Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 42: Hariyaa Haasayaasu

Taarike 42: Hariyaa Haasayaasu

HAREE haasayishin siya eray? ‘CHii, mehee haasayana danddayenna’ geennan aggakka. SHin Geeshsha Maxaafay issi hariyaa haasayidoogaa yootees. Hegee waanidi hanidaakko ane be'oos.

Kiitanchaa

Israa'eeleti Kanaane biitti gelanau giigi uttidosona. Moo'aaba kawoy Baalaaqi Israa'eeleta yayyiis. Yaatiyo gishshau, i issi Balaama giyo eranchcha bitanee Israa'eeleta qangganau yaanaadan asa kiittiis. Baalaaqi ayyo daro miishshaa immanau qaalaa gelido gishshau, Balaami ba hariyo toggidi Baalaaqan gayttanau biyoogaa doommiis.

Yihooway Ba asaa Balaami qangganaadan koyibeenna. Yaatiyo gishshau, adussa bisuwaa oyqqida issi kiitanchchay ogiyan eqqidi Balaama teqqana mala kiittiis. Balaami kiitanchchaa be'ana danddayibeennashin, a hariyaa be'aasu. Yaatiyo gishshau, hariyaa kiitanchchaappe baqataydda takkada, wurssettan ogiyan zin''a aggaasu. Balaami keehin yiillotidi, ba hariyo gatiman bukkiis.

Yaatin hariyaa haasayishin Balaami siyanaadan Yihooway oottiis. Hariyaa: ‘Taani neeyyo ay oottiinne neeni tana bukkiyoy?’ yaagada oychchaasu.

Balaami hariyo toggidi

Balaami: ‘Neeni tana eyya kessadassa. Tau bisoy de'iyaakko, ta nena woranashin!’ yaagiis.

Hariyaa: ‘Taani neeyyo hagaadan hana eriyanaayye?’ yaagada oychchaasu.

Balaami: ‘Hana erakka’ yaagidi zaariis.

Hegaappe guyyiyan, Yihooway Balaama ayfiyaa dooyin, kiitanchchay bisuwaa oyqqidi ogiyan eqqidaagaa be'iis. Kiitanchchay: ‘Ne hariyo ayssi bukkadii? Israa'eeleta qangganau neeni beennaadan, taani nena teqqanau yaas. Hariyaa wora simmabeennabaa gidiyaakko, taani nena worada, hariyo ashshana shin’ yaagiis.

Balaami: ‘Taani nagaraa oottaas. Neeni ogiyan eqqidoogaa taani erabeykke’ yaagiis. Kiitanchchay Balaama baanaadan yeddin, Balaami Baalaaqaara gayttanau biis. I ha''ikka Israa'eeleta qangganau maliis; shin Yihooway heezzuttoo, i qanggiyoogaappe anjjanaadan oottiis.

Qoodaabaa 21:21-35; 22:1-40; 23:1-30; 24:1-25.Oyshata

 • Balaaqi oone? Balaama ehiissanau i kiittidoy aybissee?
 • Balaama hariyaa ogiyan zin''idoy aybissee?
 • Balaami hariyaa woygishin siyidee?
 • Issi kiitanchchay Balaamassi woygidee?
 • Balaami Israa'eeleta qangganau maliyo wode aybi hanidee?

Gujo oyshata

 • Qoodaabaa 21:21-35 nabbaba.

  Israa'eeleti Amoore biittaa Kawuwaa Sihoonanne Baasaane biitta Kawuwaa Ooga xoonidoy aybissee? (Qoodaabaa 21:21, 23, 33, 34)

 • Qoodaabaa 22:1-40 nabbaba.

  Israa'eeleta qangganau maliyo wode Balaami koyidobay aybee? Nuuni hegaappe ay tamaarana danddayiyoo? (Qoodaabaa 22:16, 17; Leemiso 6:16, 18; 2 PHeexiroosa 2:15; Yihudaa 11)

 • Qoodaabaa 23:1-30 nabbaba.

  Balaami Yihoowayyo goynniyaabadan haasayikkonne, i gidennaagaa a oosoy waatidi bessidee? (Qoodaabaa 23:3, 11-14; 1 Sameela 15:22)

 • Qoodaabaa 24:1-25 nabbaba.

  Yihoowa halchchoy polettiyoogau nuussi de'iya ammanuwaa ha Geeshsha Maxaafaa taarikee waatidi bessii? (Qoodaabaa 24:10; Isiyaasa 54:17)