Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 6: Lo''o Na'aanne Iita Na'aa

Taarike 6: Lo''o Na'aanne Iita Na'aa

ANE Qaayeelanne Aabeela xeella. Eti naa''aykka diccidi gitatidosona. Qaayeeli goshshanchcha gidiis. I kattaa, ayfiyaa miyo mittaanne ataakilttiyaa oottees.

Qaayeelinne Aabeeli Xoossaayyo yarshshuwaa shiishshoosona

Aabeeli ba dorssata heemmiyaagaa. I dorssa marata naagiyoogaa dosees. Eti diccidi gitatin, Aabeeli gam''ennan wude dorssaa heemmiyaagaa gidiis.

Issi gallassi Qaayeelinne Aabeeli Xoossaassi imotaa ehiidosona. Qaayeeli ba oottido kattaappe amaridaagaa ehiis. Aabeeli qassi ba dorssatuppe daro lo''uwaa ehiis. Yihooway Aabeelaaninne a imotan ufayttiis. SHin Qaayeelaaninne a imotan ufayttibeenna. Aybissakko eray?

Hegee Aabeela imotay Qaayeelaagaappe lo''o gido gishsha xalaalaassa gidenna. Aabeeli lo''o asa gidiyo gishshataassa. I Yihoowanne ba ishaa siiqees. SHin Qaayeeli iita asa; i ba ishaa siiqenna.

Yaatiyo gishshau, Qaayeeli ba qofaa laammana koshshiyoogaa Xoossay yootiis. SHin Qaayeeli siyennan ixxiis. Xoossay Aabeela appe aattidi dosido gishshau i keehippe yiillotiis. Hegaa gishshau, Qaayeeli Aabeela ‘Ane dembbaa boos’ yaagiis. Hegan banttarkka de'ishin, Qaayeeli ba ishaa Aabeela shociis. I keehippe shocido gishshau Aabeeli hayqqiis. Qaayeeli oottidobay keehippe iitaba gidennee?

Qaayeeli Aabeela woridi baqatees

Aabeeli hayqqikkokka, Xoossay hanno gakkanau a hassayees. Aabeeli lo''o asa; Yihooway a mala lo''o asaa mule dogenna. Yaatiyo gishshau, issi gallassi Xoossaa Yihooway Aabeela de'uwau zaaridi ehaana. He wode Aabeeli mule hayqqenna. I ha sa'aa bolli merinau de'ana danddayees. Aabeela mala asatuura erettanaagee lo''oba gidennee?

SHin Xoossay Qaayeela mala asatun ufayttenna. Hegaa gishshau, Qaayeeli ba ishaa wori simmin, Xoossay a bantta soo asaappe haahosaa biidi de'anaadan oottiyoogan qaxxayiis. Qaayeeli haakkidi hara heeran de'anau biiddi ba michchotuppe issinno ekkidi biis; akka assi machcho gidaasu.

Hegaappe guyyiyan, Qaayeelinne a machchiyaa naata yelidosona. Addaamenne Hewaani naati haraatikka attumaageeti maccaageeta ekkidosona; etikka naata yelidosona. Gam''ennan sa'an daro asay de'iyoogaa doommiis. Ane etappe amaridaageetubaa tamaaroos.

Doomettaabaa 4:2-26; 1 Yohaannisa 3:11, 12; Yohaannisa 11:25.Oyshata

 • Qaayeelinne Aabeeli ayba ooso oottiyoonaa?
 • Qaayeelinne Aabeeli Yihoowassi ayba imotaa ehiidoonaa?
 • Yihooway Aabeela imotan ayssi ufayttidee? Qaayeela imotan ayssi ufayttibeennee?
 • Qaayeeli ay mala asee? Iitabaa qoppiyoogaappe a Yihooway waatidi zaaranau koyidee?
 • Qaayeeli ba ishaara dembban de'iiddi ay oottidee?
 • Qaayeeli ba ishaa wori simmidi waanidaakko qonccissa.

Gujo oyshata

 • Doomettaabaa 4:2-26 nabbaba.

  Qaayeeli de'iyo iita hanotaa Yihooway woygidi qonccissidee? (Doomettaabaa 4:7)

  Qaayeeli ba wozanaa koshshaa waatidi bessidee? (Doomettaabaa 4:9)

  Asaa suutta gussiyoogaa Yihooway aybidan xeellii? (Doomettaabaa 4:10; Isiyaasa 26:21)

 • Koyro Yohaannisa 3:11, 12 nabbaba.

  Qaayeeli hanqquwan suullidoy aybissee? Hegee ha wodiyan nuna seeranau waanidi maaddii? (Doomettaabaa 4:4, 5; Leemiso 14:30; 28:22)

  Nu soo asay ubbay Yihoowa ixxikkonne, nuuni minnidi eqqana danddayiyoogaa Geeshsha Maxaafay waatidi bessii? (Mazamure 27:10; Maatiyoosa 10:21, 22)

 • Yohaannisa 11:25 nabbaba.

  Geeshshatettaa gishshau giidi hayqqiya ubbau Yihooway ay qaalaa gelidee? (Yohaannisa 5:24)

Gujjada Eranawu

ETAAGAADAN AMMANITE

Aabeela—‘I Hayqqikkokka, Hanno Gakkanawu Haasayees’

Geeshsha Maxaafay Aabeela xeelliyaagan yootiyoobay keehi guutta gidikkokka, anne a ammanuwaa xeelliyaagan ay akeekana danddayiyoo?