Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 55: Guutta Na'ay Xoossaayyo Oottiis

Taarike 55: Guutta Na'ay Xoossaayyo Oottiis

HA GUUTTA na'ay lo''ennee? A sunttay Sameela. Qassi ba kushiyaa Sameela huuphiyan wottidaagee, Israa'eele qeesetu halaqaa Eela. Sameela Eelakko ehiiddi de'iyageeti hegeeti, a aawaa Elqqaananne a aayyiyo Haanno.

Sameeli qeesetu halaqaa Eelaara gayttiis

Sameeli mexi oyddu woykko ichchashu laytta na'a. SHin i Eelaaranne hara qeesetuura, hagan Yihoowa dunkkaaniyan de'ana. Elqqaaninne Haanna ha qii guutta na'aa Sameela, Yihoowa dunkkaaniyan oottanaadan immidoy aybissee? Ane be'oos.

Guutta layttappe kase Haanna keehi azzanaasu. Hegau gaasoy, Haannissi na'i baynnaagaa gidishin, a na'a yelanau keehippe amottausu. Hegaa gishshau, Haanna Yihoowa dunkkaaniyaa biido wode, Yihoowakko: ‘Abeet Yihoowau, tana dogoppa! Ne taassi na'a immikko, i ba de'o laytta ubban neeyyo oottanaadan ta a neessi immanau qaalaa gelayis’ yaagada woossaasu.

Yihooway Haanni woosaa siyin, amarida aginatuppe guyyiyan a Sameela yelaasu. Haanna ba guutta na'aa siiqiyo gishshau, i qii guuttan de'ishin doommada Yihoowabaa a tamaarissaasu. Ba azinaassi: ‘Sameeli xanttaa duuttosaara, i yan Yihoowassi oottanaadan taani a gayttiyo dunkkaanee de'iyosaa ekka baana’ yaagaasu.

Ha misiliyan Elqqaaninne Haanna oottishin nu be'iyoogeekka hegaa. Qassi a yelidaageeti Yihoowabaa a loyttidi tamaarissido gishshau, Sameeli hagan Yihoowa dunkkaaniyan Yihoowassi oottana danddayidoogan daro ufayttiis. Haannanne Elqqaani layttan layttan he dumma dunkkaaniyan goynnanaunne bantta guutta na'aa be'anau yoosona. Qassi layttan layttan Haanna Sameelassi, a giigissido ooratta qoliyaa ekkada yausu.

Layttaappe layttay aadhdhi aadhdhi biyo wode, Sameeli Yihoowa dunkkaaniyan oottiyoogaa aggibeenna gishshau, Yihoowaynne asay a dosoosona. SHin qeesetu halaqaa Eela naati Hofiniininne Piinihaasi, lo''o asa gidokkona. Eti daro iitabaa oottidosonanne hara asaykka Yihoowassi azazettennaadan oottoosona. Eeli eta qeesetettaappe diggana bessees shin diggibeenna.

Dunkkaane giddon oosettiya iitabay, yelaga Sameela Yihoowassi oottiyoogaa agganaadan oottibeenna. SHin Yihoowa wozanappe siiqiya asay keehi guutta gidiyo gishshau, Yihooway asaa haasayisoosappe daro wodee aadhdhiis. Sameeli guuttaa gitatoogaappe guyyiyan hanettidabay kaallidi de'iyaagaa:

Sameeli Yihoowa dunkkaane giddon xiskkidaashin, issi cenggurssay a xeesin beegotiis. Yaatin i ‘Yee’ yaagidi koyiis. Denddidi Eelakko woxxi biidi, ‘Neeni xeesin hekko yaas’ yaagiis.

SHin Eeli zaaridi: ‘Taani nena xeesabeykke, baada zin''a’ yaagiis. Yaagin Sameeli biidi zin''iis.

