Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 28: Gacino Na'ay Muusee Waanidi Attidaakko

Taarike 28: Gacino Na'ay Muusee Waanidi Attidaakko

MACCAASEE biradhdhiyaa oyqqidi yeekkiya gacino na'aa xeella. Hegee Muusa. He lo''iya maccaasiyaa oonakko eray? A Gibxxe kawuwaa Paaroona na'iyo.

Paaroona na'iyaa Muusa demmaasu

Muuse aayyiyaa ba na'aa Gibxxeti worenna mala koyido gishshau, au heezzu agina gidanaashin qottaasu. SHin Muusa hara asi demmikko woriyoogaa erada, a ashshanau kaallidi de'iyaagaadan oottaasu.

Keeshiyaa daddada ayba haattinne gelennaadan oottada meeshaasu. Hegaappe Muusa a giddon wottada, he keeshiyaa Nayle SHaafaa doonan mokkida adussa maataa giddon wottaasu. Muuse michchiyaa Miiriyaama hanettiyabaa matasan eqqada be'anaadan azazettaasu.

Sohuwaara Paaroona na'iyaa bollaa meecettanau Nayle SHaafaa wodhdhaasu. Qoppennan he adussa maataa giddon de'iya keeshiyaa be'aasu. Ba macca ashkkaratuppe issinniyo xeesada: ‘Baada he keeshiyaa tau ekkada ya’ yaagaasu. Kawuwaa na'iyaa keeshiyaa pogiyo wode, a be'idoy ayba lo''iya na'ee! Guutta na'ay Muusee yeekkiyaagaa kawuwaa na'iyaa be'ada ayyo qarettaasu. I hayqqanaadan koyabuukku.

Hegaappe Miiriyaama yaasu. O ha misiliyan be'ana danddayaasa. Miiriyaama, Paaroona na'iyo: ‘Neeyyo ha na'aa xanttanau Israa'eela maccaasa issinno xeesanau boo?’ yaagada oychchaasu.

Kawuwaa na'iyaa: ‘Hayyanaa ba’ yaagaasu.

Hegaa gishshau, Miiriyaama ba aayeessi yootanau woxxaasu. Muuse aayyiyaa kawuwaa na'eekko yin, kawuwaa na'iyaa: ‘Ha na'aa efaada, taayyo xanttashsha; taani neeyyo damoozaa qanxxana’ yaagaasu.

Hegaa gishshau, Muuse aayyiyaa ba na'aa loytta dichchaasu. Guyyeppe Muusee gitaa gidin, a aayyiyaa efaada ba na'adan dichchiya Paaroona na'eessi immaasu. Muusee Paaroona son diccana danddayidoy hegaassa.

Kessaabaa 2:1-10.Oyshata

  • Misiliyan de'iya gacino na'ay oonee? I o biradhdhiyaa oyqqidee?
  • Muusa asay worenna mala a aayyiyaa ay oottadee?
  • Misiliyan de'iya guutta na'iyaa oonee? A ay oottadee?
  • Paaroona na'iyaa na'aa demmido wode
  • Kawuwaa na'iyaa Muuse aayeeyyo woygadee?

Gujo oyshata

  • Kessaabaa 2:1-10 nabbaba.

    Muusee guutta na'atettan de'ishin a aayyiyaa a tamaarissanaunne loohissanau ayba injje demmadee? Hegee yelidaageetussi ha wodiyan ayba leemiso oyqqidee? (Kessaabaa 2:9, 10; Zaarettido Wogaa 6:6-9; Leemiso 22:6; Efisoona 6:4; 2 Ximootiyoosa 3:15)