Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

KESUWAA

KESUWAA

SHaahuwaa 1 MERETAAPPE BASHSHA HAATTAA GAKKANAASHIN

SHaahuwaa 2 BASHSHA HAATTAAPPE BIIDI GIBXXE AYLLETETTAAPPE KIYIDO WODE GAKKANAASHIN

SHaahuwaa 3 GIBXXE AYLLETETTAAPPE KIYOOSAPPE BIIDI ISRAA'EELE KOYRO KAWUWAA GAKKANAASHIN

SHaahuwaa 4 ISRAA'EELE KOYRO KAWUWAAPPE BIIDI BAABILOONE OMOODDUWAA GAKKANAASHIN

SHaahuwaa 5 BAABILOONE OMOODDUWAAPPE BIIDI YERUSALAAME DIRSSAA GIMBBIYAA ZAARETTI GIMBBANA GAKKANAASHIN

SHaahuwaa 6 YESUUSA YELETAAPPE BIIDI A HAYQUWAA GAKKANAASHIN

SHaahuwaa 7 YESUUSA DENDDUWAAPPE BIIDI PHAULOOSI QASHETTO WODE GAKKANAASHIN

SHaahuwaa 8 GEESHSHA MAXAAFAY SINTTANAABAA YOOTIYOOBAY POLETTEES