Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 36: Worqqaappe Merettida Maraa

Taarike 36: Worqqaappe Merettida Maraa

HAHA! Asay ay oottiiddi de'ii? Issi maraakko woosaa shiishshiiddi de'oosona. Hegaa eti ayssi oottiyoonaa?

Muusee deriyaa kiyidi daro gallassaa gam''in, asay: ‘Muusee waanidaakko nuuni erokko. Yaatiyo gishshau, ha biittaappe nuna kaalettidi kessiya xoossa ane medhdhoos’ yaagidosona.

Muusee naa''u shuchata sa'an oliis

Muuse ishaa Aarooni: ‘Eeno; intte hayttan de'iya worqqaa kessidi, taayyo ekki yiite’ yaagiis. Asay ehin, Aarooni hegaa seerissidi worqqa maraa medhdhiis. Asaykka: ‘Gibxxeppe nuna kessida nu Xoossay hagaa!’ yaagiis. Hegaappe Israa'eeleti gita gibiraa giigissidi, worqqaappe merettida maraassi goynnidosona.

Yihooway hegaa be'idi daro yiillotiis. Yaatiyo gishshau, Muusessi: ‘Eesuwan duge wodhdha. Asay daro iitabaa oottees. Eti ta higgiyaa dogidi worqqaappe merettida maraayyo goynniiddi de'oosona’ yaagiis.

Worqqaappe medhido marau asay goynnees

Muusee ellellidi deriyaappe duge wodhdhiis. I etakko matattido wode kaallidi de'iyaabaa be'iis. Asay worqqa maraa yuushuwan yexxoosonanne duroosona! Muusee keehippe yiillotido gishshau, higgeti etan xaafetti uttido naa''u masettida shuchchata olin, he shuchchati kinchchetti aggidosona. Hegaappe Muusee, Worqqa maraa ekkidi seerissiis. Hegaappe guyyiyan gaaccidi liiqissiis.

Asay keehippe iitabaa oottiis. Yaatiyo gishshau, Muusee asaappe amaridaageeti bantta bisuwaa oyqqanaadan yootiis. Muusee: ‘Worqqaappe merettida maraassi goynnida iita asay hayqqana bessees’ yaagiis. Yaatin he asati 3,000u asaa woridosona! Nuuni Yihoowappe attin hara ayba eeqaayyonne goynnennaadan naagettana koshshiyoogaa, hagee bessennee?

Kessaabaa 32:1-35.Oyshata

 • Misiliyan, asay ay oottiiddi de'ii? Ayssi hegaa oottii?
 • Yihooway ayssi yiillotidee? Muusee asay oottiyoobaa be'idi ay oottidee?
 • Muusee asaappe amaridaageetuyyo ay oottana mala yootidee?
 • Ha taarikee nuna ayba timirtte tamaarissana bessii?

Gujo oyshata

 • Kessaabaa 32:1-35 nabbaba.

  Worddo haymaanootiyaa tumu goynuwaara walakkiyoogaa, Yihooway aybidan xeelliyaakko ha taarikee waatidi bessii? (Kessaabaa 32:4-6, 10; 1 Qoronttoosa 10:7, 11)

  Yettaanne durssaa milatiya allaxxiyobata dooriyoogan, Kiristtaaneti waanidi naagettana bessii? (Kessaabaa 32:18, 19; Efisoona 5:15, 16; 1 Yohaannisa 2:15-17)

  Geeshshatettau eqqiyoogan Leewa zareti lo''o leemiso gidiyaabaa waati oottidonaa? (Kessaabaa 32:25-28; Mazamure 18:25)