Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 39: Aaroona Gatimay Ciiyyiis

Taarike 39: Aaroona Gatimay Ciiyyiis

HA GATIMAAPPE woy xam''aappe lauziyaa giyo mittay ciyyin, ayfee teeridi ka'aagaa be'a. Hegee Aarona gatimaa. Ha ciishshaynne teera ayfee Aaroona gatiman kiyidoy issi qamma xallaana! Hegee ayssi hanidaakko ane be'oos.

Muusee Aaroonayyo ciiyida gatimaa immees

Israa'eeleti guutta wodiyau bazzuwan toylattoogaappe guyyiyan, asaappe amaridaageeti Muusee kaalettiyoogaanne Aarooni qeese halaqa gidiyoogaa koyibookkona. Hegaadan qoppidaageetuppe issoy Qoraaha, harati qassi Daataana, Abiiraamanne asaa kaalettiya 250u asata. Hegeeti ubbay Muusekko yiidi: ‘Neeni ayssi nu bolli ne huuphiyaa xoqqu xoqqu oottay?’ yaagidosona.

Muusee Qoraahassinne a kaalliyaageetussi: ‘Wontto maallado ixaanaa cuwayiyoogeeta ekkidi, ixaanaa wottite. Hegaappe Yihoowa dunkkaaniyau yiite. Yihooway oona dooriyaakko nuuni be'ana’ yaagiis.

Wonttetta gallassi Qoraahinne a kaalliya 250u asati dunkkaaniyaakko yiidosona. Hara daro asay eta maaddanau yiidosona. Yihooway keehippe yiillotiis. Muusee: ‘Ha iita asatu dunkkaaniyaappe haakkidi eqqite. Etabaa gididabaa aybanne bochchoppite’ yaagiis. Asay siyidi, Qoraaha, Daataananne Abiiraama dunkkaaniyaa lanqqeppe haakkidosona.

Hegaappe Muusee: ‘Yihooway dooridoy oonakko intte hagan erana. Biittay dooyettidi ha iita asata mittana’ yaagiis.

Muusee haasaya essosaarakka, biittay dooyetti bayiis. Qoraahinne assi de'iyaaba ubbaynne Daataaninne Abiiraami qassi etaara de'iyaageeti ollan duge gelin, biittay eta kammi bayiis. Duge ollau wodhdhiya asay waassiyo waasuwaa asay siyidi: ‘Biittay nunakka mittennaadan, woxxoos!’ yaagidosona.

Qoraahinne a kaalliya 250u asati ha''ikka dunkkaaniyaa matan de'oosona. Hegaappe Yihooway tamaa yeddidi eta ubbaa xuuggi bayiis. Hegaappe Yihooway Aaroona na'aa El''aazari, hayqqida asatu cuwayiyoobata lee'issi qoxxidi, yarshshuwaa saaxiniyaa kammiyoobaa medhdhanaadan yootiis. Ha yarshshuwaa saaxiniyaa kammiyoobay, Aaroonanne a naatuppe attin, hara ooninne banttana Yihoowassi qeese giidi oottennaadan hassayissiya malaata gidiis.

SHin Yihooway Aarooninne a naati qeese gidanaadan dooriday bana gidiyoogaa keehippe qonccissanau koyiis. Yaatiyo gishshau, Muusessi yaagiis: ‘Israa'eeletu zare halaqati ubbay bantta gatimaa gatimaa ehaanaadan oda. Leewa zaretuppe Aarooni ba gatimaa ehaanaadan oda. Hegaappe, he gatimata ubbaa dunkkaaniyaa giddon maachchaa taabootaa sinttan wotta. Taani qeesedan doorido asa gatimay ciiyyana’ yaagiis.

Wonttetta gallassi maallado Muusee xeelliyo wode, Aaroona gatimay ciishshaa ciiyyiisinne lauziyaa ayfiyaa teeri uttiis! Yaatin, Yihooway Aaroona gatimay ciiyyanaadan ayssi oottidaakko ha''i eradii?

Qoodaabaa 16:1-49; 17:1-11; 26:10.Oyshata

 • Muusenne Aaroona aawatettaa bolli makkalidaageeti oonee? Eti Muusessi woygidonaa?
 • Muusee Qoraahassinne a kaalliya 250u asatussi eti ay oottanaadan yootidee?
 • Muusee asaassi woygidee? I haasayaa essosaara aybi hanidee?
 • Qoraahinne a kaalliya 250u asati waanidonaa?
 • Aaroona na'ay El''aazari he asati ixaanaa cuwayiyoobata waatidee? Ayssi hegaadan oottidee?
 • Yihooway Aaroona gatimay ciiyyanaadan oottidoy aybissee? (Misiliyaa xeella.)

Gujo oyshata

 • Qoodaabaa 16:1-49 nabbaba.

  Qoraahinne a kaallida asati waatidonaa? Hegee Yihoowa bolli makkalliyoogaa gididoy aybissee? (Qoodaabaa 16:9, 10, 18; Wogaabaa 10:1, 2; Leemiso 11:2)

  Qoraahinne ‘maabaran doorettidi kaalettiya’ 250u asati ayba bala qofa qoppidonaa? (Qoodaabaa16:1-3; Leemiso 15:33; Isiyaasa 49:7)

 • Qoodaabaa 17:1-11nne 26:10 nabbaba.

  Aaroona gatimay ciiyyidoogee ay bessii? He gatimaa maachchaa taabootan wottana mala Yihooway yootidoy aybissee? (Qoodaabaa 17:5, 8, 10)

  Aaroona gatimaa leemisuwaappe ayba go''iya timirtte demmana danddayiyoo? (Qoodaabaa 17:10; Oosuwaa 20:28; Piliphphisiyuusa 2:14; Ibraawe 13:17)