Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 22: Yooseefi Qasho Keetti Geliis

Taarike 22: Yooseefi Qasho Keetti Geliis

YOOSEEFI bayzettidi Gibxxe biido wode a layttay mexi 17. Yan qassi PHoxiifaara geetettiya bitaniyau bayzettiis. PHoxiifaari Paaroona geetettiya Gibxxe kawuwaa oosanchcha.

Yooseefi qasho keettan

Yooseefi ba godaa PHoxiifaarassi minnidi oottees. Yooseefi gitatido wode, PHoxiifaari baassi de'iya ubbaban a halaqa oottiis. Yaatin, Yooseefi hagan ayssi qasho keettaa gelidee? Hegee hanidoy PHooxifaara machchee gaasuwaana.

Yooseefi diccidi meraa daro lo''iya asa gidin, PHoxiifaara machchiyaa i banaara zin''anaadan koyaasu. SHin Yooseefi hegee bala gidiyoogaa eriyo gishshau hegaadan oottenna. PHoxiifaara machchiyaa keehippe yiillotaasu. Hegaa gishsau, i azinay soo yin, ayyo: ‘He iita Yooseefi tanaara zin''ana maliis’ yaagada worddotaasu. PHoxiifaari ba machchiyaa odidoogaa ammanidi, Yooseefa bolli keehi yiillotiis. Hegaa gishshau, a qasho keettan yeggiis.

Qasho keettaa halaqa gidida bitanee Yooseefi lo''o asa gidiyoogaa gam''ennan eriis. Hegaa gishshau, Yooseefa qasho keettan de'iya haraatuyyo halaqa oottiis. Takkidi Paarooni baassi eessaa tigiyaagaa bollinne oyttaa uukkiyaagaa bolli yiillotidi, eta qasho keetti yegissiis. Issi galla qammi eti naa''aykka issi dumma aymo aymottidosona; shin bantta aymuwaa birshshettay aybakko eribookkona. Wonttetta gallassi Yooseefi: ‘Intte aymuwaa taayyo yootite’ yaagiis. Eti yootin, Xoossaappe maaduwaa demmidi Yooseefi eta aymuwaa birshshettaa qonccissiis.

Eessaa tigiyaagaassi Yooseefi: ‘Heezzu gallassatu giddon neeni qashuwaappe birshshettada kaseegaadankka Paaroonassi eessaa tigiyaagaa gidana’ yaagiis. Yooseefi gujjidikka: ‘Neeni kiyido wode, tabaa Paaroonayyo yootada ha sohuwaappe kiyanaadan tana maadda’ yaagiis. SHin oyttaa uukkiyaagaa Yooseefi: ‘Heezzu gallassatu giddon Paarooni ne qooriyaa muucissana’ yaagiis.

Heezzu gallassa giddon Yooseefi giidoogaadan haniis. Paarooni oyttaa uukkiyaagaa qooriyaa muucissiis. SHin eessaa tigiyaagee qasho keettaappe kiyidi, kawuwaassi kaseegaadan oottiyoogaa doommiis. SHin eessaa tigiyaagee Yooseefabaa ubbaa dogi aggiis! I Paaroonassi abaa odibeenna gishshau, Yooseefi qasho keettan takkiis.

Doomettaabaa 39:1-23; 40:1-23.Oyshata

 • Yooseefa Gibxxe efiyo wode ayyo layttay aappunee? I yaa gakkiyo wode a waatidonaa?
 • Yooseefi qasho keetti gelido gaasoy aybee?
 • Qasho keettan Yooseefassi ayba awaatettay imettidee?
 • Paaroonassi eessaa tigiyaagaassinne oyttaa uukkiyaagaassi Yooseefi qasho keettan ay oottidee?
 • Eessaa tigiyaagee qasho keettaappe kiyoogaappe guyyiyan hanidabi aybee?

Gujo oyshata

 • Doomettaabaa 39:1-23 nabbaba.

  He wode asa machcheera zin''iyoogaa teqqiya xaafettida higgiyaa Xoossay immibeennaba gidikkonne, Yooseefi PHooxiifaara machcheeppe baqatanaadan oottiday aybee? (Doomettaabaa 2:24; 20:3; 39:9)

 • Doomettaabaa 40:1-23 nabbaba.

  Eessaa tigiya bitaniyaa aymuwaanne Yihooway Yooseefassi yootido hegaa birshshettaa qanttan yoota. (Doomettaabaa 40:9-13)

  Oyttaa uukkiyaagee ayba aymo aymottidee? Hegau birshshettay aybee? (Doomettaabaa 40:16-19)

  Ammanettida wozanaama ashkkaray ha wodiyan Yooseefa xeelaa kaallidoy ayba ogiyaanee? (Doomettaabaa 40:8; Mazamure 36:9; Yohaannisa 17:17; Oosuwaa 17:2, 3)

  Yeleta gallassaa bonchchiyoogaa Kiristtaaneeti xeellana bessiyo ogiyaa Doomettaabaa 40:20y waatidi bessii? (Eranchchaa 7:1; Marqqoosa 6:21-28)