Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 46: Yarkko Dirssaa Gimbbiyaa

Taarike 46: Yarkko Dirssaa Gimbbiyaa

HA YARKKO dirssaa gimbbee kunddanaadan oottiyabay aybee? Wolqqaama bombbiyan laalettiyaabaa milatees. He wode etassi bombbee attoshin zayyeenne baawa. Hagee Yihooway oottido hara maalaalissiya ooso! Hegee waanidi hanidaakko ane tamaaroos.

Yarkko dirssa gimbbee laalettees

Yihooway Yaasa woygidaakko siya: ‘Neeninne nenaara de'iya olanchcha asati katamaa yuuyite. Usuppuntta gallassi gakkanau hachchi hachchi katamaa issitoo yuuyite. Maachchaa taabootaa ekkidi biite. Laappun qeeseti bantta malkkataa punniiddi appe sinttaara boona.

‘Laappuntta gallassi katamaa laapputtoo yuuyite. Hegaappe keehippe malkkataa punnitenne ubbaykka ola waasuwaa waassite. Yaatikko dirssaa gimbbee laaletti aggana!’ yaagiis.

Yaasunne asay Yihooway giidoogaadan oottidosona. Yuuyiyo wode ubbaykka co''u giidi yuuyidosona. Ooninne qaala qaattibeenna. Eta hemeta giirettappenne malkkata cenggurssappe attin harabi siyettibeenna. Yarkkon de'iya Xoossaa asaa morkketi yayyennan aggibookkona. Maskkootiyan kaqettida he zo'o wodoruwaa be'ay? Hegee o maskkootee? Ee, Ra'aaba xomoosiya naa''u asati issi yootidoogaadan oottaasu. I soo asay ubbay iira hanettiyaabaa naagiiddi son de'oosona.

Yaasa

Wurssettan, laappuntta gallassi, katamaa laapputtoo yuuyoogaappe guyyiyan, malkkatay punettiininne olanchcha asati waassin, dirssaa gimbbee kunddiis. Hegaappe Yaasu: ‘Kataman de'iya ubbaa woridi, katamaa xuuggite. Ubbabaa xuuggite. Biraa, worqqaa nahaasiyaanne birataa xallaa ashshidi, Yihoowa dunkkaaniyan minjjiyo sohuwan wottite’ yaagiis.

Naa''u xomoossiyaageetuyyo Yaasu: ‘Ra'aabi soo biidi, onne i soo asaa ekki yiite’ yaagiis. Ra'aabanne i soo asay xomoosiyaageeti qaalaa gelidoogaadan attidosona.

Yaasa 6:1-25.Oyshata

 • Yihooway olanchchatinne qeeseti usuppun gallassaassi ay oottana mala yootidee?
 • Asati laappuntta gallassi ay oottanau bessii?
 • Misiliyan neeni be'iyoogaadan, Yarkko dirssaa gimbbee waaniiddi de'ii?
 • Maskkootiyan zo'o wodoroy kaqettidoy aybissee?
 • Yaasu katamaanne an de'iya asata waatanaadan olanchchatussi yootidee? Biraa, worqqaa, nahaasiyaanne birataashin waatanaadan yootidee?
 • Xomoosiya Naa''u asati oottanaadan odettidabi aybee?

Gujo oyshata

 • Yaasa 6:1-25 nabbaba.

  Israa'eeleti Yarkko katamaa laappuntta gallassi yuuyido yuushshay, ha wurssetta gallassan Yihoowa Markkati mishiraachchuwaa sabbakiyoogaara milatiyoy aybiinee? (Yaasa 6:15, 16; Isiyaasa 60:22; Maatiyoosa 24:14; 1 Qoronttoosa 9:16)

  Yaasa 6:26n de'iya hiraagay 500 gidiya layttaappe guyyiyan waanidi polettidee? Hegee Yihoowa qaalaabaa nuna ay tamaarissii? (1 Kawotu 16:34; Isiyaasa 55:11)