LAYTTAAPPE layttay giishin, 10u layttay, 20u layttay, 30u layttay, 39n layttay aadhdhiis! Israa'eeleti ha''ikka bazzuwan de'oosona. SHin he ubba wodetun Yihooway ba asaa naagiis. I eta mannaa miziis. I eta gallassi shaaraa tuussan, qammi qassi tamaa tuussan kaalettiis. He layttatu ubban, eta maayoy wuribeennanne eta gedeekka kixxibeenna.

Ha''i Gibxxeppe kiyoosappe 40ntta layttau koyro agina. Israa'eeleti zaarettidikka Qaadeesan dunkkaanidosona. Xomoosanau kiitettida 12u asati Kanaane biido wode 40 gidiya layttappe kase Israa'eeleti shemppidoy ha sohuwaana. Muuse michchiyaa Miiriyaama Qaadeesan hayqqaasu. Kaseegaadankka ha sohuwan metoy merettiis.

Asay ayba haattanne demmana danddayibeenna. Yaatiyo gishshau, eti Muuse bolli: ‘Nuuni hayqqidabaa gidiyaakko lo''o shin. Nuna Gibxxeppe kessada aybinne mokkenna ha metoy kummido sohuwaa ayssi ehaadii? Ayba kattinne baawa; ayba balaseenne baawa; ayba roomaaneenne baawa. Haatta addinikka uyanau baawa’ yaagidi zuuzummidosona.

Muusee shuchaa shocees

Muuseenne Aarooni dunkkaane giddo woossanau bin, Yihooway Muuseyyo: ‘Asaa issippe shiishsha. Hegaappe eti ubbay be'ishin he hinin de'iya zaallaassi yoota. Zaallaappe asaunne eta mehiyau ubbau gidiya haattay goggana’ yaagiis.

Yaatiyo gishshau, Muusee asaa shiishshidi: ‘Xoossan ammanettenna asatoo, siyite! Aarooninne taani ha zaallaappe intteyyo haattaa tumu kessanee?’ yaagiis. Hegaappe Muusee zaallaa naa''utoo gatiman shocin, haattay zaallaappe xuuqqidi kiyiis. Asaynne mehee ubbay uyanau gidiya haattay kiyiis.

SHin Yihooway Muusenne Aaroona bolli yiillotiis. Aybissakko eray? Muuseenne Aarooni zaallaappe haattaa eti kessana haniyaabadan haasayido gishshataassa. SHin hegaa oottiday tumuppe Yihoowa. Muuseenne Aarooni hegaabaa tumaa haasayibeenna gishshau, Yihooway eta qaxxayana haniyoogaa yootiis. I eta: ‘Ta asaa kaalettidi Kanaane gelissekketa’ yaagiis.

Israa'eeleti gam''ennan Qaadeesappe denddidosona. Guutta wodiyappe guyyiyan Hoora Deriyaa gakkidosona. He deriyaa huuphiyan Aarooni hayqqiis. I hayqqiyo wode ayyo layttay 123. Israa'eeleti keehippe azzanido gishshau, asay ubbay Aaroonassi 30u gallassaa yeekkiis. A na'ay El''aazari a sohuwan Israa'eele asaassi qeese halaqa gidiis.

Qoodaabaa 20:1-13, 22-29; Zaarettido Wogaa 29:5; Nahimiyaa 9:21.Oyshata

 • Israa'eeleti bazzuwan de'ishin, Yihooway eta waatidi naagidee?
 • Israa'eeleti Qaadeesan dunkkaanido wode woygi zuuzummidonaa?
 • Yihooway asaassinne eta mehiyaassi gidiya haattaa waatidi immidee?
 • Misiliyan, baakko malaatiya bitanee oonee? I hegaadan oottiyoy aybissee?
 • Yihooway Muuse bollinne Aaroona bolli ayssi yiillotidee? Eti waani qaxxayettidonaa?
 • Hoora Deriyan hanidabay aybee? Israa'eeletu qeese halaqa gididay oonee?

Gujo oyshata

 • Qoodaabaa 20:1-13, 22-29 qassi Zaarettido Wogaa 29:5 nabbaba.

  Yihooway bazzuwan Israa'eeleta naagido ogiyaappe ayba timirtte demmiyoo? (Zaarettido Wogaa 29:5; Maatiyoosa 6:31; Ibraawe 13:5; Yaaqooba 1:17)

  Muuseenne Aarooni Israa'eeletu sinttan a bonchchibeenna gishshau, Yihoowassi aybi siyettidee? (Qoodaabaa 20:12; 1 Qoronttoosa 10:12; Ajjuutaa 4:11)

  Muusee Yihoowappe demmido seeraa ekkido ogiyaappe ayba timirtte demmiyoo? (Qoodaabaa 12:3; 20:12, 27, 28; Zaarettido Wogaa 32:4; Ibraawe 12:7-11)