Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 10: Bashsha Haattaa

Taarike 10: Bashsha Haattaa

MARKKABIYAAPPE kareera de'iya asay kaseegaadankka de'oosona. Bashsha Haattay yaanaagaa he wode gakkanaukka ammanibookkona. Ubba kaseegaappe aattidi qilliccennan aggokkona. SHin takkennan qillicciyoogaa aggibayidosona.

Bashsha haattaa gaasuwan yashshan haniyoobaa xayida asaa, mehiyaanne do'aa

Qoppennan bollappe haattay gukkiyoogaa doommiis. Neeni balddiyaappe gussiyoogaadan haattay saluwaappe gukkiis. Nohebay likke giyoogaa! SHin hara ooninne markkabiyaa giddo gelanau wodee aadhdhiichchiis. Yihooway penggiyaa minttidi gorddiis.

Sohuwaara ziqqa soho ubbay haattan kamettiis. Haattay gita shaafa milatibayiis. Haattay gita mittaa sugi onggiiddinne wogga shuchchaa aatti yeggiiddi keehippe guummiis. Asay yayyiis. Eti xoqqa sohuwaa shibbidosona. ‘Markkabee dooya de'ishin, Nohee giidobaa siyidi gelidaba gidorkkonii’ giidi ay keena amottidonaashsha! SHin ha''i hegau wodee aadhdhiichchiis.

Haattay kixxi kixxi biis. Haattay 40u gallassaanne 40u qammaa saluwaappe gukkiiddi takkiis. Haattay deriyaa miyyiyaa oyqqidi dari dari biisinne ubba keehi adussa deretakka sohuwaara kammibayiis. Yaatiyo gishshau, Xoossay giidoogaadan markkabiyaappe kareera de'iya asay, meheenne do'ay ubbay hayqqiis. SHin markkabe giddon de'iya ubbay attiis.

Noheenne a naati markkabiyaa keexxiyoogan lo''o ooso oottidosona. Haattay denttin, markkabee haattaa bolli toohettiis. Iray bukkiyoogaa aggi simmin, issi gallassi away kiyiyoogaa doommiis. Hegee xeelliyo wode ayba lo''iyaabee! Ubbasaa walxxi gi kumida issi gita abbaa xallay de'ees. Issi dummati beettiyaabay haattaa bolli toohettida markkabe xalla.

Haattay markkabiyaa xoqqu xoqqu oottiis

Ha''i he wogga wolqqaama asati xayidosona. Asaa ha''i qohana danddayokkona. Eti ubbay bantta aayetuuranne hara iita asatuura hayqqidosona. Eta aawatishin waanidonaa?

He wogga wolqqaama asatu aawati tumuppe nu mala asa gidokkona. Eti asaadan sa'an de'anau saluwaappe wodhdhida kiitanchchata. Yaatiyo gishshau, Bashsha Haattay yiido wode, hara asaara hayqqibookkona. Eti asa ashuwaa maayidoogaa aggibayidi, kiitanchchadan saluwaa guyye simmidosona. SHin eti Xoossaa kiitanchchatuura de'ennaadan digettidosona. Hegaa gishshau, eti Seexaanaa kiitanchchata gididosona. Geeshsha Maxaafan eti xalaheta woykko dayidanttata geetettoosona.

Xoossay carkkoy carkkanaadan oottin, he haattay wodhdhi wodhdhi biis. Ichchashu aginaappe guyyiyan, markkabee issi deriyaa huuphiyan uttiis. Keehi daro gallassay aadhdhi simmin, markkabe giddon de'iyaageeti kare xeelliyo wode, deretu xeeraa be'ana danddayidosona. Haattay wodhdhi wodhdhi biyoogaa aggibeenna.

Hegaappe guyyiyan, Nohee quuruwaa giyo issi karetta kafuwaa markkabiyaappe kare yeddiis. Guutta wodiyau markkabiyaappe haakkidi paalli biikkonne, uttiyo giiga sohuwaa demmibeenna gishshau guyye simmiis. Quuroy zaari zaaridi hegaadan bi yiidi markkabiyaa bollan uttees.

Haraphphiyo

Nohee haattay biittaa bollappe wodhdhi wuridaakko be'anau koyido gishshau, kaallidi haraphphiyo markkabiyaappe yeddiis. SHin haraphphiyakka de'iyo sohuwaa demmabeenna gishshau, guyye simmada yaasu. Nohee naa''anttuwaakka o yeddin, wogaraa hayttaa doonan saxxa ekkada yaasu. Hegaa gishshau, haattay biittaa bollappe wodhdhidoogaa Nohee eriis. Nohee heezzanttuwaakka haraphphiyo yeddin, wurssettan de'iyo xi''a biittaa demmaasu.

Xoossay he wode Noha azaziiddi, ‘Neeni ne soo asaa, mehetanne do'ata ekkada markkabiyaa giddoppe kiya’ yaagiis. Eti markkabiyaa giddon issi layttappe dariya wodiyaa de'idosona. Eti ubbaykka bashshaappe attidi markkabiyaappe kiyidoogan ay keena ufayttidaakko qoppana danddayoos!

Doomettaabaa 7:10-24; 8:1-17; 1 PHeexiroosa 3:19, 20.Oyshata

 • Iray bukkiyoogaa doommin, markkabe giddo ooninne gelana danddayibeennay aybissee?
 • Yihooway iraa bukissidoy aappun gallassaasseenne aappun qammaassee? Haattay ay keenaa xoqqidee?
 • Haattay sa'aa kammiyoogaa doommin markkabee waanidee?
 • Wogga wolqqaama asati Bashsha Haattaappe attidonaa? Eta aawatishin waanidonaa?
 • Ichchashu aginappe guyyiyan markkabee waanidee?
 • Nohee quuruwaa markkabiyaappe kessi yeddidoy aybissee?
 • Nohee haattay sa'aappe wodhdhi wuridoogaa waatidi eridee?
 • Noheenne a soo asay markkabe giddon issi layttappe dariya wodiyaa takki simmin, Xoossay Nohessi woygidee?

Gujo oyshata

 • Doomettaabaa 7:10-24 nabbaba.

  Sa'an paxa de'iya, bashsha haattay xayissidoogeeti ay keenee? (Doomettaabaa 7:23)

  Bashsha Haattay sa'an ay keena wodiyaa gam''idee? (Doomettaabaa 7:24)

 • Doomettaabaa 8:1-17 nabbaba.

  Xoossay sa'aayyo koyro halchchido halchchoy laamettibeennaagaa Doomettaabaa 8:17y waatidi bessii? (Doomettaabaa 1:22)

 • Koyro PHeexiroosa 3:19, 20 nabbaba.

  Makkalanchcha kiitanchchati saluwaa guyye simmido wode, waanidi qaxxayettidonaa? (Yihudaa 6)

  Nohenne a soo asaa taarikee, Yihooway ba asaa ashshana danddayiyoogau nuussi de'iya ammanuwaa waatidi minttii? (2 PHeexiroosa 2:9)