Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 16: Yisaaqi Lo''o Machcho Demmiis

Taarike 16: Yisaaqi Lo''o Machcho Demmiis

HA MISILIYAN de'iya maccaasiyaa oonakko eray? I sunttay Ribiqo. A gayttanau yiyo bitanee qassi Yisaaqa. A assi machcho gidana hanausu. Hagee waani hanidee?

Yisaaqa aaway Abrahaamee ba na'aassi lo''o maccaasa demmana koyiis. Kanaane asay eeqaassi goynniyo gishshau, Yisaaqi he biittaappe maccaasa ekkanaadan i koyibeenna. Hegaa gishshau, Abrahaamee ba ashkkaraa xeesidi: ‘Neeni ta dabboti de'iyoosaa Kaaraane baada, ta na'aa Yisaaqassi maccaasa ehaanaadan koyayiis’ yaagiis.

Sohuwaarakka Abrahaame ashkkaray tammu gaameelata ekkidi he haahosaa biis. I Abrahaame dabboti de'iyoosaa matattidi, issi haatta pulttoy de'iyoosan shemppiis. He wodee, katamaa maccaasay pulttuwaappe haattaa tikkanau yiyo omarssa wode. Yaatin, Abrahaame ashkkaray: ‘Tananne ta gaameelata haattaa ushshiya maccaasiya hinna neeni Yisaaqassi doorido machcho gidu’ yaagidi Yihoowa woossiis.

Ribiqa Yisaaqaara gayttaasu

Sohuwaarakka Ribiqa haattaa tikkanau yaasu. Abrahaame ashkkaray uyiyo haatta oychchin a immaasu. Hegaappe, saamettida gaameelati ubbay alana gakkanaashin ushshaasu. Gameelati keehi daro haattaa uyiyo gishshau, hegee daro deexo ooso.

Ribiqa hegaa ootta wurssa simmin, Abrahaama ashkkaray i aaway oonakko o oychchiis. Qassi, qammaa eta son aqana danddayiyaakkonne oychchiis. Akka: ‘Ta aaway Baatu'eela; qassi intte aqanaukka nu son sohoy de'ees’ yaagada zaaraasu. Baatu'eeli Abrahaama ishaa Naakoora na'aa gidiyoogaa Abrahaama ashkkaray eriis. Hegaa gishshau, Abarahaama dabbotukko bana kaaletto gishshau gulabttidi Yihoowa galatiis.

He galla qammi Abrahaama ashkkaray Baatu'eelassinne Ribiqi ishaa Laabaanassi, i ayssi yiidaakko yootiis. Eti naa''aykka Ribiqa aara baanaadaaninne Yisaaqa gelanaadan eeno giidosona. Ribiqashin, oychchiyo wode woygadee? ‘Eeno’ yaagada baanau koyaasu. Hegaa gishshau, eti wonttetta gallassi gaameelata toggidi guyye Kanaane simmidi, he adussa ogiyaa biyogaa doommidosona.

Eti yaa gakkiyo wode, sa'ay omariis. Issi bitanee dembban hemettiyaagaa Ribiqa be'aasu. He bitanee Yisaaqa. I Ribiqiira gaytto gishshau ufayttiis. A aayyiyaa Saara hayqqoosappe heezzu laytta; ha''ikka i hegan azzaniyoogaa aggibeenna. SHin ha''i Yisaaqi Ribiqo keehippe siiqido gishshau, zaarettidi ufayttiis.

Doomettaabaa 24:1-67.Oyshata

 • Misiliyan de'iya maccaasiyaanne bitanee oonee?
 • Abrahaamee ba na'aassi machcho demmanau waatidee? Hegaadan ayssi oottidee?
 • Abrahaame ashkkaraa woosay zaaruwaa demmidoy ayba ogiyaanee?
 • Ribiqa Yisaaqa gelanau koyiyaakkonne oyshettido wode woygada zaaradee?
 • Yisaaqi zaarettidi ufayttanaadan oottiday aybee?

Gujo oyshata

 • Doomettaabaa 24:1-67 nabbaba.

  Ribiqa haatta ollaa matan Abrahaama ashkkaraara gayttiyo wode, a bessido lo''o eeshshati augeetee? (Doomettaabaa 24:17-20; Leemiso 31:17, 31)

  Abrahaamee Yisaaqassi giigissidobay, Kiristtaaneti ha wodiyan kaallana bessiya ayba lo''o leemiso oyqqidee? (Doomettaabaa 24:37, 38; 1 Qoronttoosa 7:39; 2 Qoronttoosa 6:14)

  Yisaaqaagaadan nuunikka nu wozanan qoppiyo wodiyaa demmanau koshshiyoy aybissee? (Doomettaabaa 24:63; Mazamure 77:12; Piliphphisiyuusa 4:8)