Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafay Nuna Ay Tamaarissii?

 SHEMPPO TAMMANNE ISIINIYAa

Tuggay Keehi Daridoy Aybissee?

Tuggay Keehi Daridoy Aybissee?

1, 2. Daro asay oychiyo oyshay aybee?

SUNAAMI giyo beetay issi heeraa xayssiis. Issi bitanee woosa keettan massaariyaa tokkosidi daro asaa qohiisinne woriis. Kanssere giyo harggiyan ichashu naati deˈiyo aayyiyaa hayqqaasu.

2 Hegaa mala daafabay woy azzanttiyaabay gakkiyo wode, daro asay, “Aybissi?” giidi oychees. Ixoynne tuggay alamiyan keehi daridoy aybissakko daro asay oychees. Neeni hegaadan oycha eray?

3, 4. (a) Imbbaaqoomi oychido oyshay aybee? (b) Yihooway ayyo woygi zaaridee?

3 Xoossaa mintti ammaniya asatikka hegaa mala oyshata oychidoogaa Geeshsha Maxaafaappe akeekoos. Leemisuwawu, hananabaa yootiya Imbbaaqoomi Yihoowa, “Ha naaquwaa tana aissi bessai? Mooruwaa xeellaidda neeni aissi co77u gaada danddayai?” giidi oychiis. I gujjidikka, “Bashshainne makkalai ta sinttaana; waretainne ooshshai biitta ubban dariis” yaagiis.— Imbbaaqooma 1:3.

4 Imbbaaqooma 2:2, 3y Xoossay Imbbaaqooma oyshata zaaridoogaanne he hanotaa giigissanawu qaalaa gelidoogaa yootees. Yihooway asaa keehi siiqees. Geeshsha Maxaafay, ‘I intteyyo qoppees’ yaagees. (1 PHeexiroosa 5:7) Asay tuggatiyoogaa beˈiyo wode Xoossay nuugaappe aaruwan azzanees. (Isiyaasa 55:8, 9) Yaatin, ‘Tuggay alamiyan keehi daridoy aybissee?’ giyo oyshaa ane pilggoos.

 TUGGAY SAˈAN KEEHI DARIDOY AYBISSEE?

5. Daro haymaanootiyaa asttamaareti tuggaa xeelliyaagan ay yootiyoonaa? SHin Geeshsha Maxaafay ay tamaarissii?

5 Pasttereti, qeesetinne haymaanootiyaa asttamaareti asay tuggatiyoogee Xoossaa shene giidi darotoo yootoosona. Issoti issoti azanttiyaaba gujjin, issi uraa bolli gakkiya ubbabay Xoossay kase kuuyidoba gidiyo gishshawu, nuuni aynne akeekana danddayokko geennan aggokkona. Harati qassi guutta naata gujjin, asay hayqqidi saluwan Xoossaara deˈanawu baana danddayiyoogaa yootoosona. SHin hegee tuma gidenna. Yihooway mule iitabay gakkanaadan oottenna. Geeshsha Maxaafay, “Ubbaa Danddayiya Xoossai iitabaa mulekka oottenna” yaagees.—Iyyooba 34:10.

6. Daro asay alamiyan deˈiya tuggaa gattiyay Xoossaa giyoy aybissee?

6 Daro asay alamiyaa haariyay Xoossaa giidi qoppiyo gishshawu, alamiyan deˈiya tuggaa gattiyay Xoossaa gees. SHin nuuni SHemppo 3n tamaaridoogaadan, alamiyaa haariyaagee Seexaanaa Dabloosa.

7, 8. Tuggay alamiyan keehi daridoy aybissee?

7 Geeshsha Maxaafay “ha mule sa7aikka xalahe halaqan haarettidoogaa” yootees. (1 Yohaannisa 5:19) Ha alamiyaa haariya Seexaanay meqettaa iita. I ‘saˈa ubbaa balettiiddi’ deˈees. (Ajjuutaa 12:9) Daro asay a kaallees. Alamiyan worddoy, ixoynne iitatettay keehi darido issi gaasoy hegaa.

