Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 7: Xala Bitaniyaa

Taarike 7: Xala Bitaniyaa
Heenooka

SA'AN asaa qooday dariiddi biido wode, etappe daroti Qaayeelaagaadan iitabaa oottidosona. SHin issi bitanee etappe dumma. He bitanee hagaa; a sunttaykka Heenooka. Heenooki xala asa. I de'iyo wode de'iya asa ubbay keehi iitabaa oottees; shin Heenooki Xoossaayyo oottiyoogaa aggibeenna.

He wode de'ida asay keehi iitabaa oottidoy aybissakko eray? Addaameenne Hewaana Xoossaassi azazettennaadaaninne i mooppite giido mittaa teeraappe maanaadan oottiday oonee? Ane qoppa. Ee, hegee issi iita kiitanchchaa. Geeshsha Maxaafay, a Seexaanaa yaagi xeegees. I oonikka gidin iita gidanaadan baaxetees.

Asa bonqqiyaagaanne woriyaagaa

Issi gallassi Xoossaa Yihooway, asay siyanau koyennabaa Heenooki etau yootanaadan oottiis. Hegeekka, ‘Xoossay issi gallassi iita asaa ubbaa xayssanau de'ees’ yaagiyaagaa. Asay hegaa siyo wode keehippe yiillotennan aggenna. Ubba Heenooka woranau malennan aggokkona. Yaatiyo gishshau, Heenooki Xoossay oottanau de'iyoobaa asaassi yootanau keehippe xalanaagaa koshshiis.

Xoossay he iita asatu giddon Heenooki adussa wodiyaa de'anaadan oottibeenna. Heenooki 365 laytta xalla de'iis. Ayssi “365 laytta xalla” yaagiyoo? He wode de'iya asay, ha wodiyan de'iya asaappe keehi minonne adussa wodiyaa de'iyo gishshataassa. Ubba Heenooka na'ay Maatusaali 969 layttaa de'iis!

Asay iitabaa oottees

Heenooka hayquwaappe simmin, asay kaseegaappe yaa iiti iiti biis. Geeshsha Maxaafay ‘eti wozanan qoppiyoobay ubbay ubba wodekka iita xalaala;’ qassi ‘sa'a ubbay makkalan kumiis’ yaagees.

He wode sa'an metoy keehi darido gaasotuppe issuwaa eray? Asay iitabaa oottanaadan Seexaanay hara ooratta ogiyan go'etto gishshataassa. Kaallidi hegaa tamaarana.

Doomettaabaa 5:21-24, 27; 6:5; 11-13; Ibraawe 11:5; Yihudaa 14, 15.Oyshata

 • Heenooki dumma asa gididoy aybiinee?
 • Heenooka wode de'iya asay daro iitabaa oottidoy aybissee?
 • Asay ayba iitabaa oottidee? (Misiliyaa xeella.)
 • Heenooki xala gidana koshshidoy aybissee?
 • He wode asay ay keena wodiyaa de'ii? SHin Heenooki aappun laytta de'idee?
 • Heenooki hayqqi simmin aybi hanidee?

Gujo oyshata

 • Doomettaabaa 5:21-24, 27 nabbaba.

  Heenookassi Yihoowaara ay mala dabbotay de'ii? (Doomettaabaa 5:24)

  Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan, hanno gakkanau de'ida asa ubbaappe adussa layttaa de'iday oonee? (Doomettaabaa 5:27)

 • Doomettaabaa 6:5 nabbaba.

  Heenooka hayquwaappe simmin sa'aa bolli de'oy ay keena iitidee? Hegee nu wodiyaa waani milatii? (2 Ximootiyoosa 3:13)

 • Ibraawe 11:5 nabbaba.

  ‘Xoossaa ufayssida’ Heenooka eeshshay augee? Wurssettay ayba gididee? (Doomettaabaa 5:22)

 • Yihudaa 14, 15 nabbaba.

  Matattida Armmageedoona olaappe asay attana mala etau yootiyoogan, ha wodiyan de'iya Kiristtaaneti Heenookaagaa mala xalatettaa waatidi bessana danddayiyoonaa? (2 Ximootiyoosa 4:2; Ibraawe 13:6)