Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 17: Dummatettay De'iyo Mentteta

Taarike 17: Dummatettay De'iyo Mentteta
Eesawa

HAGAN de'iya naa''u naati issoy issuwaappe keehi dummatoosona; dummatokkonaa? Eta sunttaa eray? SHankkanchchay Eesaawa; dorssaa naagiyaagee qassi Yaaqooba.

Eesaawinne Yaaqoobi, Yisaaqanne Ribiqi mentte naata. Eesaawi gooba shankkanchchanne bantta soo asaassi ashuwaa ehiyaagaa gidiyo gishshau, Yisaaqi a keehippe dosees. SHin Yaaqoobi woppanne saro na'a gidiyo gishshau, Ribiqa a aattada siiqausu.

He wode eta aawaa aaway Abrahaamee paxa de'iyo gishshau, i Yihoowabaa yootishin Yaaqoobi siyanau ay keena dosiyaakko qoppana danddayoos. Wurssettan Abrahaamee 175 layttan hayqqiis; he wode menttetuyyo layttay 15.

Eesaawi 40u laytta asa gidiyo wode, Kanaane biittaappe naa''u maccaasaa ekkiis. He maccaasati Yihoowassi goynniyaageeta gidennaagee, Yisaaqanne Ribiqo keehippe azzanttiis.

Hegaappe issi gallassi Eesaawi ba ishaa Yaaqooba bolli daro yiillotanaadan oottiyaabi merettiis. Yisaaqi ba bayra na'aa anjjiyo wodee gakkiis. Eesaawi Yaaqoobappe bayratiyo gishshau, he anjjoy baasa giidi naagiis. SHin Eesaawi hegaappe kasetidi anjjuwaa ekkiyo maataa Yaaqoobassi bayzziichchiis. He naa''u naati yelettiyo wodekka, Xoossay anjjuwaa Yaaqoobi ekkanaagaa yootiis. Hanidabaykka hegaa. Yisaaqi ba na'aa Yaaqooba anjjiis.

Yaaqooba

Guyyeppe, Eesaawi hegaa eridi Yaaqooba bolli yiillotiis. I keehippe yiillotido gishshau, Yaaqooba woranaagaa yootiis. Ribiqa hegaa siyido wode keehippe azzanaasu. Hegaa gishshau, ba keettaawaa Yisaaqassi: ‘Yaaqoobikka Kanaane biittaa maccaanaatuppe issinno ekkikko, hegee keehi iitaba’ yaagaasu.

Hegaappe Yisaaqi ba na'aa Yaaqooba xeesidi yaagiis: ‘Kanaane biittaa macca naatuppe neeyyo machcho ekkoppa. Hegaappe Kaaraanen de'iya ne aayee aawaa Baatu'eela soo ba. A na'aa Laabaana maccaa naatuppe issinniyo neeyyo ekka’ yaagiis.

Yaaqoobi ba aawaa siyidi, sohuwaarakka ba dabboti de'iyoosaa haaho biiti Kaaraane biyogaa doommiis.

Doomettaabaa 25:5-11, 20-34; 26:34, 35; 27:1-46; 28:1-5; Ibraawe 12:16, 17.Oyshata

 • Eesaawinne Yaaqoobi oonee? Eti aybin dummatiyoonaa?
 • Eta aawaa aawaa Abrahaamee hayqqiyo wode, Eesaawassinne Yaaqoobassi layttay aappunee?
 • Eesaawi ba aawaanne ba aayyiyo keehi azzanttiyaabaa ay oottidee?
 • Eesaawi ba ishaa Yaaqooba bolli keehippe yiillotidoy aybissee?
 • Yisaaqi ba na'aa Yaaqooba woygidi zoridee?

Gujo oyshata

 • Doomettaabaa 25:5-11, 20-34 nabbaba.

  Yihooway Ribiqi naata naa''aa xeelliyagan ayba hiraaga yootidee? (Doomettaabaa 25:23)

  Bayratetta maataa xeelliyaagan, Eesawanne Yaaqooba xeelay dummatiyoy aybiinee? (Doomettaabaa 25:31-34)

 • Doomettaabaa 26:34, 35; 27:1-46; qassi 28:1-5 nabbaba.

  Eesaawi ayyaanabaa nashshennaagaa aybin bessidee? (Doomettaabaa 26:34, 35; 27:46)

  Yaaqoobi Xoossaa anjjuwaa demmanau ay oottana mala Yisaaqi assi yootidee? (Doomettaabaa 28:1-4)

 • Ibraawe 12:16, 17 nabbaba.

  Eesaawa leemisoy geeshshabata kariyaageetu wurssettay ayba gidiyoogaa bessii?