Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 45: Yorddaanoosa SHaafaa Pinniyoogaa

Taarike 45: Yorddaanoosa SHaafaa Pinniyoogaa

ISRAA'EELETI Yorddaanoosa SHaafaa pinniyaageeta be'a! SHin haattay au biidee? Layttaa giddon he wodee daro iray bukkiyo wode gidiyo gishshau, guutta daqiiqaappe kase shaafay keehi kixxiis. SHin ha''i haatta ubbay baawa! Israa'eeleti kase Zo'o Abbaa pinnidoogaadan, ha''ikka melida biittaara pinniiddi de'oosona! Haattay ubbay au biidee? Ane be'oos.

Israa'eelati Yorddaanoosa SHaafaa pinnoosona

Israa'eeleti Yorddaanoosa SHaafaa pinniyo wodee gakkin, Yaasu asaassi yootanaadan Yihooway koyidobay hagaa: ‘Qeeseti maachchaa taabootaa ekkidi nuuppe sinttaara baana koshshees. Eti bantta tohuwaa Yorddaanoosa SHaafan yeddin, haattay goggiyoogaa aggiigana’ yaagiyaagaa.

Yaatiyo gishshau, qesseti maachchaa taabootaa tookki ekkidi, asaappe sinttaara biidosona. Eti Yorddaanoosa gakkin, qeeseti haattaa giddo bantta gediyaa yeddidosona. Haattay keehi ciimmanne wolqqaama gogetta goggees. SHin eta gedee haattaa bochchaanne haattay gogettaa aggiyoogaa doommiis. Hegee maalaalissiyaabaa! Haattay yiyo baggan Yihooway haattaa essi wottiis. Hegaa gishshau, sohuwaara haattay shaafaappe xayi aggiis!

Maachchaa taabootaa tookkida qeeseti melida shaafaassi giddo biidosona. Eta misiliyan be'ay? Eti yan eqqidaashin, Israa'eeleti ubbay melasaara Yorddaanoosa SHaafaa hemettidi pinnidosona!

Ubba asay pinni simmin, Yaasu 12u mino asatuyyo kaallidi de'iyaagaadan gaanaadan Yihooway yootiis: ‘Qeeseti maachchaa taabootaa tookkidi eqqidosaa shaafaa biite. Biidi 12u shuchchata ehiidi, hachchi qammi intte ubbay shemppiyoosan doorite. Yaatidi, sinttappe intte naati ha shuchchati aybee yaagidi oychchiyo wode, Yihoowa maachchaa taabootay Yorddaanoosa pinniyo wode haattay gogettaa aggidoogaa etassi yootana koshshees. Ha shuchchati he maalaalissiya oosuwaa inttena hassayissoosona!’ yaagiis. Yaasu qeeseti eqqido haattay goggiyo sohuwankka 12u shuchchata essiis.

Yaasa

Wurssettan Yaasu maachchaa taabootaa tookkida qeeseta: ‘Yorddaanoosappe kiyite’ yaagiis. Eti kiyosaarakka, shaafay zaarettidi goggiyoogaa doommiis.

Yaasa 3:1-17; 4:1-18.Oyshata

 • Israa'eeleti Yorddaanoosa SHaafaa pinnanaadan, Yihooway ay maalaalissiyaaba oottidee?
 • Israa'eeleti Yorddaanoosa SHaafaa pinnanau, ammanoy de'iyoogaa bessiya ayba ooso oottana koshshii?
 • SHaafaa giddoppe 12u gita shuchchata ehaanaadan, Yihooway Yaasussi yootidoy aybissee?
 • Qeeseti Yorddaanoosappe kiyosaara aybi hanidee?

Gujo oyshata

 • Yaasa 3:1-17 nabbaba.

  Ha taarikee bessiyoogaadan, Yihoowa maaduwaanne anjjuwaa demmanau nuuni ay oottana bessii? (Yaasa 3:13, 15; Leemiso 3:5; Yaaqooba 2:22, 26)

  Israa'eeleti Yorddaanoosa SHaafaa pinnidi Xoossay qaalaa gelido biittaa geliyo wode, shaafay ayba mala hanotan de'ii? Hegee Yihoowa sunttaa waatidi xoqqu xoqqu oottidee? (Yaasa 3:15; 4:18; Mazamure 66:5-7)

 • Yaasa 4:1-18 nabbaba.

  Yorddaanoosappe kessidi Gelggalan doorido 12u shuchchati aybaassi maaddidonaa? (Yaasa 4:4-7)