1, 2. Darotoo asay oychiyo oyshay aybee?

NAATI daro oyshaa oychoosona. Neeni etawu issibaa zaariyo wode, ‘Aybissi?’ gi zaaretti darotoo oychoosona. Neeni he oyshaa zaaranawu maliyo wode, haˈˈikka ‘Aybissi?’ gi oychana danddayoosona.

2 Nuuni yelaga woy gastta gidin, ubbaykka oychana koyiyoobay deˈees. Nuuni biyo ogiyaanne saatiyaa eranawu oychana danddayoos. Woy deˈuwaabaanne sinttanaabaa eranawu oychana danddayoos. SHin nuuni ha oyshatuyyo suure zaaruwaa demmennaba gidikko, oychiyoogaa aggana danddayoos.

3. Daro asay eti oychiyo oyshawu zaaro demmana danddayennabadan qoppiyoy aybissee?

3 Nuuni oychiyo oyshatu zaaroy Geeshsha Maxaafan deˈii? Issoti issoti hegaadan qoppana danddayoosona; shin eti Geeshsha Maxaafay akeekanawu keehi metiyaabadan qoppoosona. Eti oyshaa zaariyay asttamaaretu, qeesetu woy pastteretu xalla giidi qoppana danddayoosona. Harati qassi oyshaa zaaruwaa erenna gishshawu keehi yeellatana danddayoosona. Ne qofay aybee?

4, 5. Neeni eranawu oychiyo oyshati awugeetee? Neeni hegaa zaaruwaa aggennan koyana koshshiyoy aybissee?

4 Neeni kaallidi deˈiya oyshatu zaaruwaa eranawu koyennan aggakka: Deˈuwawu halchidobi aybee? Asay hayqqiyo wode waanii? Xoossay ay mala Xoossee? Erettida Asttamaaree Yesuusi, “Woossite; intte ekkana. Koyite; intte demmana. Kare yiidi xeesite; intteyyo karee dooyettana” yaagiis. (Maatiyoosa 7:7) Suure zaaruwaa demmana gakkanaashin oychiyoogaa aggoppa.

 5 Ee, neeni aggennan ‘koyiyaaba’ gidikko, Geeshsha Maxaafaappe zaaruwaa demmana. (Leemiso 2:1-5) He zaaroti akeekanawu metokkona. Ne tamaariyoobay haˈˈi ufayttada deˈanaadaaninne sinttappekka loˈˈo deˈuwaa hidootan naaganaadan maaddana. Daro asay akeekanawu metootiyo issi oyshaa ane beˈoos.

XOOSSAY NUUSSI QOPPII?

6. Issi issi asay eti metootiyo wode Xoossay qarettennabadan qoppiyoy aybissee?

6 Daro asay Xoossay nuussi qarettennabadan qoppees. Eti Xoossay nuussi qarettiyaakko, alamee hagaa mala gidenna giidi qoppoosona. Ubbasan olay, ixoynne barchee kumiis. Asay harggees, tuggateesinne hayqqees. Issi issi asay, ‘Xoossay nuussi qoppiyaaba gidikko, ha meto ubbaa ayssi xayssennee?’ giidi qoppees.

7. (a) Haymaanootiyaa kaalettiyaageeti asay Xoossaa meqettaa iita gaanaadan tamaarissiyoy ayba ogiyaanee? (b) Iitabay gakkanaadan oottiyay Xoossaa gidennaagaa nuuni ammanettana danddayiyoy aybissee?

7 Issi issitoo, haymaanootiyaa kaalettiyaageeti asay Xoossaa meqettaa iita giidi qoppanaadan oottoosona. Iitabay gakkiyo wode, eti hegee Xoossaa shene goosona. Qassi hegee hananaadan oottiday a goosona. Eti yaagiyoogan, Xoossaa moorancha oottoosona. SHin Xoossay iitabay gakkanaadan mule oottennaagaa Geeshsha Maxaafay tamaarissees. Yaaqooba 1:13y Xoossay oonanne iitaban paaccennaagaa yootees. He xiqisee, “Ooninne paacettido wode, ‘Tana Xoossai paaccees’ gooppo. Aissi giikko, Xoossai iitan paacettanau danddayenna; qassi i ba huuphen oonanne paaccenna” yaagees. Hegaa gishshawu, Xoossay iitabay gakkenna mala teqqennaba gidikkokka, iitabay gakkanaadan i mule oottenna. (Iyyooba 34:10-12 nabbaba.) Ane issi leemisuwaa beˈoos.

8, 9. Nu bolli metoy gakkanaadan oottiyay Xoossaa giyoogee likke gidennay aybissee? Leemisuwaa yoota.

