Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 50: Naa''u Xala Maccaasata

Taarike 50: Naa''u Xala Maccaasata

ISRAA'EELETI metuwan geliyo wodiyan, Yihoowakko waassoosona. Yihooway eta kaaletti maaddiya asata immiyoogan zaaruwaa immees. Geeshsha Maxaafay he asata daannata yaagi xeesees. Koyro daannay Yaasa; appe kaallidi denddidaageetuppe amaridaageeti Otini'eela, Ehuudanne SHamggaara. SHin Israa'eeleta maaddida asatuppe naa''ati, Debooronne Yaa'eelo geetettiyaa maccaasata.

Deboora Baaraaqayyo yootausu

Deboora hananabaa yootiyaaro. Yihooway wodeppe hananabaa issi erissin, hegaappe a asaassi Yihooway giidobaa yootausu. Hegaa bollan qassi, Deboora daanna. A gezze biitan issi zambbaa garssan uttausu; yaatin asay ba metuwaappe kiyanau maaduwaa demmanau ikko yees.

He wode Kanaane kawoy Yaabina. Ayyo 900u ola para gaareti de'oosona. A olanchchati keehi wolqqaama gididoogaappe denddidaagan, Israa'eeletuppe darota wolqqan ba ashkkara oottiis. Kawuwaa Yaabina olanchchatu halaqay Sisaara.

Issi gallassi Deboora Daannaa Baaraaqqakko: ‘Yihooway yaagees: “Taaboora Deriyaa 10,000u asaa ekkada kiya. Taani Sisaara neekko he sohuwaa ehaana. Neeni anne a olanchchata xoonanaadan taani oottana” ’ yaagada kiittaasu.

Baraaqi Deboorissi: ‘Taani, ne tanaara biikko baana’ yaagiis. Deboora aara baasu; shin a Baaraaqayyo: ‘Yihooway Sisaara macca asa kushiyan aatti immana; hegaa gishshau, xoonoy neessa gidenna’ yaagaasu. Hanidabaykka hegaa.

Baraaqi Sisaara wotaaddaratuura gayttanau, Taaboora Deriyaappe duge wodhdhiis. Eti qoppennan Yihooway di'uwaa yeddin, wotaaddaratuppe daroti muuketti aggidosona. SHin Sisaari ba para gaariyaappe wodhdhidi woxxi baqatiis.

Baaraaqa, Yaa'eelonne Sisaara

Guuttaa takkidi, Sisaari Yaa'eeli dunkkaaniyaakko gakkiis. A i gelanaadan shoobbada ayyo maattaa immaasu. Hegee i xiskkanaadan oottin, xiskkuwan kayri bayiis. Hegaappe Yaa'eela dunkkaaniyaa xishiyaa ekkada he iita bitaniyaa huuphiyan xisha aggaasu. Guyyeppe Baraaqi yin, Sisaari hayqqidaagaa assi bessaasu! Yaatiyo gishshau, Deboora giidoogee polettidoogaa be'ana danddayaasa.

Wurssettan Kawuwaa Yaabinikka hayqqin, Israa'eeleti wodhdhi eqqidi guutta wodiyau saruwaa demmidosona.

Daannata 2:14-22; 4:1-24; 5:1-31.Oyshata

 • Daannati ay oottiyaageetee? Etappe amaridaageetu sunttay oonee oonee?
 • Deboorissi ayba dumma maatay de'ii? Hegee ay gujjii?
 • Kawuwaa Yaabininne a olanchchatu halaqaa Sisaari Israa'eeleta yashissido wode, Deboora Daannaa Baaraaqayyo Yihoowappe yiida ayba kiita yootadee? Xoonoy oossa gidana gaadee?
 • Yaa'eela xala maccaasa gidiyoogaa aybin bessadee?
 • Kawuwaa Yaabini hayqqi simmin aybi hanidee?

Gujo oyshata

 • Daannata 2:14-22 nabbaba.

  Israa'eeleti Yihoowa hanqquwaa bantta bolli ehiidoy aybiinee? Nuuni hegaappe ayba timirtte demmana danddayiyoo? (Daannata 2:20; Leemiso 3:1, 2; Hizqqeela 18:21-23)

 • Daannata 4:1-24 nabbaba.

  Ha wodiyan de'iya Kiristtaane maccaasati ammanuwaanne xalatettaa xeelliyaagan, Deboorinne Yaa'eeli leemisuwaappe ayba timirtte demmana danddayiyoonaa? (Daannata 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Leemiso 31:30; 1 Qoronttoosa 16:13)

 • Daannata 5:1-31 nabbaba.

  Baaraaqanne Deboori xoonuwaa yettay, sinttappe yaanau de'iya Armmageedoona olaara gayttidaagan woossiyo woosadan waatidi maaddana danddayii? (Daannata 5:3, 31; 1 Hanidabaa Odiya 16:8-10; Ajjuutaa 7:9, 10; 16:16; 19:19-21)