Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 52: Geedoonanne A 300u Asata

Taarike 52: Geedoonanne A 300u Asata

HAGAN haniiddi de'iyabaa be'ay? Ha asati ubbay Israa'eele olanchchata. Hokkida asati haattaa uyiiddi de'oosona. Eta matan eqqida bitanee, Daannaa Geedoona. I eti haattaa waati uyiiddi de'iyakko xeellees.

Asati haattaa uyiyo dumma dumma ogiyaa loytta xeella. Issoti issoti bantta som''uwan haattaa bochchana hanoosona. SHin issoy heeran hanettiiddi de'iyabaa be'anau danddayanaadan, haattaa ba kushiyan ekkidi uyees. Yihooway Geedoonassi, haattaa uyiiddi hanettiyaabaa wochchiya asatu xalaalaa dooranaadan yootido gishshau, hegee daro koshshiyaaba. Haraati soo simmana koshshiyoogaa Xoossay Geedoonassi yootiis. Hegee ayssi hanidaakko ane be'oos.

Israa'eeleti wodhdhi eqqidikka daro metuwan gelidosona. Hegau gaasoy eti Yihoowassi azazettibeennaagaa. Midiyaama asay eta qohidi haaridosona. Hegaa gishshau, Israa'eeleti maaduwau Yihoowakko waassin, Yihooway eta waasuwaa siyiis.

Geedooni olanchchata shiishshanaadan Yihooway yootin, Geedooni 32,000u olanchcha asata shiishshiis. SHin Israa'eeleta olanau yiya asay 135,000. Gidikkonne, Yihooway Geedoonassi: ‘Ne asay keehi daro’ yaagiis. Yihooway aybissi hegaadan giidee?

I hegaadan giidoy, Israa'eeleti olan xooniyaabaa gidikko, eti bantta wolqqan xoonidobadan qoppana danddayiyo gishshataassa. Xoonanau Yihoowa maaduwaa koyibookko giidi qoppana danddayoosona. Hegaa gishshau, Yihooway Geedoonassi: ‘Yayyiya asay ubbay soo simmanaadan yoota’ yaagiis. Geedooni hegaadan oottin, a olanchchatuppe 22,000u asay soo simmiis. Hegaappe denddidaagan, he 135,000u wotaaddarata olanau, aara 10,000u asa xallay attiis.

Geedooni ba asata paacciiddi dees

SHin siya! Yihooway: ‘Ne asay ha''ikka keehi daro’ yaagiis. Geedooni ha shaafaappe asay haattaa uyanadan oottidi, haattaa uyanau xuggunnida asata ubbaa soo zaari yeddanaadan Yihooway yootiis. Yihooway: ‘Haattaa uyiiddi, hanettiyaabaa xeelliya 300u asatun taani neeyyo xoonuwaa immana’ yaagidi qaalaa geliis.

Olettiyo wodee gakkiis. Geedooni ba 300u asata heezzusan shaakkiis. Asatussi huuphiyan huuphiyan malkkataanne, a giddon eexxiyaa xomppee de'iyo xaaruwaa immiis. Qammau giddo shaaho gidiyo wode, eti ubbay eta morkke wotaaddarati kambbido heeran shiiqidosona. Hegaappe eti ubbay issi kutti bantta malkkataa punniiddinne bantta xaaruwaa menttidi waassiiddi: ‘Yihoowanne Geedoona bisuwaa!’ yaagidosona. Eta morkke wotaaddarati xiskkuwaappe beegottidi, haniyoobaa xayidosonanne yaayyidosona. Eti ubbay wottaa doommin, Israa'eeleti olan xoonidosona.

Daannata shemppuwaa 6ppe biidi 8 gakkanaashin.Oyshata

 • Israa'eeleti aybissi metuwan gelidonaa? Waanidii?
 • Yihooway Geedoonassi a olanchchati keehi daro gidiyoogaa yootidoy aybissee?
 • Geedooni yayyiya asay soo simmanaadan yootin, aappun asay attidee?
 • Misiliyaa xeellada, Yihooway Geedoona olanchchatu qoodaa guuttidi, waati 300u asa xalla oottidaakko qonccissa.
 • Geedooni ba 300u asata waati maarayidee? Israa'eeleti olan waatidi xoonidonaa?

Gujo oyshata

 • Daannata 6:36-40 nabbaba.

  Geedooni Yihoowa shenee aybakko waatidi shaakki eridee?

  Nuuni ha wodiyan Yihoowa shenee aybakko waatidi shaakki erana danddayiyoo? (Leemiso 2:3-6; Maatiyoosa 7:7-11; 2 Ximootiyoosa 3:16, 17)

 • Daannata 7:1-25 nabbaba.

  Akeekay paccido asatuppe dummatidi akeekan naagida 300u asatuppe ayba timirtte demmiyoo? (Daannata 7:3, 6; Roome 13:11, 12; Efisoona 5:15-17)

  Geedoona xeellidi 300u asati tamaaridoogaadan, nuunikka waati Geedoonappe Aadhdhiya Yesuus Kiristtoosa xeellidi tamaarana danddayiyoo? (Daannata 7:17; Maatiyoosa 11:29, 30; 28:19, 20; 1 PHeexiroosa 2:21)

  Yihoowa dirijjitiyan nuuni awaaninne oottiyaabaa gidikko, nu oottiyooban ufayttiyaageeta gidanaadan Daannata 7:21 nuna waatidi maaddii? (1 Qoronttoosa 4:2; 12:14-18; Yaaqooba 4:10)

 • Daannata 8:1-3 nabbaba.

  Geedooni Efireema asaara merettida palamau zaaruwaa immido ogiyaappe, issi ishaara woy issi michcheera qofan dummatiyo wode waati oyqqanaakko ay tamaarana danddayiyoo? (Leemiso 15:1; Maatiyoosa 5:23, 24; Luqaasa 9:48)