Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 51: Urutonne Naa'oomo

Taarike 51: Urutonne Naa'oomo

GEESHSHA MAXAAFAN Uruto geetettiya maxaafaa demmaasa. He maxaafay Israa'eele biittaa, daannati ayssiyo wode de'ida issi keettaa asaa taarikiyaa yootees. Uruta Moo'aaba biittappe yiida yelaga maccaasa; a Xoossaa asa gidida Israa'eele zare gidukku. SHin Uruta tumu Xoossaa Yihoowabaa tamaarada, Yihoowa keehippe siiqiya asa gidaasu. Naa'ooma Uruta Yihoowabaa tamaaranaadan maaddida cima maccaasa.

Naa'ooma Israa'eele biitta maccaasa. Naa'ooma, i keettaawaynne i naa''u attuma naati, Israa'eele biittan namisay gelin, Moo'aaba biitti de'anau biidosona. Hegaappe, issi gallassi Naa'oomi azinay hayqqiis. Takkidi Naa'oomi naa''u naati Urutonne Orppo geetettiya Moo'aaba biittaa macca naata ekkidosona. Hegaappe 10u laytta gidiyaagaa takkidi, Naa'oomi naa''u naati hayqqidosona. Naa'oomanne he naa''u macca naati ay keenaa azzanidonaasha! Naa'ooma ha''i waananau de'ay?

Naa'ooma issi gallassi ba asaakko guyye haaho biitti simmanau qofaa qachchaasu. Urutanne Orppa iira de'anau koyido gishshau, etikka iira baanau denddidosona. SHin eti guutta ogiyaa bi simmin, Naa'ooma naatukko simmada: ‘Guyye intte soo simmi biidi intte aayetuura de'ite’ yaagaasu.

Naa'ooma he macca naata saro de'ite gaada yeraasu. Eti Naa'oomo keehippe siiqiyo gishshau, yeehuwaa doommidosona. Eti: ‘CHii! Nuuni nenaara ne asaakko baana’ yaagidosona. SHin naa'ooma: ‘Hay ta naatoo, simmite. Intte intte son de'iyoogee inttessi lo''o’ yaagaasu. Yaatin Orppa simmada guyye biyoogaa doommaasu. SHin Uruta simmabeykku.

Naa'ooma ikko simmada: ‘Orppa baychchaasu. Neenikka iira ba’ yaagaasu. SHin Uruta: ‘Neeppe shaahettanaadan tana waayissooppa! Taani nenaara baana. Taani neeni biyoosaa baana; neeni de'iyosan de'ana. Ne asay ta asa gidana; qassi ne Xoossay ta Xoossa gidana. Ne hayqqiyoosan taani hayqqana; qassi ta moogettanaykka yaana’ yaagaasu. Uruta hegaadan gin, Naa'ooma o guyye simmanaadan zaarettada waayissabuukku.

Wurssettan he naa''u maccaasati Israa'eele biitti gakkidosona. Yan de'iyoogaa doommidosona. Eti gakkidoy banggaa cakkiyo wode gidiyo gishshau, Uruta sohuwaarakka bangga gadetun oottiyoogaa doommaasu. Boo'eeza giyo bitanee ba gadiyaappe a banggaa shiishshanaadan oottiis. Boo'eeza aayyiyaa oonakko eray? A Yarkko katamaa maccaasiyo Ra'aabo.

Issi gallassi Boo'eezi Urutiyyo: ‘Neeni Naa'oomiyyo ay keena kehidaakko, taani nebaa ubbabaa siyaas. Neeni ne aawaanne ne aayyiyo qassi ne biittaa aggada, kase ne erenna asaara de'anau waanada yiidakko erayis. Yihooway neeyyo keho!’ yaagiis.

Uruta: ‘Ta godau, neeni taayyo daro kehadasa. Taayyo kehabaa haasayada, tana minttettadasa’ yaagada zaaraasu. Boo'eezi Uruto keehippe dosiisinne gam''ennan o machchiis. Hegee Naa'oomo ayba ufayssidee! SHin Naa'ooma hegaappekka aaruwaa ufayttidoy, Urutanne Boo'eezi bantta koyro na'aa Yoobeeda yelido wode. Guyyeppe Yobeedi Daawita aawaa aawa gidiis. Nuuni takkidi Daawitabaa darobaa tamaarana.

Urutonne Naa'oomo

Geeshsha Maxaafan Uruti maxaafaa.Oyshata

 • Naa'ooma ayssi Moo'aaba biitti baadee?
 • Urutanne Orppa oonee?
 • Naa'ooma eti simmidi bantta asaakko baana mala yootido wode, Urutanne Orppa woygi woygi zaaridonaa?
 • Boo'eezi oonee? Urutonne Naa'oomo waatidi maaddidee?
 • Boo'eezassi Uruta yelido na'aa sunttay oonee? Nuuni a ayssi hassayana koshshii?

Gujo oyshata

 • Uruto 1:1-17 nabbaba.

  Uruta aggenna siiqoy qonccido ayba lo''obaa haasayadee? (Uruto 1:16, 17)

  Uruti qofay ‘hara dorssati’ ha wodiyan sa'an de'iya ayyaanan tiyettidaageeta xeelliyo xeelaa loyttidi bessiyoy aybiinee? (Yohaannisa 10:16; Zakkaariyaasa 8:23)

 • Uruto 2:1-23 nabbaba.

  Uruta ha wodiyan de'iya yelaga macca naatussi lo''o leemiso gididoy aybiinee? (Uruto 2:17, 18; Leemiso 23:22; 31:15)

 • Uruto 3:5-13 nabbaba.

  Uruta yelaga attuma asaa aggada a gelanau koyidoogan, Boo'eezassi aybi siyettidee?

  Uruti xeelay aggenna siiquwaabaa nuna ay tamaarissii? (Uruto 3:10; 1 Qoronttoosa 13:4, 5)

 • Uruto 4:7-17 nabbaba.

  Ha wodiyan Kiristtaane attuma asay waanidi Bo'eeza malatana danddayii? (Uruto 4:9, 10; 1 Ximootiyoosa 3:1, 12, 13; 5:8)