Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 53: Yofttaahee Gelido Qaalaa

Taarike 53: Yofttaahee Gelido Qaalaa
Yofttaahe na'iyo

QAALAA gelada polanau metoota eray? Ha misiliyan de'iya bitanee hegaadan haniis, i azzanidoykka hegaassa. He bitanee Yofttaaha geetettiyaa Israa'eeletu xala daannaa.

Yofttaahee de'idoy Israa'eeleti Yihoowassi goynniyoogaa aggido wodiyaana. Eti zaarettidikka iitabaa oottidosona. Yaatin Yihooway Amoona asay eta qohanaadan oottiis. Hegee Israa'eeleti: ‘Nu ne bolli nagaraa oottida. Hayyanaa nuna ashsharkkii!’ yaagidi Yihoowakko waassanaadan oottiis.

Yohfttaahanne a asata

Asay bantta oottido iitaban azzanidosona. Zaarettidi Yihoowassi goynniyoogan azzanidoogaa bessidosona. Hegaa gishshau, Yihoowaykka zaarettidi eta maaddiis.

He iita Amoona asata olanaadan asay Yofttaaha dooriis. He olan Yihooway bana maaddanaadan Yofttaahee keehi koyiis. Hegaa gishshau i Yihoowayyo: ‘Taani Amoonata xoonanaadan neeni oottikko, taani olan xoonada simmiyo wode, tana mokkanau ta sooppe kiyiya uraa neeyyo immana’ yaagidi qaalaa geliis.

Yihooway Yofttaahee gelido qaalaa siyidi, olan xoonanaadan a maaddiis. Yofttaahee soo simmiyo wode, a mokkanau sooppe koyro kiyiday oonakko eray? Kiyidaara ayyo mexi issi na'a gididaaro. Yofttaahee: ‘Poora ta na'ee! Tana kaushsharggadasa. SHin taani Yihoowassi qaalaa gela uttaas; he qaalaa gelidobaa polennan agganau danddayikke!’ yaagidi yeekkiis.

Yofttaahe na'iyakka he i gelido qaalaabaa siyada koyro azzanaasu. He i gelido qaalay, a ba aawaanne ba laggeta aggada baanaadan oottiyaaba. SHin a ba de'o laytta ubban Seelon de'iya Yihoowa dunkkaaniyan oottanau de'ausu. Hegaa gishshau a ba aawaayyo: ‘Yihoowassi neeni qaala gelidabaa gidikko, polana bessees’ yaagaasu.

Yaatiyo gishshau, Yofttaahe na'iyaa Seelo baada, ba de'ido layttan Yihoowassi a dunkkaaniyan oottaydda de'aasu. Layttan layttan oyddu gallassaassi Israa'eele maccaasati o oychchanau yaa biidi, wodiya iira ufayssan aattoosona. A hegaadan Yihoowayyo oottiya lo''o asa gidiyo gishshau, asay Yofttaahe na'iyo siiqees.

Daannata 10:6-18; 11:1-40.Oyshata

 • Yofttaahee oonee? I de'idoy ayba wodiyaanee?
 • Yofttaahee Yihoowassi ayba qaala gelidee?
 • Yofttaahee Amoonata xoonidi soo simmido wode azzanidoy aybissee?
 • Yofttaahe na'iyaa ba aaway gelido qaalaabaa siyada woygadee?
 • Asay Yofttaahe na'iyo aybissi siiqii?

Gujo oyshata

 • Daannata 10:6-18 nabbaba.

  Israa'eeleti Yihoowan ammanettennan de'ido duussaappe ayba seera demmiyoo? (Daannata 10:6, 15, 16; Roome 15:4; Ajjuutaa 2:10)

 • Daannata 11:1-11, 29-40 nabbaba.

  Yofttaahee ba na'iyo ‘xuuggiyo yarshshodan oottidi’ shiishshidoogee, o taman xuuggidoogaa bessennaagaa aybin eriyoo? (Daannata 11:31; Wogaabaa 16:24; Zaarettido Wogaa 18:10, 12)

  Yofttaahee ba na'iyo waatidi yarshsho ootti shiishshidee?

  Yihoowayyo gelido qaalaa Yofttaahee xoqqu oottidi xeellido hanotaappe, ay tamaarana danddayiyoo? (Daannata 11:35, 39; Eranchchaa 5:4, 5; Maatiyoosa 16:24)

  Kumetta wodiyau haggaaziyoogaa ooso oottidi oyqqiyoogan, Yofttaahe na'iyaa yelaga Kiristtaanetussi lo''o leemiso gididoy aybiinee? (Daannata 11:36; Maatiyoosa 6:33; Piliphphisiyuusa 3:8)