Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 13: Xoossaa Dabbuwaa Abrahaama

Taarike 13: Xoossaa Dabbuwaa Abrahaama

BASHSHA Haattaappe simmin, asay de'anau biido sohotuppe issoy Uura geetettees. He sohoy amarida lo''o keettati de'iyo erettida katama gidiis. SHin yan de'iya asati eeqatussi goynnoosona. Hegee eti Baabeelan de'iiddikka oottidoba. Uuraninne Baabeelan de'iya asay, Yihoowassi oottiyoogaa aggibeenna Nohanne a na'aa Seema mala gidokkona.

Bashsha haattay gakki simmin 350u layttaa takkidi, ammanettida Nohee hayqqiis. Hegaappe naa''u layttaa takkidi, ha misiliyan neeni be'iyo bitanee yelettiis. I Xoossaassi keehi dumma asa. A sunttay Abrahaama. I ba soo asaara he katamaa Uuran de'iis.

Abrahaami xoolinttiyaa xeellees

Issi gallassi Yihooway Abrahaama, ‘Neeni Uura katamaappenne ne dabbotuppe shaahettada taani nena bessiyo biitti ba’ yaagiis. Abrahaamee Xoossaassi azazettidi, Uuran de'iya injje duussaa aggidi biidee? Ee, biis. Abrahaamee Xoossaa dabbo geetettidoykka, i ubbatoo Xoossaayyo azazattido gishshataassa.

Abrahaamee Uura katamaa aggidi biyo wode a soo asaappe amaridaageeti aara issippe biidosona. A aawaa Taari issippe biis. A ishaa na'ay Looxeekka aara biis. Qassi, a keettayiyaa Saarakka issippe biidoogee qoncce. Guyyeppe, eti Kaaraane giyoosaa gakkidosona; hegeekka Taari hayqqidosaa. Hegee Uurappe daro haaho soho.

Guutta wodiyaappe guyyiyan, Abrahaameenne a soo asay Kaaraaneppe kiyidi Kanaane giyo biitti biidosona. He sohuwan Yihooway, ‘Taani ne naatussi immana biittay hagaa’ yaagiis. Abrahaamee Kanaane biittan dunkkaaniyan de'iis.

Xoossay Abrahaama maaddido gishshau, assi cora dorssa wudee, hara mehetinne xeetan qoodettiya ashkkarati de'ana danddayidosona. SHin Abrahaamee Saarippe na'a yelibeenna.

Abrahaame layttay 99 gidiyo wode Yihooway ayyo, ‘Neeni daro deriyaa asau aawaa gidana’ yaagiis. SHin Abrahaameenne Saara na'a yelanau keehippe cima gidishin, hegee waanidi hanana danddayii?

Doomettaabaa 11:27-32; 12:1-7; 17:1-8, 15-17; 18:9-19.Oyshata

 • Beni Uura kataman ay mala asay de'idee?
 • Misiliyan de'iya bitanee oonee? I aude yelettidee? I awan de'idee?
 • Abrahaamee ay oottanaadan Xoossay assi yootidee?
 • Abrahaamee Xoossaa dabbo geetettidoy aybissee?
 • Abrahaamee Uurappe biyo wode aara biiday oonee?
 • Abrahaamee Kanaane biitti gakkido wode, Xoossay assi ay yootidee?
 • Abrahaame layttay 99 gidiyo wode, Xoossay assi ay qaala gelidee?

Gujo oyshata

 • Doomettaabaa 11:27-32 nabbaba.

  Abrahaamenne Looxe dabbotettay aybee? (Doomettaabaa 11:27)

  Ba soo asaa Kanaane efiiday Taara geetettikkonne, eti baanaadan denttettiday Abrahaama gidiyoogaa aybin eriyoo? I hegaadan oottidoy aybissee? (Doomettaabaa 11:31; Oosuwaa 7:2-4)

 • Doomettaabaa 12:1-7 nabbaba.

  Abrahaamee Kanaane biitti gakki simmin, Yihooway Abrahaameera maacettido maachchaa waatidi aassidee? (Doomettaabaa 12:7)

 • Doomettaabaa 17:1-8, 15-17 nabbaba.

  Abraama layttay 99 gidiyo wode, a sunttay woygetti laamettidee? Aybissi? (Doomettaabaa 17:5)

  Yihooway Saariyyo sinttappe ayba anjjo immanau qaalaa gelidee? (Doomettaabaa 17:15, 16)

 • Doomettaabaa 18:9-19 nabbaba.

  Doomettaabaa 18:19n, aawatuyyo ayba aawatetti imettidee? (Zaarettido Wogaa 6:6, 7; Efisoona 6:4)

  Yihoowappe nuuni aybanne gidin qottana danddayennaagaa bessiya, Saaro gakkidabay aybee? (Doomettaabaa 18:12, 15; Mazamure 44:21)