Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 1: Xoossay Meretata Medhdhiyoogaa Doommiis

Taarike 1: Xoossay Meretata Medhdhiyoogaa Doommiis

NUUYYO de'iya lo''obati ubbay yiidoy Xoossaappe. I awa ayfee nuussi gallassan poo'issanaadan, aginaynne xoolintteti qassi qamman guutta poo'uwaa immana mala medhdhiis. Qassi nuuni a bolli de'anaadan Xoossay sa'aa medhdhiis.

Gidikkokka, awa ayfee, aginay, xoolinttetinne sa'ay Xoossay koyro medhdhidobata gidokkona. Koyro merettidabay aybakko eray? Xoossay koyro medhdhidoy baagaa mala bollay de'iyo ayyaana meretata. Xoossaa be'ana danddayennaagaadan hegeetakka be'ana danddayokko. Geeshsha Maxaafan ha ayyaana meretati kiitanchchata geetetti xeegettidosona. Xoossay kiitanchchata banaara saluwan de'anaadan medhdhiis.

Xoossay koyro medhdhido kiitanchchay keehippe dumma. I Xoossaassi bayra Na'a; qassi ba Aawaarakka issippe oottiis. Xoossay hara ubbabaa oottiyo wode i maaddiis. Xoossay awa ayfiyaa, aginaa, xoolinttetanne nu de'iyo sa'aakka medhdhiyo wode i maaddiis.

He wode sa'ay ay milatii? Doomettan sa'aa bolli ooninne de'ana danddayenna. Sa'a ubbaa kammida issi dalgga abbaa haattaappe attin harabi baawa. SHin Xoossay sa'an asay de'anaadan koyiis. Hegaa gishshau, i nuussi koshshiyaabata giigissiyoogaa doommiis. Ay oottidee?

Koyrottidi sa'ay poo'uwaa demmana koshshees. Hegaa gishshau, Xoossay awa ayfiyaa poo'oy sa'aa gakkanaadan oottiis. Hegaadan oottiyoogan gallassaynne qammay de'anaadan oottiis. Hegaappe simmin, Xoossay dalgga abbaa haattaappe biittay xoqqu giidi kiyanaadan oottiis.

Biittaa bolli koyro aybikka baawa. Ha misiliyan neeni be'iyoogaa mala. Ciishshay, mittay, meheenne do'aykka baawa. Abbankka ayba moleenne baawa. Asay, meheenne do'ay de'anau sa'ay tumuppe injje soho gidanaadan Xoossay oottana darobi de'ees.

Ermmaasa 10:12; Qolasiyaasa 1:15-17; Doomettaabaa 1:1-10.

Mela biittaa


Oyshata

 • Lo''obati ubbay auppe yiidonaa? Hegau issi leemiso yootana danddayay?
 • Xoossay koyro ay medhdhidee?
 • Koyro kiitanchchay dumma gididoy aybissee?
 • Biittay doomettan ay milatiyaakko qonccissa. (Misiliyaa xeella.)
 • Xoossay sa'aa asaassi, mehiyaassinne do'aassi waatidi giigissiyoogaa doommidee?

Gujo oyshata

 • Ermmaasa 10:12 nabbaba.

  Xoossay medhdhidobatun qonccida a eeshshati augeetee? (Isiyaasa 40:26; Roome 11:33)

 • Qolasiyaasa 1:15-17 nabbaba.

  Meretaa medhdhiyoogaara gayttidaagan, Yesuusi ay oottidee? Hegee nuuni a aybidan xeellana mala oottii? (Qolasiyaasa 1:15-17)

 • Doomettaabaa 1:1-10 nabbaba.

  Sa'ay auppe yiidee? (Doomettaabaa 1:1)

  Koyro gallassan merettidabati aybee? (Doomettaabaa 1:3-5)

  Naa''antto gallassan merettidabata qonccissa. (Doomettaabaa 1:7, 8)