Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 32: Tammu Boshata

Taarike 32: Tammu Boshata

HA MISILETA ane xeella. Huuphphen huuphphen eti ubbay Yihooway Gibxxe biittan yeddido boshaa bessoosona. Koyro misiliyan, Aarooni ba gatiman Nayle SHaafaa shociyaagaa be'ana danddayaasa. I shocin, shaafaa haattay suuttau laamettiis. Moleti hayqqin, shaafay xinqqiyoogaa doommiis.

Gibxxetu bolli gakkida boshata

Kaallidi, Yihooway Nayle SHaafaappe shodhdheti kiyanaadan oottiis. SHodhdheti ubbasaa, giishin coociyaa, bashiyaa, hiixaanne mulesaa kumidosona. Shodhdheti hayqqin Gibxxe asay shiishshidi eta doorin, biitta ubbay xinqqiis.

Hegaappe Aarooni biittaa ba gatiman shocin, buhe ubbay biinne kiyiis. Hegeeti dukkiya uu'eta. Biinnee Gibxxe biittan gakkida heezzantto bosha.

Hara boshati Israa'eeleta bochchennan, Gibxxe asatu xallaa qohidosona. Oyddantto boshay Gibxxetu ubbaa keettaa kummida wogga udunxxiyaa. Ichchashantto boshay qassi mehiyaa bolli wodhdhiis. Gibxxetu mehetuppe, dorssatuppenne deeshshatuppe daroti hayqqidosona.

Kaallidi, Muuseenne Aarooni amarida bidinttaa ekkidi carkkuwau laalidosona. Hegee asaaninne mehiyan iita merkkoy wodhdhanaadn oottiis. Hegee usuppuntta boshaa.

Hegaappe guyyiyan, Muusee ba kushiyaa saluwaa denttin, Yihooway dadaanne shachchaa yeddiis. Hegee, Gibxxe biittan wodhdhida shachcha ubbaappe aadhdhiya iita shachcha.

Hosppuntta boshay biittaa ubbaa kammida booliyaa. Hegaappe kase gidin woy hegaappe haa simmin hegaa mala daro boolee de'ibeenna. Eti shachchaappe attida ubbabaa miidosona.

Uddufuntta boshay xumaa. Heezzu gallassa kumettaa sakkana xumay biittaa gorddiis; shin Israa'eeleti de'iyoosan ubban etau poo'oy de'ees.

Wurssettan, Xoossay ba asay bantta keettaa qosilettaanne qoriyaa deeshsha woy dorssa mara suuttaa tiyana mala yootiis. Hegaappe, Xoossaa kiitanchchay Gibxxe ubban kanttiis. Kiitanchchay suuttaa be'idi, he keettan de'iya oonanne woribeenna. SHin Xoossaa kiitanchchay qosilettaaninne qoriyan suutti baynna keetta ubban de'iya asaanne mehiyaa bayra ubbaa woriis. Hegee 10ta boshaa.

Ha wurssetta boshaappe guyyiyan, Paarooni Israa'eeleti baanaadan yootiis. Xoossaa asay ubbay baanau giigi uttidosona; yaatiyo gishshau, he qammikka eti Gibxxeppe zatan biyoogaa doommidosona.

Kessaabaa shemppuwaa 7ppe biidi 12 gakkanaashin.Oyshata

 • Hagan de'iya misiletun go'ettada, Yihooway Gibxxen yeddido koyro heezzu boshata qonccissa.
 • Koyro heezzu boshatuuninne etappe hara boshatu giddon de'iya dummatettay aybee?
 • Oyddantto, ichchashanttonne usuppuntto boshati aybee?
 • Laappuntto, hosppunttonne uddufuntto boshata qonccissa.
 • Tammantta boshaappe kase Yihooway Israa'eeleti ay oottana mala yootidee?
 • Tammantta boshay aybee? Appe guyyiyan aybi hanidee?

Gujo oyshata

 • Kessaabaa 7:19- 8:23 nabbaba.

  Gibxxe shareechchoti Yihooway yeddido koyro naa''u boshata milatissidi oottana danddayikkonne, heezzantto boshaappe guyyiyan eti wolqqan ammanidi ekkidobay aybee? (Kessaabaa 8:18, 19; Maatiyoosa 12:24-28)

  Yihooway ba asaa naagana danddayiyoogaa oyddantto boshay waatidi bessidee? ‘Daro waayiyau’ matattiiddi de'iyo ha wodiyan hegaa eriyoogee, Xoossaa asaassi aybi siyettanaadan oottii? (Kessaabaa 8:22, 23; Ajjuutaa 7:13, 14; 2 Hanidabaa Odiya 16:9)

 • Kessaabaa 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25; qassi 10:13-15, 21-23 nabbaba.

  Tammu boshati eta geema oosuwaa qoncciya kessido, asaa naatu naa''u citati augeetee? Hegee, nuuni he citata ha wodiyan xeelliyo ogiyaa waatidi bochchii? (Kessaabaa 8:10, 18, 19; 9:14)

  Kessaabaa 9:16y Seexaanay hanno gakkanaashin de'ana mala Yihooway oottidoy aybissakko nuuni akeekanaadan maaddiyoy aybiinee? (Roome 9:21, 22)

 • Kessaabaa 12:21-32 nabbaba.

  Paasikay daro asay attana mala oottidoy aybiinee? Paasikay aybaa malaatii? (Kessaabaa 12:21-23; Yohaannisa 1:29; Roome 5:18, 19, 21; 1 Qoronttoosa 5:7)