Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 56: Israa'eele Koyro Kawuwaa—Saa'oola

Taarike 56: Israa'eele Koyro Kawuwaa—Saa'oola
Sameeli Saa'ooli kawo gidanaadan tiyees

SAMEELI bitaniyaa huuphiyan zaytiyaa tigiyaagaa be'a. Issi asi kawo gidanau doorettidoogaa bessanau he wode hegaadan oottoosona. Yihooway, Sameeli Saa'oola huuphiyan zaytiyaa tiganaadan yootiis. He zaytee keehi sawiya dumma zayte.

Saa'ooli kawo gidanau danddayiyoobadan qoppibeenna. I Sameelayyo: ‘Taani Israa'eele zare ubbaappe laafiya Biniyaama zare. Yaatin, ayssi neeni tana kawo gidaasa yaagay?’ yaagiis. Saa'ooli gitanne erettida asa malatanau koyibeenna gishshau Yihooway a dosiis. Kawo gidanaadan Yihooway a dooridoykka hegaassa.

SHin Saa'ooli hiyyeesa woy guutta asa gidenna. Eta soo asay dure; ikka qassi malanchchanne adussa asa. I Israa'eelen de'iya ooppenne geesaa aduqees! Saa'ooli keehippe minonne wottankka gattenna asa. Yihooway Saa'oola kawo oottidi doorido gishshau asay ufayttiis. Eti ubbay qaalaa xoqqu oottidi: ‘Kawoy daro wodiya de'o!’ yaagiyoogaa doommidosona.

Israa'eeletu morkketi audeegaappenne aaruwaa minnidosona. Eti ha''ikka Israa'eeletu bolli daro metuwa gattiiddi de'oosona. Saa'ooli kawo gididi gam''ennan, Amoonati etaara olettanau yiidosona. SHin Saa'oli daro olanchchata shiishshidi, Amoonata xooniis. Hegee, Saa'ooli kawo gididoogan asay ufayttanaadan oottiis.

Layttaappe layttay aadhdhi aadhdhi biyo wode, Saa'ooli Israa'eeleta kaalettin, eti bantta morkketa darotoo xoonidosona. Saa'oolassi Yonaataana geetettiyaa issi xala na'ay de'ees. Yonaataanikka Israa'eeleti daro olan xoonanaadan maaddiis. Pilisxxeemati he wodekka Israa'eeletu morkketu ubbaappe iittidaageeta. Issi gallassi daro sha'an qoodettiya Pilisxxeemati Israa'eeletuura olettanau kiyidosona.

Sameeli, Yihoowassi yarshshuwa woykko imotaa i yiidi shiishshana gakkanaashin naaganaadan Saa'oolassi yootiis. SHin Sameeli elle yibeenna. Pilisxxeemati olaa doommoosona gi yayyidi, Saa'ooli kasetidi yarshshuwaa shiishshiis. Sameeli wurssettan yiidi, Saa'ooli azazettibeennaagaa assi yootiis. Sameeli: ‘Yihooway Israa'eeleta haariya hara kawuwaa doorana’ yaagiis.

Takkidi Saa'ooli haranttuwaakka azazettennan aggiis. Yaatiyo gishshau Sameeli ayyo: ‘Yihoowayyo azazettiyoogee modhdho dorssaa imootaa immiyoogaappe aadhdhees. Neeni Yihoowayyo azazettennan ixxido gishshau, neeni Israa'eele kawo gidada de'anaadan Yihooway koyenna’ yaagiis.

Nuuni hagaappe lo''o timirttiyaa demmana danddayoos. Ubbatoo Yihoowayyo azazettiyoogee ay keena koshshiyaabakko bessees. Saa'ooladan lo''o asa gidida urikka, laamettidi iita asa gidana danddayiyoogaakka bessees. Iita gidanau nuuni mulekka koyokko; koyiyooyye?

1 Sameela shemppuwaa 9ppe biidi 11 gakkaanashin; 13:5-14; 14:47-52; 15:1-35; 2 Sameela 1:23.Oyshata

 • Misiliyan, Sameeli ay oottii? Ayssi hegaadan oottii?
 • Yihooway Saa'oola ayssi dosidee? I ay mala asee?
 • Saa'oola na'aa sunttay oonee? I ay oottidee?
 • Saa'ooli, Sameeli yiidi yarshshanaashin naagiyoogaa aggidi, kasetidi yarshshuwaa shiishshidoy aybissee?
 • Saa'oolabaa yootiya taarikiyaappe ayba timirtte demmiyoo?

Gujo oyshata

 • Koyro Sameela 9:15-21nne 10:17-27 nabbaba.

  Amarida asati a karidi haasayido wode, Saa'oola a ashkketettay yuushshi qoppennan tanggo ekkenna mala waatidi naagidee? (1 Sameela 9:21; 10:21, 22, 27; Leemiso 17:27)

 • Koyro Sameela 13:5-14 nabbaba.

  Saa'ooli Gelggalan ayba nagaraa oottidee? (1 Sameela 10:8; 13:8, 9, 13)

 • Koyro Sameela 15:1-35 nabbaba.

  Amaaleeqatu kawuwaa Agaagaara gayttidaban Saa'ooli ayba gita nagara oottidee? (1 Sameela 15:2, 3, 8, 9, 22)

  Saa'ooli ba oottidabau ayba gaaso shiishshidee? Ba balaa hara asaa bolli waatidi wottidee? (1 Sameela 15:24)

  Ha wodiyan nuna asi zoriyo wode, kaallana bessiyaabi aybee? (1 Sameela 15:19-21; Mazamure 141:5; Leemiso 9:8, 9; 11:2)