Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 21: Yooseefa A Ishantti Ixxidosona

Taarike 21: Yooseefa A Ishantti Ixxidosona

HA NA'AY ay keena azzanidaakkonne hidoota xayidaakko xeella. I Yooseefa. A ishantti a Gibxxe biiddi de'iya asatussi bayzzi simmoosona. Yan Yooseefi aylle gidanau de'ees. A aawaa naati ha iitabaa ayssi oottidonaa? Hegaa eti oottidoy Yooseefa qanaatiyo gishshataassa.

Yooseefa ishantti a bayzzoosona

Eta aaway Yaaqoobi Yooseefa keehippe dosees. Yaaqoobi, a aatti siiqiyoogaa bessanau, alleeqettida adussa kootiyaa ayyo giigissiis. Yooseefa 10u bayra ishantti, Yaaqoobi ay keena a dosiyaakko be'idi, Yooseefa qanaatiyoogaanne ixxiyoogaa doommidosona. SHin eti a ixxido hara gaasoykka de'ees.

Yooseefi naa''u aymuwaa aymottiis. Yooseefi aymottido he naa''u aymuwankka a ishantti assi ziggidosona. He aymota Yooseefi etayyo odin, ubba kaseegaappe aattidi a ixxidosona.

Issi gallassi, Yaaqoobi Yooseefa bayra ishantti bantta aawaa dorssata heemmiyaageeta, eti waani de'iyaakko biidi be'anaadan Yooseefa kiittiis. Yooseefi etakko yiyaagaa be'idi etappe issoti issoti: ‘Haayite a woroos!’ yaagidosona. SHin ubbaappe bayratiya Roobeeli: ‘CHii, hegaadan oottoppite!’ yaagiis. Woriyoogaa aggidi Yooseefa oyqqi efiidi haattay to'ido ollan olidosona. Hegaappe guyyiyan, a waatanaakko zorettanau uttidosona.

Hegaadan hanidaashin, amarida Isimaa'eela asati hiniira puttu giidosona. Yihuday ba ishanttussi: ‘Isimaa'eeletussi a bayzzoos’ yaagiis. Eti oottidoykka hegaadaana. Eti Yooseefa 20u xaqara biran bayzzidosona. Hegee ayba qareti baynna iita oosoo!

A ishantti bantta aawaassi woygi odanau de'iyoonaa? Issi deeshshaa shukkidi, alleeqettida Yooseefa kootiyaa he deeshshaa suuttan zaari zaaridi naaqqidosona. Hegaappe he kootiyaa Yaaqoobakko soo efiidi: ‘Nuuni hagaa demmida; hagee Yooseefa maayuwaakkonne ane xeella’ yaagidosona.

Yaaqoobi hegee abaa gidiyoogaa eriis. I: ‘Iita do'i Yooseefa mirggiis’ yaagidi yeekkiis. Yooseefa ishanttikka bantta aaway qoppanaadan koyidoy hegaadaana. Yaaqoobi keehippe azzaniis. Daro gallassaa yeekkiis. SHin Yooseefi hayqqibeenna. I biidosan waanidaakko ane be'oos.

Doomettaabaa 37:1-35.Oyshata

 • Yooseefa ishantti a ayssi qanaatidonaa? Yaatidi ay oottidonaa?
 • Yooseefa ishantti a waatanau koyidonaa? SHin Roobeeli woygidee?
 • Isimaa'eela zal''anchchati yiyo wode aybi hanidee?
 • Yooseefa ishantti, Yooseefa hayqqidabadan bantta aaway qoppana mala ay oottidonaa?

Gujo oyshata

 • Doomettaabaa 37:1-35 nabbaba.

  Gubaa'e giddon oosettida iita ooso erissiyoogan issi Kiristtaanee waanidi Yooseefa milatana danddayii? (Doomettaabaa 37:2; Wogaabaa 5:1; 1 Qoronttoosa 1:11)

  Yooseefa bolli iitabaa maqqanaadan a ishantta oottidabi aybee? (Doomettaabaa 37:11, 18; Leemiso 27:4; Yaaqooba 3:14-16)

  Yaaqoobi oottido azzanana bessiya ogetuppe issoy augee? (Doomettaabaa 37:35)