Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 12: Asay Issi Gita Pooqiyaa Keexxiis

Taarike 12: Asay Issi Gita Pooqiyaa Keexxiis

DARO wodee aadhdhiis. Nohe naati daro naata yelidosona. Eta naatikka dicci gakkidi daro naata yelidosona. Gam''ennan sa'an daro asay de'iyoogaa doommiis.

Hegeetuppe issoy, Nohe na'aayyo na'aa na'a gidida Naamiruuda. I do'aa shankkatiyanne asa woriya iita asa. Naamiruudi hegaa bollanakka asaa haaranau bana barkka kawoyiis. Xoossay Naamiruuda dosibeenna.

He wode asa ubbay issi doonaa woykko issi qaalaa haasayees. Naamiruudi eta haaranau eta issi heeran shiishshidi wottanau koyiis. Hegaa gishshau, i ay oottidaakko eray? Katamaanne a giddon issi gita pooqiyaa keexxanaadan asaayyo yootiis. Eti xuubiyaa medhdhiyaageeta ha misiliyan be'a.

Xoossaa Yihooway he keexettiyaaban ufayttibeenna. Xoossay koyidoy asay hegaappe kiyidi sa'a ubban laalettidi de'anaadaana. SHin asay, ‘Haayiite; nu sunttaa xeesissanau issi gita katamaanne xeeray saluwaa gakkiyo issi gita pooqiyaa nuuyyo keexxoos’ yaagidosona. Asay Xoossaa bonchchuwaappe ba bonchchuwaa koyiis.

Yaatiyo gishshau, Xoossay eti pooqiyaa keexxiyoogaa agganaadan oottiis. I hegaa waati oottidaakko eray? Asay haasayiyo issi qaalay qoppennan dumma dumma gidanaadan oottiyoogaana. Keexxiya asay kaseegaadan issoy haasayiyoogaa haray erana danddayibeenna. Eta katamay Baabeela woykko Baabiloona geetettoy hegaassa; a birshshettay “Akeekanau waayissiyaaba” yaagiyoogaa.

Hegaappe simmin, asay Baabeelappe kiyidi biyoogaa doommiis. Issi mala qaalaa haasayiya asay citan citan harasan issippe de'anau biis.

Doomettaabaa 10:1, 8-10; 11:1-9.

Oosanchati gita pooqiyaa keexxoosona


Oyshata

 • Naamiruudi oonee? A hanotan Xoossaassi aybi siyettidee?
 • Misiliyan, asay ayssi xuubiyaa medhdhii?
 • He keexettiyaaban Yihooway ufayttibeennay aybissee?
 • Xoossay waatidi asay keexxiyoogaa agganaadan oottidee?
 • He katamay ayba geetetti xeegettii? Hegaa birshshettay aybee?
 • Xoossay eta qaalaa dumma dumma ootti simmin asay waanidee?

Gujo oyshata

 • Doomettaabaa 10:1, 8-10 nabbaba.

  Naamiruudi ay mala eeshshaa bessidee? Hegee nuna waatidi seerii? (Leemiso 3:31)

 • Doomettaabaa 11:1-9 nabbaba.

  Pooqiyaa keexxanau denttettida gaasoy aybee? He pooqee polettennan attidoy aybissee? (Doomettaabaa 11:4; Leemiso 16:18; Yohaannisa 5:44)