Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 57: Xoossay Daawita Dooriis

Taarike 57: Xoossay Daawita Dooriis
Daawiti dorssa mariyo ashshiis

HANIDABAY aybakko be'ay? Na'ay ha guutta dorssa mariyoo beere giyo do'aappe wotti ekkiis. Beeree dorssa mariyoo oyqqidi ekki efiis. SHin na'ay a geeduwaa woxxi biidi, maana haniya beeriyaa doonaappe dorssa mariyoo wotti ekkiis. Beere pude denddi eqqin, na'ay a oyqqidi shocciyoorin beere hayqqi bayiis! Hara wode issi dorssaa gaammuwaappe ashshiis. Hegee xala na'a gidenee? I oonakko eray?

Hegee yelaga na'aa Daawita. I Beetaliheeme kataman de'ees. A aawaa aaway Urutinne Boo'eeza na'aa Yoobeeda. Ne eta hassayay? Daawita aaway qassi Isseya. Daawiti ba aawaa dorssaa heemmees. Daawiti yelettidoy Saa'ooli kawo gidanaadan Yihooway doori simmin, 10u layttappe guyyiyaana.

Yihooway Sameelayyo: ‘Dumma zaytiyaappe amaridaagaa ekkada Isseye so Beeteliheema ba. A naatuppe issuwaa kawo gidanaadan dooraas’ yaagiyo wodee gakkiis. Sameeli Isseya bayra na'aa Eli'aaba be'idi ba wozanan: ‘Tumuppe Yihooway dooridoy hagaa’ yaagidi qoppiis. SHin Yihooway ayyo: ‘A geesaa adussatettaanne a meraa lo''otettaa xeelloppa. I kawo gidanaadan taani a doorabeykke’ yaagiis.

Yaatin Isseyi ba na'aa Abinadaaba xeesidi Sameelakko ehiis. SHin Sameeli: ‘CHii, Yihooway hagaakka dooribeenna’ yaagiis. Kaallidi Isseyi ba na'aa SHaama ehiis. Sameeli: ‘Yihooway hagaakka dooribeenna’ yaagiis. Isseyi ba naatuppe laappunaa ehiis shin, Yihooway etappe oonanne dooribeenna. Sameeli: ‘Ne naati hageetu xalleeyye?’ yaagidi oychchiis.

Isseyi: ‘Ubbaappe kaalo na'ay de'ees; shin i dorssaa heemmiiddi de'ees’ yaagiis. Daawiti yin, Sameeli i mera lo''iya na'a gidiyoogaa be'iis. Yihooway: ‘Hagee a; zaytiyaa a bolli tiga’ yaagiis. Sameeli oottidoykka hegaadaana. Daawiti Israa'eele kawo gidiyo wodee yaana.

1 Sameela 17:34, 35; 16:1-13.Oyshata

 • Misiliyan de'iya na'aa sunttay oonee? I xala gidiyoogaa aybin eriyoo?
 • Daawiti de'iyoy awaanee? A aawaa sunttaynne a aawaa aawaa sunttay oonee?
 • Sameeli Beeteliheemen de'iya Isseya soo baanaadan Yihooway assi yootidoy aybissee?
 • Isseyi ba attuma naatuppe laappunata Sameelakko ehiin hanidabay aybee?
 • Daawita ehiin Yihooway Sameelassi woygidee?

Gujo oyshata

 • Koyro Sameela 17:34, 35 nabbaba.

  Ha hanotati Daawita xalatettaanne i Yihoowan zemppiyoogaa waatidi bessiyoonaa? (1 Sameela 17:37)

 • Koyro Sameela 16:1-14 nabbaba.

  Yihooway 1 Sameela 16:7n yootidobay nuuni ubba asaa issi mala ogiyan xeellanaadaaninne asassi de'iya hanota xallaa xeellidi pirddennaadan maaddiyoy aybiinee? (Oosuwaa 10:34, 35; 1 Ximootiyoosa 2:4)

  Issi urappe Yihooway ba ayyaanaa denttiichikko, he sohuwan iita ayyaanay woykko iitabaa oottiyo koshshay kumiyoogaa Saa'oola leemisoy waatidi bessii? (1 Sameela 16:14; Maatiyoosa 12:43-45; Galaatiyaa 5:16)