Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 20: Diina Metuwan Gelaasu

Taarike 20: Diina Metuwan Gelaasu

DIINA ookko baydda de'iyaakko be'ay? Kanaane biittan de'iya macca naatuppe amaridaageetukko baydda de'ausu. I aaway Yaaqoobi hegan ufayttanddeeshsha? Abrahaamessinne Yisaaqassi Kanaane biittaa maccaasatuyyo ay mala xeelay de'iyakko ne hassaya ekkiyoogee, he oyshaa zaaranau maaddana danddayees.

Diina Kanaane biittaa macca naatukko bausu

Abrahaamee ba na'ay Yisaaqi Kanaane macca naatuppe machcho ekkanaadan koyidee? CHii, koyibeenna. Yisaaqinne Ribiqa eta na'ay Yaaqoobi Kanaane macca na'a ekkanaadan koyidonaa? CHii, koyibookkona. Aybissakko eray?

Kanaanen de'iya asay eeqatussi goynniyo gishshataassa. Eta ekkanau woykko gelanau lo''o asa gidokkonanne eta mata lagge oottanaukka lo''o asa gidokkona. Hegaa gishshau, a na'iyaa Kanaane macca naata ba lagge oottidoogan, Yaaqoobi ufayttibeennaagee qoncce.

Diina metuwan gelidoogee qoncce. Misiliyan Kanaane bitanee Diino tishshi oottidi xeelliyaagaa be'ay? A sunttay SHekeema. Issi gallassi Diina etakko biidaashin, SHekeemi Diino efiidi wolqqan iira zin''iis. Issippe zin''ana bessiyay azinanne machcho gidida asa xalla gidiyo gishshau, hegee bala ooso. SHekeemi Diini bolli oottido he iita oosoy hara daro metuwaa kaalettiis.

Diini ishantti aybi hanidaakko siyido wode, keehippe yiillotidosona. Etappe Simoonanne Leewa geetettiya naa''ati, keehi yiillotido gishshau bantta bisuwaa ekkidi, he asati qoppennan katamaa gelidi daganttidosona. Etinne eta ishantti SHekeemanne hara attuma asa ubbaa woridosona. A naati hagaa mala iitabaa oottido gishshau, Yaaqoobi yiillotiis.

Ha ubba metoy denddidoy aybiinee? Hegee gakkidoy, Diina Xoossaa higgiyaassi azazettenna asata lagge ootto gishshataassa. Hega mala asata lagge oottana koyokko; koyiyooyye?

Doomettaabaa 34:1-31.Oyshata

 • Abrahaameenne Yisaaqi bantta naati, Kanaane biitta asaa gelenna mala woykko etappe ekkenna mala koyidoy aybissee?
 • Yaaqoobi ba na'iyaa Kanaane biitta geela'o naatuura laggetiyoogan ufayttidee?
 • Misiliyan Diino xeelliya bitanee oonee? I ayba iitabaa oottidee?
 • Diini ishantti Simooninne Leewi hanidabaa siyidi ay oottidonaa?
 • Simooninne Leewi oottidoban Yaaqoobi maayidee?
 • He soo asaa meto ubbay denddidoy aybiinee?

Gujo oyshata

 • Doomettaabaa 34:1-31 nabbaba.

  Kanaane macca naatuura Diina gayttidoy issi wode xallee? Qonccissa. (Doomettaabaa 34:1)

  Ba geela'otettaa xayidoogau Diina ba huuphen oyshettiyoy aybissee? (Galaatiyaa 6:7)

  Yelaga naati ha wodiyan banttassi naagettana mala leemiso gidida Diinibaa wozanan wottidoogaa aybin bessana danddayiyoonaa? (Leemiso 13:20; 1 Qoronttoosa 15:33; 1 Yohaannisa 5:19)