Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 5: Metiya De'oy Doommiis

Taarike 5: Metiya De'oy Doommiis

EDENE ataakiltte sohuwaappe kiyidi, Addaameenne Hewaana daro metuwaa be'idosona. Miyo qumaa demmanau eti minnidi oottiyoogaa koshshiis. Lo''iya mittaa teeraa gishshaa, bantta heeran daro agunttaynne ohay mokkiyoogaa be'idosona. Addaameenne Hewaana Xoossaayyo azazettiyoogaa ixxidi, Aara de'iya dabbotaa aggin hanidabay hegaa.

Addaamee daafurssiya oosuwaa ba na'aara oottees

SHin hegaappekka aadhdhida iitabay, Addaameenne Hewaana hayqqiyoogaa doommidoogaa. Issi mittaa teeraappe miikko hayqqeeta giidi, Xoossay eta seeridoogaa hassaya. Eti miido gallassaappe doommidi hayqqiyoogaa doommidosona. Eti Xoossaassi azazettennan ixxidoogan ay keena eeyyidonaa!

Addaamenne Hewaani naati ubbay yelettidoy, Xoossay Addaamanne Hewaano Edene ataakiltte sohuwaappe kessi simmiina. Hagee, eta naatikka ceeggi ceeggi biidi hayqqana de'oosona yaagiyoogaa.

Addaameenne Hewaana Yihoowassi azazettidaba gidiyaakko, de'oy etassinne eta naatussi ufayssiyaagaa gidana shin. Eti ubbay sa'an merinau ufayssan de'ana danddayiyoogaashin attiis. Ooninne ceeggenna, harggennanne hayqqenna shin.

Asay merinau ufayssan de'ana mala Xoossay koyeesinne issi gallassi hegaadan oottanau qaalaa geliis. Kumetta sa'ay lo''iyoogaa xalla gidennan, ubba asay payyatettan de'ana. Qassi, sa'an de'iya ubba asay issoy issuwaara gidin Xoossaara gidin lo''o dabbo gidana.

Hewaana ba naatuura

SHin Hewaana Xoossaayyo dabbo gidada de'aggabuukku. Hegaa gishshau, naata yeliyo wode yeloy iyyo metiyaagaa gidiis. A waayettaasu. Yihoowassi azazettabeennaagee o daro metuwan yeggiis; hegee tuma gidennee?

Addaameenne Hewaana daro attumanne macca naata yelidosona. Bayra na'ay yelettido wode, a Qaayeela giidi sunttidosona. Naa''antto na'aa sunttaa qassi Aabeela giidosona. He naati waanidaakko neeni eray?

Doomettaabaa 3:16-23; 4:1, 2; Ajjuutaa 21:3, 4.Oyshata

 • Gannatiyaappe kiyin, de'oy Addaamessinne Hewaanissi waanidee?
 • Addaameenne Hewaana waaniyoogaa doommidonaa? Aybissi?
 • Addaamenne Hewaani naati ceeggiyoynne hayqqiyoy aybissee?
 • Addaameenne Hewaana Yihoowassi azazettidabaa gidiyaakko, de'oy etassinne eta naatussi ay mala gidanaagaashin attidee?
 • Hewaana azazettabeennaagee, i bolli waatidi waayiyaa ehiidee?
 • Addaamenne Hewaani koyro naa''u naatu sunttay oonee?
 • Misiliyan de'iya hara naati oonee?

Gujo oyshata

 • Doomettaabaa 3:16-23nne 4:1, 2 nabbaba.

  Sa'ay qanggettidoogee Addaame de'uwaa waatidi qohidee? (Doomettaabaa 3:17-19; Roome 8:20, 22)

  “De'uwan De'iyaaro” yaagiya birshshettay de'iyo, Hewaano geetettiya sunttay bessiya suntta gididoy aybissee? (Doomettaabaa 3:20)

  Addaameenne Hewaana nagaraa ootti simminkka, Yihooway etassi qoppiyoogaa aybin bessidee? (Doomettaabaa 3:7, 21)

 • Ajjuutaa 21:3, 4 nabbaba.

  Sinttappe xayanaadan neeni naagiyo ‘ceegabati’ augeetee?