Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 23: Paaroona Aymuwaa

Taarike 23: Paaroona Aymuwaa

NAA''U layttay aadhdhiis shin, Yooseefi ha''ikka qasho keettan de'ees. Eessaa tigiyaagee a hassayibeenna. Hegaappe, issi qammi Paarooni naa''u dumma aymuwaa aymottiis; eta birshshettaykka aybakko eranau koyiis. Hagan i xiskkidaagaa be'ay? Wonttetta galla maallado Paarooni ba eranchcha asata xeesidi, etassi ba aymuwaa yootiis. SHin eti a aymuwaa birshshettaa ayyo yootana danddaybookkona.

Ha''i wurssettan eessaa tigiyaagee Yooseefa hassayiis. I Paaroonassi: ‘Taani qasho keettan de'iyo wode aymo birshshana danddayiya issi bitanee yan de'ees’ yaagiis. Paarooni sohuwaara Yooseefa qasho keettaappe ehiissiis.

Paarooni ba aymuwaa Yooseefassi yootiiddi yaagiis: ‘Taani laappun orddenne modhdho miizzata be'aas. Etappe simmin, laappun laafanne gilqqa miizzata be'aas. He gilqqati modhdho miizzata miidosona.

Paarooni aymottees

‘Naa''antto aymuwan taani laappun lo''onne muruta tiyati issi anuwan dicciyaageeta be'aas. Etappe simmin, taani laappun shoggettidanne shullida tiyata be'aas. He shoggettida tiyati laappun lo''onne muruta tiyata mittidosona’ yaagiis.

Yooseefi Paaroonassi hagaadan giis: ‘Naa''u aymotu birshshettaykka issuwaa. Laappun modhdho miizzatunne laappun lo''o tiyatu birshshettay, laappun layttaa; qassi laappun gilqqa miizzatunne laappun shoggettida tiyatu birshshettay hara laappun layttaa. Lappun daro kalo layttati Gibxxe biittau ubbau yaana; shin laappun kosha layttay hegaa kaallana.’

Hegaa gishshau, Yooseefi Paaroonassi yaagiis: ‘Issi eranchcha asa doorada he laappun kalo layttatun kattaa shiishshanaadan aawatettaa ayyo imma. Yaatikko, yiya guutta kattay mokkiyo laappun kosha layttatun asay namisettenna’ yaagiis.

Paarooni he qofaa dosiis. Kattaa gootaran shiishshanaadan, Yooseefa dooriis. Yooseefi Gibxxe biittan Paaroonappe kaallidi daro erettida asa gidiis.

Hosppun layttappe guyyiyan, koshaa wode, Yooseefi amarida asati yiyaageeta be'iis. Eti oonakko eray? Eti Yooseefa bayra ishantta 10ta! Kanaanen, eta son kattay wurana haniyo gishshau, eta aaway Yaaqoobi eta Gibxxe kiittiis. Yooseefi ba ishantta eriis shin eti a eribookkona. Aybissakko eray? Hegee, Yooseefi diccidi gita asa gidido gishshataassanne dumma maayuwaa maayido gishshataassa.

Yooseefi naatettan de'iiddi ba ishantti baassi zigganau yiyaageeta be'ido aymuwaa hassayiis. Hegaa neeni nabbabidoogaa hassayay? Hegaa gishshau, Yooseefi bana Gibxxe kiittidaagee Xoossaa gidiyoogaanne hegeekka lo''obaassa gidiyoogaa erana danddayiis. Yooseefi ay oottiyaaba neessi milatii? Ane be'oos.

Doomettaabaa 41:1-57; 42:1-8; 50:20.Oyshata

 • Issi qammi Paarooni waanidee?
 • Eessaa tigiyaagee wurssettan Yooseefa ayssi hassayidee?
 • Misiliyan de'iyaagaadan, Paarooni aymottido naa''u aymoti aybee?
 • Yooseefi aymotu birshshettaa woygidee?
 • Yooseefi Paaroonappe kaallidi Gibxxen daro erettida asa waani gididee?
 • Yooseefa ishantti ayssi Gibxxe yiidonaa? Eti ayssi a eribookkonaa?
 • Yooseefi hassayido aymoy augee? Hegee i ay erana mala maaddidee?

Gujo oyshata

 • Doomettaabaa 41:1-57 nabbaba.

  Yooseefi asay Yihoowa bonchchana mala waati oottidee? Kiristtaaneti ha wodiyan a leemisuwaa ayba ogiyan kaallana danddayiyoonaa? (Doomettaabaa 41:16, 25, 28; Maatiyoosa 5:16; 1 PHeexiroosa 2:12)

  Gibxxe biittan yiida kalo layttaynne a kaallida namisa layttay, ha wodiyan Yihoowa asaynne Dere Ammanuwaa kaalliya asay ayyaana ogiyan de'iyo keehi dummatiya hanotaa waatidi qonccissii? (Doomettaabaa 41:29, 30; Amoxa 8:11, 12)

 • Doomettaabaa 42:1-8nne 50:20 nabbaba.

  Yihoowassi goynniyaageeti heeraa wogaadan issi ura woy ayyo de'iya maataa bonchchiyoogaappe denddidaagan a sinttan ziggikko hegee balee? (Doomettaabaa 42:6)