Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 49: Away Wullennan Takkiis

Taarike 49: Away Wullennan Takkiis

YAASA be'a. I: ‘Awau wullennan taakka!’ yaagiiddi de'ees. Awaykka wullennan takkiis. Away kumetta gallassaa saluwau giddo ginan takkiis. Hegee hananaadan oottiday Yihoowa. SHin away wullennan takkanaadan Yaasu koyidoy aybissakko ane be'oos.

Awaa

He ichchashu iita Kanaane kawoti Gabaa'oonatuura olettiyoogaa doommin, Gabaa'oonati maaduwaa demmanau issi bitaniyaa Yaasukko kiittidosona. Bitanee: ‘Eesuwan nuukko ya! Nuna ashsha! Gezze biittan de'iya kawoti ubbay ne ashkkarata olanau yi uttidosona’ yaagiis.

Yaasunne a olanchchati ubbay sohuwaara denddidi biidosona. Kumetta qammaa hemettidosona. Eti Gabaa'oona gakkin, he ichchashu kawotu wotaaddarati yayyidi, baqatiyoogaa doommidosona. Hegaappe Yihooway wolqqaama shachchaa saluwaappe bukissin, Yaasu olanchchati worido wotaaddaratuppe shachchay woridoogeeti daridosona.

Yaasa

Away gam''ennan wullanagaa Yaasu eriis. Qammiyo wode, he iita ichchashu kawotu wotaaddaratuppe daroti baqatana. Yaatin Yaasu Yihoowakko woossi simmidi: ‘Awau, wullennan takka!’ yaagidoy hegaassa. Away wullennan takkiyaaba gidikko, Israa'eeleti olan wurssi xoonana danddayoosona.

Xoossaa asaa ixxiya hara daro iita kawoti Kanaanen de'oosona. Yaasunne a olanchchati he biittan de'iya 31 kawota xoonanau, usuppun laytta gidiyaagaa ekkiis. Hegee hani simmin, Yaasu gadee biron imettana koshshiyo zaretuyyo Kanaane biittaa shaakki immanau de'ees.

Daro layttay aadhdhi simmin, wurssettan Yaasu 110u layttan hayqqiis. Inne a laggeti de'ido wode ubban, asay Yihoowayyo azazettiis. SHin ha lo''o asati hayqqin, asay iitabaa oottiyoogaa doommidi metuwan geliis. Xoossaa maadoy eta tumuppe koshshidoy he wodiyaana.

Yaasa 10:6-15; 12:7-24; 14:1-5; Daannata 2:8-13.Oyshata

 • Misiliyan, Yaasu woyggiiddi de'ii? Ayssi hegaadan gii?
 • Yihooway Yaasanne a olanchcha asata waatidi maaddidee?
 • Yaasu xoonido morkke kawoti aappunee? Aappun layttan xooni wurssidee?
 • Yaasu Kanaane biittaa aybissi shaakkidee?
 • Yaasu hayqqiyo wode ayyo aappun layttee? Hegaappe guyyiyan asay waanidee?

Gujo oyshata

 • Yaasa 10:6-15 nabbaba.

  Yihooway Israa'eeletussi awaaynne aginay wullennan takkanaadan oottidoogee, ha wodiyan nuuni aybin ammanettanaadan oottii? (Yaasa 10:8, 10, 12, 13; Mazamure 18:3; Leemiso 18:10)

 • Yaasa 12:7-24 nabbaba.

  Kanaanen de'iya 31 kawoti xoonettanaadan oottiday tumuppe oonee? Hegaa eriyoogee ha wodiyan nuna keehi maaddiyaaba gididoy aybissee? (Yaasa 12:7; 24:11-13; Zaarettido Wogaa 31:8; Luqaasa 21:9, 25-28)

 • Yaasa 14:1-5 nabbaba.

  Israa'eele zaretuyyo biittay waanidi shaahettidee? Hegee Gannatiyan nuuni demmana laataabaa ay bessii? (Yaasa 14:2; Isiyaasa 65:21; Hizqqeela 47:21-23; 1 Qoronttoosa 14:33)

 • Daannata 2:8-13 nabbaba.

  Yaasu Israa'eelen oottidoogaadan, ha wodiyan kaddiyaageeta teqqiiddi de'iyay oonee? (Daannata 2:8, 10, 11; Maatiyoosa 24:45-47; 2 Tasalonqqe 2:3-6; Tiitu 1:7-9; Ajjuutaa 1:1; 2:1, 2)