Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 30: Eexxiya Buuraa

Taarike 30: Eexxiya Buuraa

MUUSEE ba dorssatussi maataa demmanau Korebe deriyaa gakkanaashin biis. He sohuwan issi eexxiya buuraa be'iis shin, tamay he buuraa meenna!

Muusee eexxiya buuraa matan

Muusee: ‘Hagee oorattaba; taani hagaa loytta be'anau a mati shiiqana’ yaagidi qoppiis. I shiiqin, buuraa giddoppe cenggurssay: ‘Haa shiiqoppa. Neeni eqqido biittay geeshsha gidiyo gishshau, ne tohuwan de'iya caammaa kessa’ yaagiis. Kiitanchchaa baggaara ayyo haasayiday Xoossaa gidiyo gishshau, Muusee ba som''uwaa genttiis.

Hegaappe Xoossay yaagiis: ‘Taani Gibxxe biittan ta asay tuggatiyo tuggaa be'aas. Yaatiyo gishshau, ta eta he tuggaappe kessana; ta asaa Gibxxeppe kaalettada kessanaadan ta kiittiyoy nena’ yaagiis. Yihooway ba asaa lo''iya Kanaane biitti ehaana hanees.

SHin Muusee yaagiis: ‘Taani oonashin; hegaa ta waata oottana danddayiyaanaa? Gido shin, taani bin Israa'eeleti, “Nena kiittiday oonee?” giikko taani woyganee?’ yaagiis.

Xoossay: ‘Neeni gaanay hagaadaana’ yaagiis. “ ‘YIHOOWAY Abrahaama Xoossay, Yisaaqa Xoossay, Yaaqooba Xoossay, i tana inttekko kiittiis.’ ” Qassikka Yihooway gujjidi: ‘Hagee merinau ta suntta’ yaagidi zaariis.

Muusee: ‘Tana kiittiday nena gidiyoogaa yootin, eti ammanennan ixxikko shin’ yaagidi zaariis.

Yaagin Xoossay: ‘Ne kushiyan de'iyaagee aybee?’ yaagidi oychchiis.

Muusee: ‘Xam''aa’ yaagiis.

Xoossay: ‘Ane a sa'an ola’ yaagiis. Muusee olin, xam''ay shooshsha kiyiis. Hegaappe Yihooway Muusa hara malaataa bessiis. ‘Ne kushiyaa ne maayuwaa giddo naaqqa’ yaagiis. Muusee hegaadan oottin, i kessiyo wode a kushee shachchadan booxxiis! A kushee baruwaa giyo iita harggiyan oyqettidaba milatiis. Kaallidi Yihooway Muusessi heezzantto malaataa oottanaadan wolqqaa immiis. Wurssettan Yihooway: ‘Ne ha malaatata oottiyo wode Israa'eeleti taani nena kiittidoogaa ammanana’ yaagiis.

Hegaappe guyyiyan, Muusee soo biidi Yatiroyyo: ‘Taani Gibxxe biittan de'iya ta dabboti waanidi de'iyaakko be'anaadan hayyanaa yeddarkkii’ yaagiis. Hegaa gishshau, Yatiroy saro ba yaagin, Muusee Gibxxe biitti guyye simmidi biyoogaa doommiis.

Kessaabaa 3:1-22; 4:1-20.Oyshata

 • Misiliyan de'iya deree ayba geetettii?
 • Muusee ba dorssaa ekkidi deriyaa kiyido wode be'ido oorattabaa qonccissa.
 • Eexxiya buuraa giddoppe issi cenggurssay woygidee? Hegee o cenggurssee?
 • Ba asaa Gibxxeppe kaaletti kessanaagee Muusa gidiyoogaa Xoossay ayyo yootin, Muusee woygidi zaaridee?
 • A kiittidaagee oonakkonne asay Muusa oychchiyaabaa gidikko, i zaaranabaa Xoossay Muusessi woygidi yootidee?
 • Muusee bana kiittiday Xoossaa gidiyoogaa aybin bessana danddayii?

Gujo oyshata

 • Kessaabaa 3:1-22 nabbaba.

  Nuussi imettida Xoossa ooso nuuni polana danddayennabadan siyettikkokka, Yihooway nuna maaddanaagaa, Muusa gakkidabaappe ay minttettiyaabaa demmiyoo? (Kessaabaa 3:11, 13; 2 Qoronttoosa 3:5, 6)

 • Kessaabaa 4:1-20 nabbaba.

  Midiyaaman de'ido 40u layttatun Muuse qofay waanidi laamettidee? Gubaa'iyan oottiyo maataa demmana koyiyaageeti hagaappe ayba timirtte demmiyoonaa? (Kessaabaa 2:11, 12; 4:10, 13; Mikiyaasa 6:8; 1 Ximootiyoosa 3:1, 6, 10)

  Yihooway ba dirijjitiyaa baggaara nuna seeriyaabaa gidikkonne, Muuse leemisoy nuuni aybin ammanettanaadan oottii?