Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 26: Iyyoobi Xoossaassi Ammanettida Asa

Taarike 26: Iyyoobi Xoossaassi Ammanettida Asa

HA SAHETTIYA bitanee nena qarettennee? A sunttay Iyyooba; qassi ha maccaasiyaa a machchiyo. Iyyoobayyo a woygaydda de'iyaakko eray? ‘Xoossaa qanggada hayqqaaga’ yaagausu. O hegaa malabaa giissiday aybakkonne qassi, Iyyoobi hegaa keenaa aybissi tuggattidaakko ane be'oos.

Iyyoobi keehi masunxxiis

Iyyoobi Yihoowayyo azzazetti de'ida ammanettida asa. I de'idoy, Kanaaneppe daronne haakkenna Uuxa giyo biittaana. Yihooway Iyyooba keehippe siiqees shin, a ixxiya issi uri de'ees. I oonakko eray?

I Seexaanaa Dablloosa. Seexaanay, Yihoowa ixxiya iita kiitanchcha gidiyoogaa hassaya. I Addaamanne Hewaano Yihoowassi azazettennaadan oottana danddayiis; qassi oonakka gidin Yihoowassi azazettennaadan oottana danddayiyaadan qoppiis. SHin hegaa oottana danddaydee? CHii, danddaybeenna. Nuuni etabaa tamaarido ammanettiya daro attumaasatanne maccaasata ane qoppa. Etappe aappunatu sunttaa hassayay?

Yaaqoobinne Yooseefi Gibxxen hayqqogaappe guyyiyan, kumetta sa'an ooppenne aadhdhidi Yihoowassi ammanettidi de'ida asi Iyyooba. Seexaanay asa ubbaa iita gidanaadan oottanau danddayennaagaa i eranaadan, Yihooway a hagaadan giis: ‘Iyyooba be'a. I taassi ay keena ammanettida asakko xeella’ yaagiis.

Seexaanay: ‘I neessi ammanettida asa gidana danddayidoy, neeni a anjjido gishshataassanne assi daro lo''obay de'iyo gishshataassa. SHin hegaa ubbaa neeni xayssikko, i nena qanggana’ yaagidi palamettiis.

Hegaa gishshau Yihooway: ‘Ba; baada assi de'iyaabaa xayssa. Iyyooba bolli gakkanaadan neeni koyido iitaba ubbaa ootta. I tana qanggiyaakko aggiyaakko ane be'ana. SHin a worenna mala’ yaagiis.

Seexaanay koyro, Iyyooba dorssati hayqqanaadaaninne asay a mehetanne gaameelata wuuqqanaadan oottiis. Hegaappe guyyiyan, a attumanne macca naata 10 gotiyan woriis. Kaallidi, Seexaanay Iyyooba ha iita harggiyan sahettanaadan oottiis. Iyyoobi keehippe tuggatiis. Iyyooba machchiyaa: ‘Xoossaa qanggada hayqqaaga’ yaagidoy hegaassa. SHin Iyyoobi hegaadan oottibeenna. Qassi, heezzu worddo laggeti yiidi, neeni kase iitabaa oottadasa yaagidosona. SHin Iyyoobi ammanettiya asa gidiyoogaa aggibeenna.

Hegee, Yihoowa keehippe ufayssiisinne misiliyan neeni be'ana danddayiyoogaadan, guyyeppe i Iyyooba anjjiis. Yihooway harggiyaappe a pattiis. Iyyoobi hara 10u mera lo''o naata yeliis; qassi kaseegaappe naa''u kushe dariya mehiyaa, dorssaanne gaameelaa haariis.

Iyyoobadan Yihoowassi ubbatoo ammanettiyaagaa giduutee? Ammenettiyaagaa gidikko, Xoossay nenakka anjjana. Kumetta sa'ay Edene ataakiltte sohuwaadan lo''iyaasa gidiyo wode neeni merinau de'ana danddayaasa.

Iyyooba 1:1-22; 2:1-13; 42:10-17.

Iyyoobanne a soo asaa


Oyshata

 • Iyyoobi oonee?
 • Seexaanay ay oottana malidee? SHin i qoppidoogaadan hanidee?
 • Seexaanay ay oottiyoogaa Yihooway co''u giidi xeellidee? Aybissi?
 • Iyyoobi ‘Xoossaa qanggidi hayqqana’ mala a machchiyaa assi yootidoy aybissee? (Misiliyaa xeella.)
 • Naa''antto misiliyan neeni be'iyoogaadan, Yihooway Iyyooba waatidi anjjidee? Aybissi?
 • Iyyoobadan nuunikka Yihoowassi ammanettidaageeta gidikko, ay anjjuwaa demmanee?

Gujo oyshata

 • Iyyooba 1:1-22 nabbaba.

  Kiristtaaneti ha wodiyan waanidi Iyyooba milatana danddayiyoonaa? (Iyyooba 1:1; Piliphphisiyuusa 2:15; 2 PHeexiroosa 3:14)

 • Iyyooba 2:1-13 nabbaba.

  Seexaanay ehiido yedetaa Iyyoobinne a machchiyaa ayba naa''u dummatiya ogiyan zaaridonaa? (Iyyooba 2:9, 10; Leemiso 19:3; Mikiyaasa 7:7; Milkkiyaasa 3:14)

 • Iyyooba 42:10-17 nabbaba.

  Ammanettidi de'ido gishshau, Iyyoobi demmido woytuwaaninne Yesuusi demmido woytuwaa giddon ayba misetettay de'ii? (Iyyooba 42:12; Piliphphisiyuusa 2:9-11)

  Xoossaayyo ammanettidaagaa gididi de'idoogan, Iyyoobi demmido anjjuwaappe mintettiyaabaa ay demmiyoo? (Iyyooba 42:10, 12; Ibraawe 6:10; Yaaqooba 1:2-4, 12; 5:11)