8 Tuggay alamiyan keehi darido hara gaasotikka deˈoosona. Addaameenne Hewaana makkali simmidi, bantta naatuyyo nagaraa laatissidosona. Asay nagarancha gidiyo gishshawu, hara asay tuggatanaadan oottees. Eti darotoo haratuppe aadhanawu koyoosona. Eti ooyettoosona, olettoosonanne harata naaqqoosona. (Eranchchaa 4:1; 8:9) ‘Qoppennan gayttiyaabaa gaasuwaaninne wodee  oottiyoobaa’ gaasuwan asay issi issitoo tuggatees. (Eranchchaa 9:11, NW) Eti iita wode hanenna sohuwaa biyo gishshawu, daafabaynne hara iitabay eta bolli gakkana danddayees.

9. Yihooway asaa bolli tuggay gakkanaadan paqqadiyoy gaasoy deˈiina giidi nuuni ammanettiyoy aybissee?

9 Yihooway tuggay gakkanaadan mule oottenna. Olawu, danuwawunne asaa bolli gakkiya qohuwawu gaasoy a gidenna. Biittaa qaattaa, gotiyaanne diˈuwaa mala daafabati gakkanaadan oottiyay Xoossaa gidenna. Neeni, ‘Saluwan saˈan ubbaappe keehi wolqqaamay Yihoowa gidikko, ha iitaba ubbay gakkennaadan ayssi teqqibeennee?’ gaada qoppennan aggakka. Nuuni Xoossay nuuyyo keehi qoppiyoogaa eriyo gishshawu, asaa bolli tuggay gakkanaadan i paqqadiyoy gaasoy deˈiyo gishshataassa.—1 Yohaannisa 4:8.

XOOSSAY ASAA BOLLI TUGGAY GAKKANAADAN PAQQADIDOY AYBISSEE?

10. Seexaanay Yihoowa woygi mootidee?

10 Edene ataakiltte sohuwan, Dabloosi Addaamanne Hewaano balettiis. Seexaanay Xoossaa haaroy iita giidi mootiis. I Addaameppenne Hewaanippe Xoossay loˈˈobaa qottiis giidi yootiis. A haaroy Yihoowa haaruwaappe loˈˈo gidanaagaanne Xoossay etawu koshshenna giidi Seexaanay eta ammanttanawu koyiis.—Doomettaabaa 3:2-5; Wurssetta Qofaa 27 xeella.

11. Nuuni zaaruwaa erana koshshiya oyshay awugee?

11 Addaameenne Hewaana Yihoowawu azazettennan aggidi a bolli makkalidosona. Eti aybi loˈˈokko, qassi aybi iitakko banttassi kuuyiyo maatay deˈees giidi qoppidosona. Yihooway makkalanchati worddo gidiyoogaanne nuuyyo loˈˈobay aybakko i eriyoogaa waati qonccissana danddayii?

12, 13. (a) Yihooway makkalanchata sohuwaara xayssibeennay aybissee? (b) Yihooway Seexaanay ha alamiyaa haaranaadaaninne asay bana barkka haaranaadan paqqadidoy aybissee?

 12 Yihooway Addaamanne Hewaano sohuwaara xayssibeenna. I eti naata yelanaadan paqqadiis. Qassi Yihooway Addaamenne Hewaani naati ooni banttana haaranaadan koyiyaakko dooranaadan oottiis. Yihooway saˈay wottiyoobi baynna asan kumanaadan halchiis, qassi Dabloosi ay oottikkokka, hegee polettennan attenna.—Doomettaabaa 1:28; Isiyaasa 55:10, 11.

