Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 24: Yooseefi Ba Ishantta Paacciis

Taarike 24: Yooseefi Ba Ishantta Paacciis

YOOSEEFI 10u ba bayra ishantti ha''ikka qareti baynna iita asakkonne erana koyiis. Hegaa gishshau, i eta: ‘Intte wochchi xeelliya asa. Intte nu biittan naagoy leppiyo baggay augaakko be'anau yiideta’ yaagiis.

Eti: ‘CHii, gidokko’ yaagidosona. ‘Nuuni ammanettiya asa. Nuuni ubbaykka ishantta. Nuuni 12u ishantta shin issoy xayiis; wurssetta kaaloy ha''i nu aawaara son de'ees’ yaagidosona.

Yooseefi eta ammanibeennaba milatiis. Simoona giyo ishaa qashissidi, harati kaattaa ekkidi soo baanaadan oottiis. SHin eta: ‘Intte simmidi yiyo wode, intte wurssetta kaalo ishaa inttenaara ehaana koshshees’ yaagiis.

Eti Kanaane bantta soo simmido wode, bantta aawaa Yaaqoobassi hanettida ubbabaa odidosona. Yaaqoobi keehippe azzaniis. ‘Yooseefi baawa; Simoonikka baawa’ yaagidi yeekkiiddi: ‘Ta wurssetta na'aa Biniyaama inttenaara yeddikke’ yaagiis. SHin etau de'iya kattay wurana hanin, Yaaqoobi eti Gibxxeppe kattaa gujjidi ehaanaadan Biniyaama etaara yeddiis.

Ha''i Yooseefi ba ishantti yiyaageeta be'iis. I ba kaalo ishaa Biniyaama be'idi keehi ufayttiis. Ha xoqqa sohoy de'iyo bitanee Yooseefa gidiyoogaa, etappe issoynne eribeenna. Yooseefi ha''i ba aawaa naata 10ta paaccanau issibaa oottiis.

I ba ashkkarati eta ubbaa ogoruwan kattaa kunttanaadan oottiis. SHin eti erennan, ba dumma bira wanccaa Biniyaama ogoro giddon yegissiis. Eti ubbay kiyidi guutta ogiyaa boogaappe guyyiyan, Yooseefi ba ashkkarata eta geeduwaa kiittiis. Ashkkarati etakko gakkidi: ‘Nu godaa bira wanccaa ayssi wuuqqidetii?’ yaagidosona.

Ishantti ubbaykka: ‘Nuuni a wanccaa wuuqqibookko’ yaagidosona. ‘Intte he wanccaa nu giddon ooppenne demmikko, he asi hayqqo’ yaagidosona.

Yaatin, ashkkarati ubbaa ogoruwaa giddon koyidi, Biniyaama ogoruwaa giddoppe, ha misiliyan neeni be'iyoogaadan, he wanccaa demmidosona. Ashkkarati: ‘Biniyaami attin intte ubbay baana danddayeeta shin, i nunaara baana koshshees’ yaagidosona. Ha''i a aawaa naati 10y waanana de'iyoonaa?

Eti ubbay Biniyaamaara Yooseefa so simmidosona. Yooseefi ba ishantta: ‘Intte ubbay soo baana danddayeeta shin, Biniyaami hagan attidi taassi aylle gidana bessees’ yaagiis.

Yihuday hagaadan giis: ‘Taani na'aa ekkennan soo simmikko, ta aaway na'aa keehi siiqiyo gishshau hayqqana. Hegaa gishshau, hayyana tana ne aylle oottada na'aa soo yedda’ yaagiis.

Yooseefi ba ishantti laamettidoogaa erana danddayiis. Eti ha''i kaseegaadan qareti baynna iita asa gidokkona. Ha''i Yooseefi ay oottidaakko ane be'oos.

Doomettaabaa 42:9-38; 43:1-34; 44:1-34.

Yooseefa ishantta mootidosona


Oyshata

 • Yooseefi ba ishantta biittaa wochchi xeelliyaageeta gididabadan mootidoy aybissee?
 • Yaaqoobi ba wurssetta na'ay Biniyaami Gibxxe baanaadan eeno giidoy aybissee?
 • Yooseefa bira wanccay Biniyaama ogoro giddon waanidi de'ana danddayidee?
 • Yihuday Biniyaama birshshissanau bana waatana mala aatti immidee?
 • Yooseefa ishantti waanidi laamettidonaa?

Gujo oyshata

 • Doomettaabaa 42:9-38 nabbaba.

  Ha wodiyan Yihoowa dirijjitiyan aawatettay de'iyoogeetussi Doomettaabaa 42:18n Yooseefi giidobay lo''o hassayisso gididoy aybiinee? (Nahimiyaa 5:15; 2 Qoronttoosa 7:1, 2)

 • Doomettaabaa 43:1-34 nabbaba.

  Roobeeli bayra na'a gidikkonne, ba ishanttu gishshaa haasayiyaagee Yihudaa gididoogee aybin qonccidee? (Doomettaabaa 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 Hanidabaa Odiya 5:2)

  Yooseefi ba ishantta paaccidoogee qonccidoy aybiinee? Aybissi? (Doomettaabaa 43:33, 34)

 • Doomettaabaa 44:1-34 nabbaba.

  (a) Ba oonatettaa ba ishanttuppe genttanau, Yooseefi etakko ayba mala asadan shiiqidee ? (Doomettaabaa 44:5, 15; Wogaabaa 19:26)

  Yooseefa ishantti kase bantta ishaa qanaatiyo ayyaanay ha''i bantta wozanaappe xayidoogaa aybin bessidonaa? (Doomettaabaa 44:13, 33, 34)