Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 2: Lo''iya Ataakiltte Sohuwaa

Taarike 2: Lo''iya Ataakiltte Sohuwaa

ANE ha misiliyan de'iya sa'aa xeella! Ubbabay ayba lo''ii! Maataa, mittaa, ciishshaa, ubba mehiyaanne do'aa xeella. Danggarssaanne gaammota bessana danddayay?

Edene ataakiltte sohuwan de'iya mehiyaanne do'aa

Ha lo''iya ataakiltte sohoy waanidi de'ana danddayidee? Ane Xoossay sa'aa nuussi waati giigissidaakko be'oos.

Xoossay koyro maatay biittaa maayanaadan oottiis. Qassi i ubba qommo ataakiltteta, daraanne mittata medhdhiis. Ha dicciyaabati sa'ay lo''iyaagaa gidanaadan oottoosona. SHin hegaappekka aadhdhiyaabaa oottoosona. Etappe daroti qassi keehippe mal''iya qumaa nuuni demmiyoobata.

Hegaappe guyyiyan, Xoossay haattan wadhdhiya moletanne bollaara paalliya kafota medhdhiis. Guuttanne gita mehetanne do'ata, hegeetuppekka kanata, gawaratanne parata medhdhiis. Intte heeran ayba do'atinne meheti de'iyoonaa? Ha ubbabaa Xoossay nuussi medhdhido gishshau, ufayttana koshshennee?

Wurssettan, Xoossay sa'an issi baggaara keehi dumma sohuwaa giigissiis. I he sohuwaa Edene ataakiltte sohuwaa giidi xeegiis. He sohoy aybinne paci baynna soho. He sohuwan de'iya ubbabay lo''iyaba. Xoossay kumetta sa'ay i giigissido lo''iya ataakiltte soho mala gidanaadan koyiis.

SHin ha misiliyan de'iya ataakiltte sohuwaa ane zaaretta xeella. Xoossay xeelliyo wode paccidabay aybakko eray? Ane be'oos.

Doomettaabaa 1:11-25; 2:8, 9.Oyshata

 • Sa'ay nuussi de'iyoosa gidanaadan Xoossay waatidi giigissidee?
 • Xoossay medhdhido dumma dumma mehiyaanne do'aa qommota qonccissa. (Misiliyaa xeella.)
 • Edene ataakiltte sohoy dumma gididoy aybissee?
 • Xoossay kumetta sa'ay ay milatanaadan koyidee?

Gujo oyshata

 • Doomettaabaa 1:11-25 nabbaba.

  Heezzantto gallassan Xoossay ay medhdhidee? (Doomettaabaa 1:12)

  Oyddantto gallassan merettidabati aybee? (Doomettaabaa 1:16)

  Meretau ichchashanttonne usuppuntto gallassatun Xoossay ay qommo mehetanne do'ata medhdhidee? (Doomettaabaa 1:20, 21, 25)

 • Doomettaabaa 2:8, 9 nabbaba.

  Xoossay ataakiltte sohuwan wottido naa''u dumma qommo mittati augeetee? Eti malaata gididoy aybaassee?