Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 19: Yaaqoobassi So Asay Corattiis

Taarike 19: Yaaqoobassi So Asay Corattiis
Yaaqoobanne a attuma naata

ANE hagan de'iya so asaa coraa xeella. Hageeti Yaaqooba 12u attuma naata. Ayyo macca naatikka de'oosona. Etappe neeni sunttaa eriyoy de'ii? Ane etappe amaridaageetubaa tamaaroos.

Liya Roobeela, Simoona, Leewanne Yihudaa yelaasu. Raaheela na'a yelabeenna gishshau, daro azzanaasu. Hegaa gishshau, ba ashkkariyo Baalo Yaaqoobi ekkanaadan a immin, Baala Daananne Nifttaaleema geetettiya naa''u attuma naata yelaasu. Hegaappe guyyiyan, Liyakka ba ashkkariyo Zilppo Yaaqoobassi immin, Zilppa Gaadanne Aseera yelaasu. Wurssettan Liya hara naa''u attuma naata, Yisaakooranne Zaabiloona yelaasu.

Wurssettan Raaheelakka issi na'a yelaasu. A sunttaa Yooseefa sunttaasu. Yooseefi daro erettida asa gidido gishshau, takkidi abaa darobaa tamaarana. Hageeti Yaaqooba 11 attuma naati, i Raaheeli aawaa Laabaanaara de'ishin yelettidaageeta.

Yaaqoobi amarida macca naatakka yeliis; shin Geeshsha Maxaafay etappe issinni sunttaa xallaa yootees. I sunttay Diino.

Yaaqoobi Laabaanaara de'iyoogaa aggidi, guyye simmidi Kanaane biitti baanau koyiyo wodee gakkiis. Hegaa gishshau, i ba so asaa coraa, daro dorssa wudiyaanne mehe wudiyaa issippe shiishshidi, adussa ogiyaa biyoogaa doommiis.

Yaaqoobinne a soo asay Kanaane gelido guutta wode giddon, Raaheela hara attuma na'aa yelaasu. Hegee hanidoy eti ogiyan de'ishiina. Raaheela keehin waayettada, wurssettan yelaydda hayqqaasu. SHin yelettida guutta na'ay aynne hanibeenna. Yaaqoobi a Biniyaama yaagidi sunttiis.

Israa'eela asay ubbay yiidoy etappe gidiyo gishshau, Yaaqooba 12u attuma naatu sunttaa hassayana koyoos. SHin Israa'eela 12u zareti xeesettidoy, Yaaqooba 10u naatunne Yooseefa naa''u naatu sunttaana. Ha naati ubbay yeletti simmin Yisaaqi daro wodiyau de'iis; qassi na'aa naata daruwaa be'idoogee a keehi ufayssennan aggenna. SHin a na'aa na'iyaa Diina waanidaakko ane be'oos.

Doomettaabaa 29:32-35; 30:1-26; 35:16-19; 37:35.Oyshata

 • Yaaqoobi ba koyro machchee Liyippe yelido usuppun attuma naatu sunttay oonee oonee?
 • Liyi ashkkariyaa Zilppa Yaaqoobassi yelido naa''u attuma naati oonee oonee?
 • Raaheeli ashshkkariyaa Baala Yaaqoobassi yelido naa''u attuma naatu sunttay oonee oonee?
 • Raaheela yelido naa''u attuma naati oonee oonee? SHin naa''antto na'aa a yeliyo wode aybee haniday?
 • Misilee bessiyoogaadan, Yaaqooba attuma naati aappunee? Etappe yiiday aybee?

Gujo oyshata

 • Doomettaabaa 29:32-35; 30:1-26; qassi 35:6-19 nabbaba.

  Yaaqooba 12u attuma naatu hanotan qonccidaagaadan, beni wode darotoo Ibraawe attuma naati sunttettiyoy ayba ogiyaanee?

 • Doomettaabaa 37:35 nabbaba.

  Geeshsha Maxaafan Diini xalaalaa sunttay de'ikkonne, Yaaqoobassi de'iya macca na'i issinni xalla gidennaagaa aybin eriyoo? (Doomettaabaa 37:34, 35)