Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 8: Sa'an De'ida Wogga Wolqqaama Asata

Taarike 8: Sa'an De'ida Wogga Wolqqaama Asata

GEESAY intte keettaa kaaraa bochchiyo issi bitanee neekko yiyaagaa be'iyaakko, ayba gaada qoppuutee? He bitanee wogga wolqqaama asa gidana bessees! Issi wode sa'an tumuppekka wogga wolqqaama asati de'idosona. He asatu aawati saluwaappe wodhdhida kiitanchchata gidiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. SHin hegee waanidi hanana danddayii?

Meqettaa iita gidida wogga wolqqaama asata

Iita kiitanchcha Seexaanay, shemppoy baynnan iitabaa oottiyoogaa hassaya. I ubba, Xoossaa kiitanchchatikka iita gidanaadan baaxettiiddi takkiis. Hegaappe guyyiyan, he kiitanchchatuppe amaridaageeti Seexaanaayyo azazettiyoogaa doommidosona. Eti, saluwan oottanaadan Xoossay etau immido oosuwaa aggibaydosona. Sa'aa wodhdhidi banttau asaadan ashuwaa maayidosona. Aybissakko eray?

Geeshsha Maxaafay, Xoossaa naati hegeeti, sa'an de'iya lo''iya maccaasaa be'idi etaara de'anau koyido gishshataassa yaagees. Hegaa gishshau, eti sa'aa wodhdhidi he maccaasata ekkidosona. Geeshsha Maxaafay hegee bala yaagees; aybissi giikko, kiitanchchati merettidoy saluwan de'anaassa.

He kiitanchchatinne eta maccaasati naata yelido wode, he naati asaa naatuppe dumma. Koyro heeran daro dumma milatennan aggana danddayoosona. SHin eti wogga wolqqaama gidana gakkanaashin gitati gitati, minni minni biidosona.

He wogga wolqqaama asati iita gididosona. Eti keehi gitanne wolqqaama gidiyo gishshau, asaa qohana danddayidosona. Eti wolqqan asa ubbaa banttanadan iita oottanau baaxetidosona.

Heenooki hayqqiis; shin he wode sa'an issi lo''o bitanee de'ees. He bitaniyaa sunttay Noha. Nohee ubbatoo, i oottanaadan Xoossay koyiyoobaa oottiis.

Issi gallassi Xoossay iita asaa ubbaa xayssiyo wodee gakkidoogaa Nohessi yootiis. SHin Xoossay Noha, a soo asaanne, mehetuppenne do'atuppe darota ashshanau de'ees. Hegaa Xoossay waati oottidaakko ane be'oos.

Doomettaabaa 6:1-8; Yihudaa 6.Oyshata

 • Xoossaa kiitanchchatuppe amaridaageeti Seexaanaayyo azazettido wode hanidabay aybee?
 • Amarida kiitanchchati saluwan oottiyo oosuwaa aggidi sa'aa wodhdhidoy aybissee?
 • Kiitanchchati sa'aa wodhdhidi, banttau asa ashuwaa maayidoogee bala gididoy aybissee?
 • Kiitanchchatu naati dumma gididoy aybiinee?
 • Neeni misiliyan be'iyoogaadan, kiitanchchatu naati wogga wolqqaama asa gididi ay oottidonaa?
 • Heenooka wodiyaappe simmin, sa'an de'ida lo''o bitanee oonee? Xoossay a ayssi dosidee?

Gujo oyshata

 • Doomettaabaa 6:1-8 nabbaba.

  Nu hanotan Xoossaassi aybi siyettana danddayiyaakko, Doomettaabaa 6:6y waatidi bessii? (Mazamure 78:40, 41; Leemiso 27:11)

 • Yihudaa 6 nabbaba.

  Nohe wode ‘bantta de'iyoosaa aggida’ kiitanchchatu hanotay, ha wodiyan nuuni ay hassayanaadan oottii? (1 Qoronttoosa 3:5-9; 2 PHeexiroosa 2:4, 9, 10)