Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 54: Ooppenne Mino Bitaniyaa

Taarike 54: Ooppenne Mino Bitaniyaa

HANNO gakkanau de'ida asa ubbaappe mino gidida bitaniya sunttaa eray? I Samssoona geetettiya daannaa. Samssoonassi minotettaa immiday Yihoowa. Samssooni ubba yelettanaappe kase, Yihooway a aayeeyyo: ‘Neeni mata wode attuma na'a yelana. I Pilisxxeematuppe Israa'eeleta ashshanau, kasettiyaagaa gidana’ yaagiis.

Samssooni gaammuwaa worees

Pilisxxeemati Kanaane biittan de'iya iita asata. Etayyo daro olanchcha asay de'iyo gishshau, Israa'eeleta daro qohidosona. Issi gallassi Samssooni Pilisxxeemati de'iyoosaa biiddi ogiyan de'ishin, issi wogga gaammoy gudiiddi akko yiis. SHin, Samssooni kushiyan aybanne oyqqennan he gaammuwaa woriis. Qassi iita Pilisxxeema asatuppe xeetan qoodettiyaageeta woriis.

Takkidi Samssooni Daliilo geetettiya maccaasiyo siiqiis. Pilisxxeema asaa kaalettiyaageeti, Samssoona wolqqaama oottidabay aybakko Daliila banttassi yootikko, eti ubbay huuphiyan huuphiyan issi 1,100 xaqara biraa immanau qaalaa gelidosona. Daliila he miishshaa ubbaa ekkanau koyaasu. A Samssoonanne Xoossaa asaa wozanappe siiqabuukku. Yaatiyo gishshau, a Samssoona ayssi i hegaadan wolqqaama asa gididaakko, zaara zaarada oychchaasu.

Daliilonne Samssoona

Wurssettan Daliila, Samssooni ba minotettaa xuuraa odanaadan oottaasu. I issi hagaadan yaagiis: ‘Ta huuphiyaa binnaanay ta yelettoosappe meedetti erenna. Ta yelettoosappe doommada Xoossay doorin, ayyo dummatida Naaziraawe geetettiya asa. Ta binnaanay meedettikko, taani ta wolqqaa xayayiis’ yaagiis.

Yaatin Daliila hegaa erido wode, Samssooni ba kiyuwan xiskkanaadan oottaasu. Hegaappe issi bitanee yiidi, a binnaanaa meedanaadan xeegaasu. Samssooni xiskkuwaappe denddiyo wode, a wolqqay appe xayiis. Hegaappe Pilisxxeemati soo gelidi a oyqqi aggidosona. Eti a naa''u ayfiyaa kessidi, a banttayyo aylle oottidosona.

Samssooni tuussata qaattidi keettaa laalees

Issi gallassi Pilisxxeemati bantta xoossaa Daagonassi goynnaanau gita gibiraa giigissidi, eti Samssoona qilliccanau qasho keettaappe ehiidosona. He wode gakkanaashin, Samssoona huuphee simmidi mokkiis. Samssooni ba kushiyaa oyqqidi kaalettiya na'aa: ‘Keettaa tookkida tuussata tana oytta’ yaagiis. Samssooni Yihooway bana minttana mala tuussata oyqqidi woossiis. I waassidi: ‘Ta Pilisxxeematuura hayqqana’ yaagiis. He gibiraa sohuwan 3,000u Pilisxxeemati de'oosona; Samssooni tuussata sugiyoogan keettay kunddin, he iita asati ubbay hayqqidosona.

Daannata shemppuwaa 13ppe biidi 16 gakkanaashin.Oyshata

 • Hanno gakkanaashin de'ida asa ubbaappe mino gidida bitaniyaa sunttay oonee? Assi minotettaa immiday oonee?
 • Neeni misiliyan be'iyogaadan, issi wode Samssooni issi wogga gaammuwaa waatidee?
 • Misiliyan, Samssooni Daliilissi ayba xuura yootii? Hegee Pilisxxeemati a oyqqanaadan oottidoy aybiinee?
 • Samssooni hayqqido gallassi morkke gidida Pilisxxeematuppe 3,000ti hayqqanaadan waatidi oottidee?

Gujo oyshata

 • Daannata 13:1-14 nabbaba.

  Yelidaageeti bantta naata dichchiyoogan, Maanuheenne a machchiyaa lo''o leemiso gididoy aybiinee? (Daannata 13:8; Mazamure 127:3; Efisoona 6:4)

 • Daannata 14:5-9nne 15:9-16 nabbaba.

  Samssooni gaammuwaa woridoogee, bana qachchido ooratta wodoruwaa duuterettidoogee, qassi issi hariyaa gappataa meqettaa oyqqidi 1,000u asaa woridoogee Yihoowa ayyaanay a bolli oottiyoogaa waati qonccissii?

  Geeshsha ayyaanay ha wodiyan nuna waati maaddii? (Daannata 14:6; 15:14; Zakkaariyaasa 4:6; Oosuwaa 4:31)

 • Daannata 16:18-31 nabbaba.

  Iita laggetettay Samssoona waatidi qohidee? Nuuni hegaappe ay tamaariyoo? (Daannata 16:18, 19; 1 Qoronttoosa 15:33)