Muusanne nahaasiyaa shooshshaa

MITTAA bolli xaaxetti uttidaagee tumu shooshsha milatii? Tumu shooshsha gidenna. He shooshshay nahaase birataappe merettiis. Asay he shooshshaa be'idi attanaadan mittaa bolli a kaqqana mala Yihooway Muusessi yootiis. SHin sa'an de'iya hara shooshshati, tumu shooshsha. Eti asaa dukkin, asay sahettiis. Aybissakko eray?

Israa'eele asay Xoossaa bollinne Muuse bolli zuuzummido gishshataassa. Eti: ‘Nuuni bazzuwan hayqqanaadan Gibxxeppe ayssi ehadii? Ha sohuwan qumi woy haatti baawa. Hagaappe guyye ha mannaa maana danddayokko’ yaagidi zuuzummidosona.

SHin mannay lo''o quma. Yihooway etau mannaa immidoy maalaalissiya ogiyaana. Qassi haattaakka etau immidoy maalaalissiya ogiyaana. SHin Xoossay eta naagidi oyqqido hanotaassi asay galata xayiis. Yaatiyo gishshau, Yihooway Israa'eeleta qaxxayanau marzziyaara de'iya ha shooshshata yeddiis. Shooshshati eta dukkin, etappe daroti hayqqidosona.

Israa'eelata shooshshay dukkees

Wurssettan asay Muusekko yiidi: ‘Nuuni Yihoowa bollinne ne bolli zuuzummidi, nagaraa oottida. Ha shooshshata diggana mala, Yihoowa woossa’ yaagidosona.

Hegaa gishshau, Muusee asaassi woossiis. Yaatin, Yihooway ha nahaase shooshshaa medhdhanaadan Muusessi yootiis. Dukettida asi ooninne xeellana mala, a mittan kaqqanaadan yootiis. Muusee Xoossay giidoogaadan oottiis. Qassi dukettida asay nahaasiyaa shooshshaa xeellidi paxiis.

Hagaappe demmiyo timirttee de'ees. Nuuni ubbay shooshshatun dukettida Israa'eeletuugaa mala hanotan de'oos. Nuuni ubbay hayqqiyo hanotan de'oos. Ubbasaa xeelliyaaba gidikko, asay ceeggiyoogaa, harggiyoogaanne hayqqiyoogaa akeekaasa. Hegee hanidoy, koyro bitaneenne maccaasiyaa, Addaameenne Hewaana, Yihoowappe haakkido gishshataassanne nuuni ubbaykka eta naata gidiyo gishshataassa. SHin Yihooway nuuni merinau de'ana danddayiyo ogiyaa giigissiis.

Yihooway ba Na'aa, Yesuus Kiristtoosa sa'aa kiittiis. Daro asay Yesuusa iita giidi qoppido gishshau, a mittan kaqqidosona. SHin Yihooway Yesuusa nuna ashshanaadan immiis. Nuuni a xeellikkonne a kaallikko, merinaa de'uwaa demmana danddayoos. SHin hagaa xeelliyaagan darobaa de'ishshiiddi tamaarana.

Qoodaabaa 21:4-9; Yohaannisa 3:14, 15.Oyshata

 • Misiliyan, mittaa bolli xaaxetti uttidaagee aybee? Muusee hegan a kaqqanaadan Yihooway yootidoy aybissee?
 • Xoossay etassi oottido ubbabaassi asay waanidi galata xayidee?
 • Yihooway eta qaxxayanau marzziyaara de'iya shooshata yeddi simmin, asay Muusee ay oottanaadan oychchidee?
 • Muusee nahaasiyaa shooshshaa medhdhanaadan, Yihooway yootidoy aybissee?
 • Nuuni ha taarikiyaappe ayba timirtte demmana danddayiyoo?

Gujo oyshata

 • Qoodaabaa 21:4-9 nabbaba.

  Israa'eeleti Yihoowappe demmiyoobatun zuuzummidoogaappe nuna seeriyaabaa ay demmiyoo? (Qoodaabaa 21:5, 6; Roome 2:4)

  Hegaappe takkidi, aadhdhida xeetu layttatun Israa'eeleti nahaasiyaa shooshshaa aybau go'ettidonaa? Kawuwaa Hizqqiyaasi hegaa waatidee? (Qoodaabaa 21:9; 2 Kawotu 18:1-4)

 • Yohaannisa 3:14, 15 nabbaba.

  Nahaasiyaa shooshshaa mittaa bolli kaqqidoogee, Yesuus Kiristtoosi kaqettiyoogaassi lo''o malaata gididoy aybiinee? (Galaatiyaa 3:13; 1 PHeexiroosa 2:24)