Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 29: Muusee Baqatido Gaasuwaa

Taarike 29: Muusee Baqatido Gaasuwaa

MUUSEE Gibxxeppe woxxiiddi biyaagaa be'a. A yedettiya asata be'ay? Eti Muusa woranau koyiyoy aybissakko eray? Ane nu hegaa erana danddayiyaakkonne be'oos.

Muuse Gibxxeppe baqatees

Muusee, Gibxxe biittaa haariya Paaroona son dicciis. I keehippe eranchchanne gita asa gidiis. Muusee, i Gibxxe biitta asa gidennaagaanne a yelidaageeti aylle gidida Israa'eeleta gidiyoogaa eriis.

Muusessi layttay 40 kumido wode, issi gallassi, ba asay waanidi de'iyaakko be'anau qofaa qachchiis. Harati, eta iita hanotan oyqqidosona. Issi Gibxxe bitanee, Israa'eela asa gidida issi aylliyaa wadhdhishin be'iis. Muusee yaa haa xeellidi, ooninne baynnaagaa be'inne Gibxxe bitaniyaa shocin, he Gibxxe bitanee hayqqi aggiis. Hegaappe Muusee bitaniyaa ahaa shafiyaa giddon qottiis.

Wonttetta gallassikka Muusee ba asaa be'anau simmidi biis. Eti aylletettaappe kiyanaadan i maaddana danddayiyaabadan qoppiis. SHin naa''u Israa'eeleti warettiyaageeta Muusee be'idi, mooranchchaa: ‘Neeni ne ishaa ayssi dechchay?’ yaagiis.

Bitanee: ‘Nena nu bolli haariyaagaanne daanna ootti sunttiday oonee? Neeni he Gibxxe bitaniyaa woridoogaadan, tanakka worana qoppayiyye?’ yaagiis.

He wode Muusee yayyiis. I Gibxxe bitaniyaa bolli oottidobaa asay eridoogaa eriis. Ubba Paaroonikka hegaa siyidi, Muusa woranaadan asaa kiittiis. Muusee Gibxxeppe baqatana koshshidoy hegaassa.

Muusee Gibxxe biittaappe kiyidi, Midiyaama giyo haaho biitti biis. Yan Yatiro soo asaara gayttidi, a macca naatuppe Xippaaro geetettiya issinno ekkiis. Muusee dorssa henttanchcha gididi, Yatiro dorssata heemmiis. I Midiyaama biittan 40u laytta de'iis. He wode assi 80u laytta. Hegaappe issi gallassi Muusee Yatiro dorssata heemmishin, a de'uwaa muleera laammida issi garamissiyaabay haniis. Kaalliya sinttaa ne kessin, he garamissiyaabay aybakko ane be'oos.

Kessaabaa 2:11-25; Oosuwaa 7:22-29.Oyshata

 • Muusee awan diccidee? SHin i bana yelidaageetubaa eridobay aybee?
 • Muusee layttay baassi 40 gidiyo wode ay oottidee?
 • Israa'eele bitane issoy haraa wadhdhiyaagaa Muusee woygidee? SHin bitanee woygidi zaaridee?
 • Muusee Gibxxeppe baqatidoy aybissee?
 • Muusee baqatidi au biidee? Yan i oonaara gayttidee?
 • Muusee Gibxxeppe baqati simmidi, kaalliya 40u layttatun ay oottidee?

Gujo oyshata

 • Kessaabaa 2:11-25 nabbaba.

  Daro layttau Gibxxetu eratettaa tamaaridabaa gidikkonne, Muusee Yihoowassinne a asaassi ammanettidaagaa gidiyoogaa aybin bessidee? (Kessaabaa 2:11, 12; Ibraawe 11:24)

 • Oosuwaa 7:22-29 nabbaba.

  Muusee Israa'eeleta Gibxxe aylletettaappe ba huuphen kessana koyidoogaappe ayba timirtte demmiyoo? (Oosuwaa 7:23-25; 1 PHeexiroosa 5:6, 10)