Hegaappe: ‘Sameelaa!’ giidi naa''anttuwaa xeesiis. Sameeli denddidi zaarettidikka Eelakko woxxi biidi, ‘Neeni xeesin hekko yaas’ yaagiis. SHin Eeli zaaridi: ‘Ta na'au ta nena xeesabeykke. Ha''ikka baada zin''a’ yaagiis. Yaagin Sameeli biidi zin''iis.

He cenggurssay heezzanttuwaakka: ‘Sameelaa!’ yaagidi xeesiis. Yaatin Sameeli Eelakko woxxi biidi, ‘Tana ha''i xeesiday nena gidana, hekko yaas’ yaagiis. Eeli na'aa xeesiyaagee Yihoowa gidiyoogaa ha''i eriis. Yaatiyo gishshau, Eeli Sameela: ‘Ha''ikka baada zin''a; zaarettidi xeesiyaaba gidikko, “Yihoowau, yoota; taani ne ashkkaray siyayis” yaaga’ yaagiis.

Yihooway zaarettidi xeesin, Sameeli hegaadan giidi zaariis. Hegaappe Yihooway Eelanne a naata qaxxayanaagaa Sameelassi yootiis. Takkidi Hofiniininne Piinihaasi Pilisxxeematuura olettiiddi hayqqidosona; qassi Eeli hanidabaa siyido wode kunddidi, garbbalee meqqin ikka hayqqiis. Yaatiyo gishshau, Yihooway giidobay polettiis.

Sameeli diccidi, Israa'eelen wurssetta daanna gidiis. I cimido wode, asay a: ‘Nuna haariya kawuwaa doora’ yaagidi oychchiis. Yihooway tumuppe etayyo kawo gidiyo gishshau, Sameeli hegaadan oottana koyibeenna. SHin asay giyoobaa siyanaadan Yihooway assi yootiis.

1 Sameela 1:1-28; 2:11-36; 3:1-18; 4:16-18; 8:4-9.Oyshata

 • Misiliyan de'iya guutta na'aa sunttay oonee? Hankkootishin oonee?
 • Haanna issi gallassi Yihoowa dunkkaaniyaa biido wode woygada woossadee? Yihooway i woosaa waati zaaridee?
 • Yihoowa dunkkaaniyan oottana mala Sameela efiyo wode, assi layttay aappunee? A aayyiyaa layttan layttan ayyo ay oottay?
 • Eela attuma naatu sunttay oonee? Eti ay mala asee?
 • Yihooway Sameela waatidi xeesidee? Ayyo I ayba kiita yootidee?
 • Sameeli diccidi ayba gididee? I cimido wode hanidabay aybee?

Gujo oyshata

 • Koyro Sameela 1:1-28 nabbaba.

  Ba soo asaassi aawatiya uri ba soo asaa tumu haymaanootiyan kaalettiyoogan, Hilqqaani ayba lo''o leemiso gididee? (1 Sameela 1:3, 21; Maatiyoosa 6:33; Piliphphisiyuusa 1:10)

  Deexo metoy gakkiyo wode waati aattanaakko, Haanni leemisuwaappe ayba timirtte demmana danddayiyoo? (1 Sameela 1:10, 11; Mazamure 55:22; Roome 12:12)

 • Koyro Sameela 2:11-36 nabbaba.

  Eeli Yihoowappe aattidi ba naata waatidi bonchchidee? Hegee nuna seeriyaabaa gididoy aybiinee? (1 Sameela 2:22-24, 27, 29; Zaarettido Wogaa 21:18-21; Maatiyoosa 10:36, 37)

 • Koyro Sameela 4:16-18 nabbaba.

  Olaa dembbaappe yiida oyddu macaray de'iyo azzanttiya kiitay aybee? Hegee Eeli wananaadan oottidee?

 • Koyro Sameela 8:4-9 nabbaba.

  Israa'eeleti Yihoowa waatidi keehippe azzanttidonaa? Nuuni ha wodiyan ammanettidaageeta gididi a Kawotettaa waati kaafana danddayiyoo? (1 Sameela 8:5, 7; Yohaannisa 17:16; Yaaqooba 4:4)