Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 4: Bantta De'iyoosaappe Kiyido Gaasuwaa

Taarike 4: Bantta De'iyoosaappe Kiyido Gaasuwaa

HA''I aybi haniiddi de'iyaakko be'a. Addaameenne Hewaana lo''iya Edene ataakiltte sohuwaappe yedetettiiddi de'oosona. Aybissakko eray?

Addaameenne Hewaana Edene ataakiltte sohuwaappe yedettin kiyoosona

Issi keehi iitabaa oottido gishshataassa. Yaatiyo gishshau, Yihooway eta qaxxayiiddi de'ees. Addaameenne Hewaana oottido iitabay aybakko eray?

Xoossay oottoppite giido issibaa oottidosona. Xoossay ataakiltte sohuwan mokkiyaabaappe qumaa maana danddayiyoogaa etassi yootiis. SHin Xoossay, issi mittaa teeraappe meennaadan yootiis; miyaba gidikko hayqqoosona. He mittay assi buzo. Asaba gididabaa ekkiyoogee bala gidiyoogaa eroos; erokkonii? Yaatin hanidabay aybee?

Issi gallassi Hewaana ataakiltte sohuwan barkka de'ishin, issi shooshshay o haasayissiis. Ane hegaa qoppa! I, Xoossay mooppite giido mittaa teeraappe maanaadan Hewaanissi yootiis. Yihooway shooshshata medhdhido wode haasayanaadan ootti medhdhiibeenna. Yaatiyo gishshau, hagee hanana danddayidoy, issi uri shooshshay haasayanaadan oottiina xalaala. I oonee?

Addaama gidenna. Hegaa gishshau, Yihooway sa'aa medhdhanaappe daro wodiyaa kasetidi medhdhido ayyaana meretatuppe issuwaa gidana bessees. He meretati kiitanchchata; nuuni eta be'ana danddayokko. Issi kiitanchchay keehi otorettiyaagaa gidiis. I Xoossaagaadan haariyaagaa gidanau taassi bessees giidi qoppiyoogaa doommiis. Asay Yihoowayyo azazettiyoogaappe baassi azazettanaadan koyiis. Shooshshay haasayanaadan oottida kiitanchchay a.

He kiitanchchay Hewaano cimmana danddayiis. He mittaa teeraappe miyaba gidikko, a Xoossaadan hanana danddayiyoogaa yootido wode hegaa ammanaagaasu. Yaatiyo gishshau, mabeyaasu; Addaameekka miis. Addaameenne Hewaana Xoossaassi azazettibookkona; bantta de'iyo lo''iya ataakiltte sohuwaappe eti kiyidoogeekka hegaassa.

Gidikkonne, sinttappe issi wode Xoossay kumetta sa'aa, Edene ataakiltte sohuwaadan lo''iyasa oottana. Neenikka sa'aa hegaadan oottiyo oosuwan waata maaddanaakko, de'ishshiiddi tamaarana. SHin ha''i, Addaameenne Hewaana waanidaakko ane be'oos.

Doomettaabaa 2:16, 17; 3:1-13, 24; Ajjuutaa 12:9.Oyshata

 • Misiliyan, Addaameenne Hewaana waaniiddi de'iyoonaa?
 • Yihooway eta aybissi qaxxayidee?
 • Issi shooshshay Hewaanissi ay yootidee?
 • SHooshshay Hewaano haasayissanaadan oottiday oonee?
 • Addaameenne Hewaana bantta de'iyo Gannatiyaappe kiyidoy aybissee?

Gujo oyshata

 • Doomettaabaa 2:16, 17nne 3:1-13, 24 nabbaba.

  SHooshshay Hewaano oychchido oyshan, Yihoowa bolli baynnabaa wottidoy ayba ogiyaanee? (Doomettaabaa 3:1-5; 1 Yohaannisa 5:3)

  Nuuni naagettanaadan Hewaana leemiso gididoy aybiinee? (Piliphphisiyuusa 4:8; Yaaqooba 1:14, 15; 1 Yohaannisa 2:16)

  Addaameenne Hewaana bantta bala oosuwaa ammanennan ixxidoy ayba ogiyaanee? (Doomettaabaa 3:12, 13)

  Yihooway Edene ataakiltte sohuwaappe arshsho baggan kiruubeta wottidoy aybissee? (Doomettaabaa 3:24)

 • Ajjuutaa 12:9 nabbaba.

  Xoossaa aysuwaappe asaa deshissanau halchchido ba halchchuwaa Seexaanay ay keena polidee? (1 Yohaannisa 5:19)