Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 47: Israa'eeletu Giddon Beettida Kaysuwaa

Taarike 47: Israa'eeletu Giddon Beettida Kaysuwaa
Akkaani ba wuuqqidobaa qottees

HA BITANEE ba dunkkaane giddon ay qottiiddi de'iyaakko be'a! Issi lo''iya maayuwaa, worqqaanne amarida xaqara biraa qottees. I hegeeta Yarkko katamaappe ehiis. SHin Yarkkon de'iyabata waatanau bessii? Hegaa ne hassayay?

Hegeeti xayana koshshees; qassi biraynne worqqay Yihoowa dunkkaaniyaa buquraa minjjiyoosan uttana bessees. Yaatiyo gishshau, ha asay Yihoowassi azazettibeenna. Eti Xoossaabaa gididabaa wuuqqidosona. Bitaniyaa sunttay Akkaana, qassi aara de'iyaageeti a so asata. Aybi hanidaakko ane be'oos.

Akkaani hegeeta wuuqqi simmin, Yaasu Aaya katamaa olanaadan amarida asata kiittiis. SHin eti olan xoonettidosona. Amaridaageeti hayqqidosona, attidaageeti qassi baqatidosona. Yaasu keehippe azzaniis. I sa'an gufannidi Yihoowakko woossiiddi: ‘Hagee nu bolli gakkanaadan ayssi oottadii?’ yaagiis.

Yihooway zariddi: ‘Dendda eqqa! Israa'eeleti nagaraa oottidosona. Eti xayana koshshiyaabaappe woy Yihoowa dunkkaaniyau imettana bessiyaabaappe amaraa ekkidosona. Eti issi lo''iya maayuwaa wuuqqidi qottidosona. He maayuwaanne wuuqida bitaniyaa intte xayssennan taani inttena anjjikke’ yaagiis. Yihooway Yaasussi he iita bitanee oonakko bessanaagaa yootiis.

Yaatiyo gishshau, Yaasu asaa ubbaa shiishshin, Yihooway he iita bitaniyaa Akkaana asaa giddoppe kessi bayiis. Akkaani hagaadan yaagiis: ‘Taani nagaraa oottaas. Issi lo''iyaa mayuwaa, worqqaanne xaqara biraa be'aas. Be'ada keehippe amottido gishshau ekkaas. Hegeeti ta dunkkaaniyaa giddon moogetti uttidaageeta biidi demmana danddayeeta’ yaagiis.

Hegeeta asay demmidi Yaasukko ehin, Yaasu Akkaana: ‘Ha metuwaa nu bolli ayssi ehaadii? Yihoowaykka ne bolli metuwaa ehaana!’ yaagiis. Yaatin, asay ubbay Akkaananne a soo asaa shuchchan caddidi woridosona. Nubaa gidennabaa mule nuussi ekkana koshshennaagaa hegee bessenee?

Hegaappe guyyiyan, Israa'eeleti Aaya katamaa olanau zaarettidi biidosona. He wodiyan Yihooway ba asaa maaddin, eti olan xoonidosona.

Yaasa 7:1-26; 8:1-29.Oyshata

 • Misiliyan, Yarkkoppe ehiido al''obaa moogiya bitanee oonee? A maaddiiddi de'iyaageeti oonee?
 • Akkaaninne a soo asay oottidobay keehippe iitaba gididoy aybissee?
 • Israa'eeleti Aaya katamaa olan xoonettidoy aybissakko Yaasu oychchin, Yihooway assi woygidi zaaridee?
 • Akkaananne a soo asaa Yaasukko ehin hanidabay aybee?
 • Akkaana gakkida pirdday daro koshshiya ayba timirtte tamaarissii?

Gujo oyshata

 • Yaasa 7:1-26 nabbaba.

  Yaasu woosay, bana Medhdhidaagaara ayyo de'iya dabbotaabaa ay qonccissii? (Yaasa 7:7-9; Mazamure 119:145; 1 Yohaannisa 5:14)

  Akkaana leemisoy ay bessii? Hegee nuna seeriyaabaa gididoy aybiinee? (Yaasa 7:11, 14, 15; Leemiso 15:3; 1 Ximootiyoosa 5:24; Ibraawe 4:13)

 • Yaasa 8:1-29 nabbaba.

  Kiristtaane gubaa'iyan ha wodiyan nuuppe huuphiyan huuphiyan koyettiyaabi aybee? (Yaasa 7:13; Wogaabaa 5:1; Leemiso 28:13)