 8 Bantta soo asaara deˈiya issi yelagaa qoppa. Aaway a keehi siiqees; qassi i suurebaa waati kuuyanaakko tamaarissees. SHin he naˈay ba aawaa bolli makkalidi son deˈikke giidi kiyiis. I iitabaa oottidi metuwan geliis. Naˈay sooppe kiyiyo wode diggibeenna gishshawu, aaway mooranchee? Gidennaagee qoncce! (Luqaasa 15:11-13) He aawaagaadan, asay makkalidi iitabaa oottiyo wode Xoossay diggibeenna. Hegaa gishshawu, iitabay gakkiyo wode, hegee gakkanaadan oottiday Xoossaa gidennaagaa nuuni hassayana koshshees. Xoossaa moorancha kessiyoogee likke gidenna.

9 Iitabay gakkenna mala Xoossay teqqennan aggido gaasoy deˈees. Hegaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa SHemppo 11n beˈana. SHin Xoossay nuna siiqiyoogaanne nu bolli metuwaa gattiyay a gidennaagaa ammanettana danddayaasa. Metuwaa xayssana danddayiyay a xalla.—Isiyaasa 33:2.

10. Iita asay moorido ubbabaa Xoossay giigissanaagaa nuuni ammanettana danddayiyoy aybissee?

10 Xoossay geeshsha. (Isiyaasa 6:3) I oottiyo ubbabay boree baynnaagaanne loˈˈoba. Hegaa gishshawu an ammanettana danddayoos. Issi issitoo balabaa oottiyo gishshawu, asan hegaadan ammanettana danddayokko. Asaa haariya keehi loˈˈo urawukka gidin, iita asati moorido ubbabaa zaarettidi giigissiyo wolqqi deˈenna. Xoossaagaa keena wolqqi deˈiyo asi baawa. Iita asay moorido ubbabaa giigissana danddayiyo wolqqaykka koshshaykka awu deˈees. I iitabaa ubbaa merinawu xayssana.—Mazamure 37:9-11 nabbaba.

ASAY METOOTIYO WODE XOOSSAWU AYBI SIYETTII?

11. Neeni metootiyo wode Xoossawu aybi siyettii?

11 Alamiyan haniyaabaanne ne bolli gakkiya metuwaa  beˈiyo wode Xoossawu aybi siyettii? Geeshsha Maxaafay Xoossay ‘xillobaa dosiyoogaa’ yootees. (Mazamure 37:28) Hegaa gishshawu, suurebaynne suure gidennabay a keehi qofissees. I asay metootanaadan koyenna. Beni saˈan iitatettay kumidoogaa Xoossay beˈido wode ‘a wozanay keehippe seelettidoogaa’ Geeshsha Maxaafay yootees. (Doomettaabaa 6:5, 6) Xoossay laamettibeenna. (Milkkiyaasa 3:6) Geeshsha Maxaafay Xoossay neessi qoppiyoogaa yootees.—1 PHeexiroosa 5:7 nabbaba.

Neeni issi urawu lagge gidana koyikko, koyro ayyo ne sunttaa yootaasa. Xoossay Geeshsha Maxaafan ba sunttaa nuussi yootiis

12, 13. (a) Nuuni harata siiqiyoynne etassi qoppiyoy aybissee, qassi alamiyan gakkiya metuwaa xeelliyaagan nuussi aybi siyettii? (b) Xoossay metuwaanne pirdda pacaa ubbaa xayssanaagaa ammanettana danddayiyoy aybissee?

12 Geeshsha Maxaafay Xoossay nuna ba leemisuwan medhidoogaakka yootees. (Doomettaabaa 1:26) Hegee, Xoossay nuna baagaadan loˈˈo eeshshay deˈiyoogeeta oottidi medhiis giyoogaa. Hegaa gishshawu, neeni suure asaa bolli gakkiya metuwaa beˈiyo wode azzaniyaaba gidikko, Xoossay hegaa beˈiyo wode keehi azzanees! Hegaa waati eriyoo?

13 Geeshsha Maxaafay, “Xoossai siiqo” yaagees. (1 Yohaannisa 4:8) Xoossay ubbabaa siiqoy denttettin oottees. Xoossay siiqiyo gishshawu nuunikka siiqoos. Ane hagaa qoppa: Neessi wolqqi deˈiyaakko, alamiyan deˈiya metuwaanne pirdda pacaa ubbaa xayssikkii? Neeni asaa siiqiyo gishshawu, hegaa xayssanaagee qoncce. Xoossay shin? Ayyo wolqqay deˈiyo gishshawunne i nuna siiqiyo gishshawu, metuwaanne pirdda pacaa ubbaa xayssana. Ha maxaafaa doomettan qonccida, Xoossay qaalaa gelido ubbabay polettanaagaa ammanettana danddayaasa! SHin neeni ha ubbabaa ammanettanawu Xoossaabaa gujjada erana bessees.

