Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 34: Issi Ooratta Qommo Qumaa

Taarike 34: Issi Ooratta Qommo Qumaa

ASAY sa'aappe maxiiddi de'iyoy aybakko eray? Hegee suuppa shachcha milatees. Hegee bootta, lee'enne shuqo keena. SHin hegee miyobappe attin shachcha gidenna.

Israa'eelati mannaa shiishshoosona

Israa'eeleti Gibxxeppe kiyoosappe mexi issi agina gidiyaagee aadhdhiis. Eti ha''i bazzon de'oosona. Hegan mokkiya kattay keehi laafa gidiyo gishshau, asay zuuzummiiddi: ‘Yihooway nuuni Gibxxen de'ishin nuna woridaakko lo''o shin. Yan nuuni koyido qumaa ubbaa miida’ yaagidosona.

Yaatin Yihooway: ‘Taani qumaa saluwaappe duge bukissana’ yaagiis. Yihooway oottidoykka hegaadaana. Wonttetta gallassi maallado Israa'eeleti saluwaappe wodhdhida he boottabaa be'iddi, issoy issuwaa, ‘Hagee aybee?’ yaagidi oychchidosona.

Muusee: ‘Hagee intte maanaadan Yihooway immido qumaa’ yaagiis. Asay he qumaa ‘MANNAA’ yaagidi xeesiis. I eessaara uukkido lee'e oyttadan mal''ees.

Musee asaayyo: ‘Intte huuphiyan huuphiyan issi uri miyoogaa keenaa xallaa maxite’ yaagiis. Yatiyo gishshau, asay ubba gallassi maallado oottidoy hegaadaana. Hegaappe, away michchiyo wode, sa'an attida mannay seeri aggees.

Muusee gujjidikka ‘Ooninne wonttossi mannaappe ashshoppo’ yaagiis. SHin asaappe issoti issoti azazettennan ixxidosona. Yaatin aybi hanidaakko eray? Wonttetta gallassi maallado eti ashshido mannay guxunidi, xinqqiyoogaa doommiis.

Gidikkokka, saaminttan hara gallassaagaappe naa''u kushe dariya mannaa shiishshanaadan, Yihooway yootido issi gallassay de'ees. Hegee usuppuntta gallassaa. Yihooway laappuntta gallassan ayba manninne wodhdhanaadan oottenna gishshau, usuppuntta gallassi maxidoogaappe kaalliya gallassaayyo ashshanaadan etassi yootiis. Eti laappuntta gallassau mannaappe ashshin, guxunibeennanne xinqqibeenna! Hegee hara maalaalissiyaaba!

Israa'eeleti bazzon de'ido wode ubban, Yihooway eta mannaa miziis.

Kessaabaa 16:1-36; Qoodaabaa 11:7-9; Yaasa 5:10-12.Oyshata

 • Misiliyan, asay sa'aappe maxiiddi de'iyoy aybee? Ayba geetettii?
 • Mannaa maxiyo ogiyaa Muusee asaayyo woygidi yootidee?
 • Usuppuntta gallassi asay ay oottana mala Yihooway yootidee? Aybissi hegaadan giidee?
 • Laappuntta gallassaassi mannaa ashshido wode, Yihooway ayba maalaalissiyaabaa oottidee?
 • Yihooway asaa mannaa mizidoy ay keena wodiyaassee?

Gujo oyshata

 • Kessaabaa 16:1-36nne Qoodaabaa 11:7-9 nabbaba.

  Kiristtaane gubaa'iyan Xoossaa oosuwau aawatettay imettidoogeeta bonchchana bessiyoogaa xeelliyaagan Kessaabaa 16:8y ay bessii? (Ibraawe 13:17)

  Israa'eeleti bantta de'oy Yihoowa kushiyaana gidiyoogaa bazzuwan ubba gallassi hassayanaadan oottidabi aybee? (Kessaabaa 16:14-16, 35; Zaarettido Wogaa 8:2, 3)

  Mannay malaatiyoobaa Yesuusi waatidi qonccissidee? Nuuni ‘saluwaappe wodhdhida he oyttaappe’ waatidi go'ettana danddayiyoo? (Yohaannisa 6:31-35, 40)

 • Yaasa 5:10-12 nabbaba.

  Israa'eeleti aappun layttau mannaa miidonaa? Hegan waanidi paacettidonaa? Qassi nuuni he taarikiyaappe ayba timirttiyaa demmiyoo? (Kessaabaa 16:35; Qoodaabaa 11:4-6; 1 Qoronttoosa 10:10, 11)