Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa
Yesuusi naata haasayissees

HAGEE tumu taariketa oyqqida maxaafa. Taariketi ekettidoy alamiyan de'iya ayba maxaafatuppekka nashettida, Geeshsha Maxaafaappe. Ha taariketi Xoossay medhdhiyoogaa doommoosappe hanno gakkanaashin alamiyan hanettidabata yootoosona. Eti ubba, Xoossay wodeppe oottanaayyo qaalaa gelidobatakka yootoosona.

Ha maxaafay, Geeshsha Maxaafan de'iya kumetta qofay aybakko qonccissees. Etabaynne eti oottidobay Geeshsha Maxaafan xaafettido asatubaa yootees. I, gannate biittan asay merinau de'anaadan Xoossay giigissido gita hidootaabaakka erissees.

Ha maxaafan 116n taariketi de'oosona. He taariketi hosppunan shaahettidosona. SHaahotu ubbaayyo doomettan de'iya issi sinttay, he shaahuwaa giddon de'iyaabaa qanttan yootees. Taariketi xaafettidoy polettido wodiyaa maaraadaana. Hegee, issi hanettidabay hara taarikiyaara gatti xeelliyo wode, aude polettidaakko eranau nena maaddees.

Taariketi wayssenna qaalan xaafettidosona. Yelagatoo, intte giddoppe daroti ha taariketa intte huuphe nabbabana danddayeeta. Yelidaageetoo, ha taariketa intte guutta naatussi intte zaari zaari nabbabiyo wode, eti ufayttiyoogaa akeekana danddayeeta. Ha maxaafay yelagata gidin, cimatakka gidin daro ufayssiyaaba oyqqidoogaa be'ana danddayeeta.

Ubba taariketu wurssettan Geeshsha Maxaafaa xiqiseti de'oosona. Taariketi baasettido Geeshsha Maxaafaa kifileta nabbabanaadan inttena minttettoos. Issi taarikiyaa tamaari wurssoogaappe guyyiyan, he taarikiyau giigida oyshata, Taarikiyaa 116ppe guyye baggan be'idi zaaruwaa immanau malite.

Ha maxaafan de'iya Geeshsha Maxaafaappe ekettida qofati geliya ogiyan giigidosona. He qofati yelaga naati akeekana danddayiyo ogiyan xaafettidosona. Ubba taariketu wurssettan de'iya xiqiseti Geeshsha Maxaafan he taarikee de'iyo sohuwaa bessoosona.