 XOOSSAY NEENI A ERANAADAN KOYEES

Geeshsha Maxaafay Yihooway saluwaa saˈaa medhida siiqiyaagaa gidiyoogaa tamaarissees

14. Xoossaa sunttay oonee, nuuni he sunttaa xeegana koshshiyoogaa waati eriyoo?

14 Neeni issi urawu lagge gidana koyikko, koyro ayyo yootiyoobay aybee? Ne sunttaa. Xoossaayyo suntti deˈii? Daro haymaanooteti a sunttay Xoossaa woy Godaa goosona; shin hegeeti a suntta gidennan, “kawuwaa” woy “prezddanttiyaa” giyoogaadan, boncho sunttata. Xoossay ba sunttay Yihoowa gidiyoogaa yootiis. Mazamure 83:18y, “Ne xalaalai GODAA [“Yihoowa,” NW] gidiyoogaa, neeni Ubbaappe Xoqqiya Xoossai sa7aa ubbaa haariyoogaa eti erona” yaagees. Geeshsha Maxaafaa xaafida asati Xoossaa sunttaa shaˈan qoodettiya sohuwan xaafidosona. Yihooway neeni a sunttaa erada xeeganaadan koyees. Neeni a dabbo gidanaadan i ba sunttaa neeyyo yootees.

15. Yihoowa giyo sunttaa birshshettay aybee?

15 Yihoowa giyo Xoossaa sunttawu daro birshshettay deˈees. He sunttaa birshshettay, Xoossay ba gelido qaalaa ubbaanne ba halchuwaa polana danddayiyoogaa bessees. I hegaa oottennaadan aybinne diggana danddayenna. He sunttan xeegettana danddayiyay Yihoowa xalla. *

16, 17. (a) “Ubbaappe Wolqqaama” giyoogee woygiyoogee? (b) ‘Merinaa Kawuwaa’ giyoogee woygiyoogee? (c) ‘Medhidaagaa’ giyoogee woygiyoogee?

 16 Qommoora beˈido, Mazamure 83:18y Yihoowaabaa, ‘Ne xalaalay Ubbaappe Xoqqiya Xoossaa’ yaagees. Qassi Ajjuutaa 15:3y, “Ubbaappe Wolqqaama Xoossau ne oosoi gitanne garamissiyaagaa. Asa zare ubbaa Kawuwau, ne ogee xillonne tuma” yaagees. “Ubbaappe Wolqqaama” giyo boncho sunttaa birshshettay aybee? Hegaa birshshettay saluwan saˈan Yihoowaagaa keena wolqqaama uri baynnaagaa bessees. Qassi 1 Ximootiyoosa 1:17n, Yihooway  ‘merinaa Kawuwaa’ geetettiis. ‘Merinaa Kawuwaa’ giyo boncho sunttay i ubba wode deˈiyoogaa bessees. I merinaappe merinaa gakkanawu deˈiyoogaa Mazamure 90:2y yootees. Hegee maalaalissiyaaba!

17 Medhidaagee Yihoowa xalla. Ajjuutaa 4:11, “Nu Godau Xoossau, neeni bonchchuwaa, sabaanne wolqqaa ekkanau bessaasa. Aissi giikko, ubbabaa neeni medhdhadasa; qassi ubbabaikka neeni koyidoogaadan haniisinne de7iis” yaagees. Ee, saluwan deˈiya kiitanchatanne xoolintteta, saˈan deˈiya mittaa ayfiyaa, qassi abban deˈiya moliyaa gujjin, ubbabaa Yihooway medhiis!

 YIHOOWA DABBO GIDANA DANDDAYAY?

18. Issi issi asay Xoossaa dabbo mule gidana danddayokko gi qoppiyoy aybissee? Hegaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay woygii?

18 Issi issi asay Yihoowassi deˈiya maalaalissiya eeshshaabaa nabbabidi, abaa eroogaappe guyyiyan yayyidi, ‘Xoossay keehi wolqqaama, i keehippe xoqqa, qassi i haahuwan deˈees; yaatin i tawu waanidi qarettana danddayii?’ giidi qoppees. SHin nuuni hegaadan qoppanaadan Xoossay koyii? Mule koyenna. Yihooway nuukko shiiqanawu koyees. Geeshsha Maxaafay, “Xoossai nuuppe ooyyoonne haaho gidenna” yaagees. (Oosuwaa 17:27) Xoossay neeni akko shiiqanaadan koyees; qassi ‘ikka neekko shiiqanaagaa’ yootiis.—Yaaqooba 4:8.

