Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafay Nuna Ay Tamaarissii?

Xoossay Nuussi Halchidobay Aybee?

Xoossay Nuussi Halchidobay Aybee?

NEENI gaazeexaa nabbabiyo wode, televizhiiniyaa beˈiyo wode woy eraadooniyaa ezggiyo wode, danoy, olay, qassi shabbirssay daridoogaa akeekaasa. Ubba neeni siiqiyo uri harggiyo gishshawu woy hayqqido gishshawu azzanennan waaya aggana.

Hagaadan nena oycha:

  • Xoossay taassinne ta soo asawu halchidoy hagee?

  • Ta metuwaa genccanawu awuppe maaduwaa demmana danddayiyaanaa?

  • Tumu sarotettaa demmanee?

Geeshsha Maxaafay ha oyshatussi ammanttiya zaaruwaa yootees.

 GEESHSHA MAXAAFAY XOOSSAY SAˈAN MAALAALISSIYAABAA OOTTANAAGAA TAMAARISSEES.

  • Asay sinttanawu harggenna, ceeggenna woy hayqqenna.—Ajjuutaa 21:4

  • “Wobbeti genessadan guppana.”—Isiyaasa 35:6

  • “Qooqetu aifee dooyettana.” —Isiyaasa 35:5

  •  Hayqqidaageeti denddana. —Yohaannisa 5:28, 29

  • Ooninne harggenna. —Isiyaasa 33:24

  • Saˈan deˈiya ubbawu kumi palahiya kattay deˈana. —Mazamure 72:16

 GEESHSHA MAXAAFAA TIMIRTTIYAN GOˈETTA

Ha maxaafan koyro sinttatun qonccidabay coo aymo mala gaada qoppana danddayaasa. SHin Xoossay saˈan mata wode hegaadan oottanawu qaalaa geliis; qassi i hegaa waati oottanaakko Geeshsha Maxaafay yootees.

Geeshsha Maxaafay yootiyoy hegaa xalla gidenna. Nuuni tumu ufayssaa demmidi ha wodiyan ufayttidi deˈanawu ay erana koshshiyaakkokka yootees. Nena hirggissiyaabay aybakko ane issitoo qoppa. Nena hirggissiyaabaappe amaridaagee miishshaara woy so asaara gayttidaba, neeni siiqiyo uri harggiyoogaa woy hayqqidoogaa gidana danddayees. Geeshsha Maxaafay neeni he metuwaa genccanaadan maaddana danddayees; qassi ha oyshata zaariyoogan minttettana danddayees:

 Neeni haˈˈi ha maxaafaa nabbabiyoogee Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobaa eranawu koyiyoogaa bessees. Ha maxaafay nena daro maaddana. Neeni Geeshsha Maxaafaa loytta akeekana mala maaddanawu ha maxaafan menttotussi giigida oyshati deˈoosona. Miilooniyan qoodettiya asay Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa dosees. Neenikka dosanaagaa ammanettoos. Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobaa neeni tamaariyo wode Xoossay nena anjjana mala amottoos!