Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

SHaahuwaa 2: Bashsha Haattaappe Biidi Gibxxe Aylletettaappe Kiyido Wode Gakkanaashin

SHaahuwaa 2: Bashsha Haattaappe Biidi Gibxxe Aylletettaappe Kiyido Wode Gakkanaashin

Bashsha Haattaappe attidaageeti hosppun asa xalaala gidikonne, guuttaa takkidi asaa qooday daro sha'a gidiis. Hegaappe simmin, Bashsha Haattaappe 352u layttaa takkidi Abrahaamee yelettiis. Abrahaamessi Yisaaqa giyo na'aa immidi, Xoossay ba gelido qaalaa waatidi naagidaakko tamaarana. Hegaappe, Yisaaqa naatu naa''aappe Xoossay Yaaqooba dooriis.

Yaaqoobassi 12u attuma naatinne amarida macca naati de'iyo cora soo asay de'ees. Yaaqooba 10u attuma naati bantta kaalo ishaa Yooseefa ixxidi Gibxxe biitti aylletettau bayzzidosona. Guyyeppe, Yooseefi Gibxxe biittaa haariya gita asa gidiis. Wolqqaama koshay gakkido wode, Yooseefi ba ishatu qofay laamettidaakko eranau eta paacciis. Wurssettan, Yaaqooba soo asa kumettay woykko Israa'eeleti Gibxxe biidosona. Hegee hanidoy Abrahaamee Yeletti simmin 290u layttay aadhdhiina.

Kaalliya 215u layttau Israa'eeleti Gibxxe biittan de'idosona. Yooseefi hayqqi simmin, eti yan aylle gididosona. Takkidi, Muusee yelettiisinne Xoossay an go'ettidi Israa'eeleta Gibxxe aylletettaappe kessiis. SHaahuwaa NAA'AY oyqqidoy muleera 857n laytta taarikiyaa.

Yaaqooba soo asay Gibxxe bees