19. (a) Neeni waanada Xoossaa dabbo gidana danddayay? (b) Yihoowa eeshshatuppe neeni keehi dosiyoogeeti awugeetee?

19 Neeni waanada Xoossaa dabbo gidana danddayay? Yesuusi, “Asai nena issi Xoossaa gididaagaa erana malanne, qassi neeni kiittido Yesuus Kiristtoosa erana mala, hagee merinaa de7o” yaagiis. (Yohaannisa 17:3) Neeni aggennan tamaarikko, Yihoowanne Yesuusa erana. Yaatiyoogan, merinaa deˈuwaa demmana danddayaasa. Leemisuwawu, “Xoossai siiqo” gidiyoogaa erida. (1 Yohaannisa 4:16) SHin ayyo hara loˈˈo daro eeshshatikka deˈoosona. Yihooway “qaretainne maarotai kumido Xoossaa, danddayanchchaa, aggenna siiqoi daridoogaanne daro ammanettiyaagaa” gidiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Kessaabaa 34:6) Yihooway “kehanne atto giyaagaa.” (Mazamure 86:5) I gencciya woykko danddayiyaanne ammanettiya Xoossa. (2 PHeexiroosa 3:9; 1 Qoronttoosa 1:9) Neeni Geeshsha Maxaafaa nabbabiyo wode, a loˈˈo eeshshaabaa loyttada erana.

20-22. (a) Neeni Xoossaa beˈana danddayennaba gidikko, akko waana shiiqana danddayay? (b) Issi issi asay neeni Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa agganaadan koyikko, waatana koshshii?

20 Neeni Xoossaa beˈana danddayennaba gidikko,  akko waana shiiqana danddayay? (Yohaannisa 1:18; 4:24; 1 Ximootiyoosa 1:17) Neeni Yihoowabaa Geeshsha Maxaafaappe nabbabiyo wode, tumuppe i deˈiyoogaa eraasa. (Mazamure 27:4; Roome 1:20) Yihoowabaa loytta tamaariyo wode, a kaseegaappe aaruwan siiqaasa, qassi akko keehi shiiqaasa.

Aaway ba naata siiqees; saluwan deˈiya nu Aaway nuna hegaappekka aaruwan siiqees

21 Neeni Yihooway nu Aawaa gidiyoogaa akeekana. (Maatiyoosa 6:9) I nuussi deˈuwaa immiis; qassi nuuni keehi ufayssiya deˈuwaa deˈanaadan koyees. Hegee siiqiya aaway ba naatuyyo amottiyooba. (Mazamure 36:9) Ee, Geeshsha Maxaafay neeni Yihoowa dabbo gidana danddayiyoogaa tamaarissees. (Yaaqooba 2:23) Hagaa qoppa. Saluwaa saˈaa medhida Yihooway neeni assi dabbo gidanaadan koyees!

22 Issi issi asay neeni Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa agganaadan koyees. Eti neeni ne haymaanootiyaa laammana giidi yayyana danddayoosona. SHin Yihoowa dabbo gidennaadan nena ooninne teqqanaadan oottoppa. I neeyyo ooppenne aadhiya Dabbo.

23, 24. (a) Neeni oychiyoogaa aggana bessennay aybissee? (b) Nuuni kaalliya shemppuwan ay beˈanee?

23 Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyo wode neeni akeekenna issi issibay deˈana danddayees. Asi maaddanaadan oychanawu yeellatoppa. Nuuni guutta naatudan nuna kawushshana koshshiyoogaa Yesuusi yootiis. (Maatiyoosa 18:2-4) Naati daro oyshaa oychoosona. Xoossay neeni zaaruwaa demmanaadan koyees. Hegaa gishshawu, neeni tamaariyoobay tuma gidiyoogaa shaakka eranawu Geeshsha Maxaafaa loytta xannaˈa.—Oosuwaa 17:11 nabbaba.

24 Yihoowabaa erana danddayiyo aybippenne aadhiya ogee Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa. Nuuni kaalliya shemppuwan, Geeshsha Maxaafay hara ay maxaafaappekka dumma gidiyoy aybissakko beˈana.

^ MENT. 15 Ne qaalan deˈiya Geeshsha Maxaafan Yihoowa sunttay baynnaba gidikko woy he sunttaa birshshettaanne Xoossaa sunttaa woygi xeegiyaakko loytta eranawu, Wurssetta Qofaa 1 xeella.