Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

SHaahuwaa 3: Gibxxe Aylletettaappe Kiyoosappe Biidi Israa'eele Koyro Kawuwaa Gakkanaashin

SHaahuwaa 3: Gibxxe Aylletettaappe Kiyoosappe Biidi Israa'eele Koyro Kawuwaa Gakkanaashin

Muusee Israa'eeleta Gibxxe aylletettaappe kessidi, Xoossay etau ba higgiyaa immidosaa, Siina Deriyaa gakkanaashin kaalettiis. Hegaappe guyyiyan, Muusee Kanaane biittaa xomoosanaadan, 12u asata kiittiis. SHin etappe 10ti iita woriyaa ekkidi yiidosona. Eti asay Gibxxe guyye simmanau koyanaadan oottidosona. Eti ammanuwaa xayido gishshau, Xoossay Israa'eeleta 40u layttaa bazzuwan toylattanaadan oottidi qaxxayiis.

Wurssettan, Israa'eeleta kaalettidi Kanaane biitti efaanaadan Yaasu doorettiis. Eti biittaa laattanaadan maaddanau, Yihooway maalaalissiyaabaa oottiis. I Yorddaanoosa SHaafay goggiyoogaa agganaadan, Yarkko dirssaa gimbbee kunddanaadaaninne awa ayfee qammikka wullennan takkanaadan oottiis. Usuppun layttappe guyyiyan, Kanaanetu biittaa ekkidosona.

Yaasun doommidi, Israa'eeleti 356n layttaa dannatun haarettidosona. Baaraaqa, Geedoona, Yofttaaha, Samssoonanne Sameela gujjidi etappe darotubaa tamaarana. Ra'aabo, Debooro, Yaa'eelo, Uruto, Naa'oomonne Daliilo misatiya maccaasatubaakka nabbabana. SHaahuwaa HEEZZAY muleera 396n laytta taarikiyaa oyqqiis.

Gayttiyo dunkkaaniyaa