Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 67: Yoosaafixi Yihoowan Ammanettiis

Taarike 67: Yoosaafixi Yihoowan Ammanettiis

HA ASATI oonakkonne eti ay oottiiddi de'iyaakko eray? Eti olau biiddi de'oosona; sinttaara de'iyaageeti qassi mazamuriyaa yexxiiddi de'oosona. SHin neeni: ‘Ha yexxiya asati olettanau aybissi tooraanne bisuwaa oyqqibookkonaa?’ yaagada oychchana danddayaasa. Aybissakko ane be'oos.

Israa'eelati olau boosona

Yoosaafixi Israa'eele naa''u zaretu kawotettaa kawo. I de'idoy huuphessa bagga 10u zaretu kawotettan Kawuwaa Akaabinne Elzzaabeela de'ido wodiyaana. SHin Yoosaafixi lo''o kawo; qassi a aawaa Asikka lo''o kawo. Hegaa gishshau, tohossa bagga naa''u zaretu kawtettaa asay daro layttaassi lo''o de'uwaa de'iis.

SHin ha''i asay yayyanaadan oottiyaa issibi merettiis. Kiitaa ehiida asati Yoosaafixassi: ‘Seyra Deriyaappe, Amoonappenne Mo'aabappe daro olanchchati nena olanau yoosona’ yaagidi yootidosona. Yihoowa maaduwaa koyidi, daro Israa'eeleti Yerusalaame shiiqidosona. Eti beeta maqidasiyaa bin, Yoosaafixi: ‘Abeet nu Xoossau Yihoowau, nuuni ay oottanaakko erokko. Ha daro qooday de'iyo olanchchatuura olettanau nuussi wolqqi baawa. Nuuni maaduwaa demmanau neekko xeelloos’ yaagidi woossiis.

Yihooway siyidi ba ashkkaratuppe issoy asaayyo: ‘Olay Xoossaabaappe attin, inttebaa gidenna. Intte olettana koshshenna. Yihooway inttena waatidi ashshanaakko co''u giidi xeellite’ yaagidi yootanaadan oottiis.

Yaatiyo gishshau, wonttetta gallassi maallado Yosaafixi asaassi: ‘Yihoowan ammanettite!’ yaagiis. Yaatidi, mazamuriyaa yexxiya asata ba wotaaddaratuppe sinttan salppissidi, eti hemettiiddi Yihoowassi saba mazamuriyaa yexxanaadan oottiis. Eti olaa sohuwaa matiyo wode aybi hanidaakko eray? Yihooway eta morkke wotaaddarati issoy issuwaara olettanaadan oottiis. Israa'eeleti yaa gakkiyo wode, eta morkke wotaaddarati ubbay hayqqiichchidosona!

Yihoowan ammanettidi, Yoosaafixi eranchcha gidennee? Nuunikka An ammanettikko, eranchcha gidana.

1 Kawotu 22:41-53; 2 Hanidabaa Odiya 20:1-30.


Oyshata

 • Yoosaafixi oonee? I de'idoy audee?
 • Israa'eeleti ayssi yayyidonaa? Etappe daroti ay oottidonaa?
 • Yoosaafixa woosaa Yihooway woygidi zaaridee?
 • Yihooway olaappe kase aybi hananaadan oottidee?
 • Yoosaafixappe ayba timirtte demmana danddayiyoo?

Gujo oyshata

 • Naa''antto Hanidabaa Odiya 20:1-30 nabbaba.

  Xoossaassi ammanettida ashkkarati, yashshiyaabi merettiyo wode oottana bessiyaabaa, Yoosaafixi waatidi bessidee? (2 Hanidabaa Odiya 20:12; Mazamure 25:15; 62:1)

  Yihooway ba asaa haasayissiyo wode ubban etaara gayttiyo ogiyaa go'ettido gishshau, ha wodiyan i gayttanau go'ettiyo ogee aybee? (2 Hanidaba Odiya 20:14, 15; Maatiyoosa 24:45-47; Yohaannisa 15:15)

  ‘Ubbaappe Wolqqaama Xoossaa gita gallassaa olaa’ Xoossay doommiyo wode, nuuni de'ana hanotay Yoosaafixaagaa mala gidanay aybiinee? (2 Hanidabaa Odiya 20:15, 17; 32:8; Ajjuutaa 16:14, 16)

  Leewa zaretuugaadan, ha wodiyan aqinynyetinne misoonaaweti sa'a ubban sabbakiyo oosuwan ay maado oottiiddi de'iyoonaa? (2 Hanidabaa Odiya 20:19, 21; Roome 10:13-15; 2 Ximootiyoosa 4:2)