Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 25: Yaaqooba Soo Asay Gibxxen De'anau Biis

Taarike 25: Yaaqooba Soo Asay Gibxxen De'anau Biis

YOOSEEFI baayyo siyettiyaaba teqqi oyqqana danddaybeenna. Ba ashkkarati ubbay sooppe kiyanaadan yootiis. Yooseefi ba ishanttu xallaara attido wode, yeekkiyoogaa doommiis. I ayssi yeekkiyaakko eti eribeenna gishshau, a ishantti ay keena dagammidaakko qoppana danddayoos. Wurssettan i: ‘Taani Yooseefattennee. Ta aaway hanno gakkanaassi paxa de'iiyye?’ yaagiis.

A ishantti keehippe dagammido gishshau, haasayana danddaybookkona. Eti yayyidosona. SHin Yooseefi: ‘Hayyanintta taakko haa shiiqite’ yaagiis. Eti shiiqin i: ‘Taani, intte Gibxxe biittau bayzzido intte ishaa Yooseefa’ yaagiis.

Yooseefi etassi kehatettan haasayiiddi yaagiis: ‘Tana intte hagau bayzzido gishshau azzanoppite. Asaa shemppuwaa ashshanau tana Gibxxe kiittiday tumuppe Xoossaa. Paarooni tana Gibxxe biitta ubbaa haariyaagaa oottiis. Yaatiyo gishshau, ha''i eesuwan guyye ta aawaakko biidi hegaa ayyo yootite. I haa taakko yiidi de'anaadan yootite’ yaagiis.

Hegaappe guyyiyan, Yooseefi ba kushiyaa ishanttu bolli wottidi, eta ubbaa qoommidi yeriis. Paarooni Yooseefa ishantti yiidoogaa siyidi Yooseefassi: ‘Eti hagaappe para gaariyaa ekki biidi, bantta aawaanne bantta soo asaa ekkidi haa yona. Taani Gibxxen de'iya ubbaappe lo''o sohuwaa etassi immana’ yaagiis.

Etikka hegaadan oottidosona. Yooseefa aaway ba soo asaa ubbaara Gibxxe yiido wode, Yooseefi aara gayttishin hagan be'ana danddayaasa.

Yaaqooba soo asay keehi corattiis. Gibxxe biido wode, Yaaqoobi, a naatinne a naatu naati muleera 70. SHin eta maccaasatikka de'oosona; geella daro ashkkaratikka de'ana danddayoosona. Hageeti ubbay Gibxxen de'iyoogaa doommidosona. Xoossay Yaaqooba sunttaa Israa'eela giidi laammido gishshau, eti Israa'eeleta geetettidosona. Nuuni takkidi be'anaagaadan Israa'eeleti Xoossaayyo keehippe dumma asa gididosona.

Doomettaabaa 45:1-28; 46:1-27.

Yooseefanne a soo asaa


Oyshata

 • Yooseefi ba oonatettaa ba ishanttussi qonccissido wode aybi hanidee?
 • Yooseefi ba ishanttussi kehatettan ay qonccissidee?
 • Yooseefa ishantti yiidoogaa siyido wode Paarooni woygidee?
 • Gibxxe biitti biido wode Yaaqooba soo asaa qooday aappunee?
 • Yaaqooba soo asaa sunttay ayba geetettidee? Aybissi?

Gujo oyshata

 • Doomettaabaa 45:1-28 nabbaba.

  Geeshsha Maxaafan Yooseefabaa yootiya taarikee, ba asata qohanau giigidabaa Yihooway lo''obau laammana danddayiyoogaa waati bessii? (Doomettaabaa 45:5-8; Isiyaasa 8:10; Piliphphisiyuusa 1:12-14)

 • Doomettaabaa 46:1-27 nabbaba.

  Yaaqoobi Gibxxe biitti biishin Yihooway a waatidi minttettidee? (Doomettaabaa 46:1-4)