13 Seexaanay miilooniyan qoodettiya kiitanchatu sinttan Yihoowa mootiis. (Iyyooba 38:7; Daaneela 7:10) Hegaa gishshawu, Yihooway Seexaanaa mootoy tumakkonne qonccissanaadan ayyo wodiyaa immiis. Asaa haaroy ushachennaagaa qonccissanawu, Yihooway Seexaanay kaalettin asaa naati bantta kawotettaa essanaadankka wodiyaa immiis.

14. SHaˈan qoodettiya layttan aybi qonccidee?

14 SHaˈan qoodettiya layttawu, asay bana barkka haaranawu baaxetiis; shin etawu ushachibeenna. Seexaanay worddancha gidiyoogee qoncciis. Asaassi Xoossaa maadoy koshshees. Hananabaa yootiya Ermmaasi, “Abeet GODAU, asa de7oi he aawussi buzo gidennaagaanne ba hemetaa suurissanaagee aawu shene gidennaagaa taani erais” giidi yootidoogee likke.—Ermmaasa 10:23.

YIHOOWAY DARO WODIYAWU NAAGIDOY AYBISSEE?

15, 16. (a) Yihooway daro wodiyawu tuggay gakkanaadan paqqadidoy aybissee? (b) Seexaanaa gaasuwan gakkida metuwaa Yihooway giigissibeennay aybissee?

15 Yihooway daro wodiyawu tuggay gakkanaadan paqqadidoy aybissee? I iitabay gakkennaadan diggennay aybissee? Aadhida wodiyan hanidabay Seexaanaa haaroy asawu maaddennaagaa qonccissiis. Asay ushachibeenna  daro qommo aysuwaa maliis. Eti saynisiyaaninne tekinologiyan diccikkokka, pirdda pacay, hiyyeesatettay, danoynne olay kaseegaappe keehi dariis. Nuuni Xoossay maaddennan nuna nurkka haarana danddayokko.

16 SHin, Seexaanaa gaasuwan gakkida metuwaa Yihooway giigissibeenna. I giigissiyaakko, Xoossay Seexaanaa haaruwaa maaddiis giyoogaa; shin i hegaadan mule oottenna. Qassi asay ba haaroy suure giidi qoppana danddayees. SHin, hegee worddo; qassi Yihooway Seexaanaakka asaakka maaddibeennaagee qoncce. I mule worddotenna.—Ibraawe 6:18.

17, 18. Seexaanaa gaasuwan gakkida qoho ubbaa Yihooway waati giigissanee?

17 Seexaanaynne asay makkalidoogaa gaasuwan gakkida qoho ubbaa Yihooway giigissana danddayii? Ee. Xoossaayyo ubbabay danddayettees. Seexaanay mootido ubbabawu zaaroy immettana wodiyaa Yihooway erees. Hegaa gishshawu, i kase halchidoogaadan saˈaa gannate oottana. “Duufuwan” deˈiyaageeti ubbay denddana. (Yohaannisa 5:28, 29) Asay mule sahettenna woy hayqqenna. Yesuusi Seexaana gaasuwan gakkida qoho ubbaa giigissees. Yihooway Yesuusa baggaara ‘xalahe halaqaa oosuwaa xayssana.’ (1 Yohaannisa 3:8) Yihooway nuna danddayiyoogaappe denddidaagan nuuni a erana malanne i nuna Haariyaagaa gidanaadan doorana mala nuussi wodiyaa immido gishshawu a galatoos. (2 PHeexiroosa 3:9, 10 nabbaba.) Nuuni tuggatiyo wodekka genccanaadan i nuna maaddees.—Yohaannisa 4:23; 1 Qoronttoosa 10:13 nabbaba.

18 Yihooway nuuni baassi haarettanaadan wolqqanttenna. Koyidobaa dooriyo maataa asaassi immiday a. He alˈˈo imotay nuussi ay keena koshshiyaakko ane pilggoos.

 KOYIDOBAA DOORIYO MAATAA WAATA GOˈETTUUTEE?

19. Yihooway nuussi immido maalaalissiya imotay aybee? He imotaa gishshawu nuuni galatana koshshiyoy aybissee?

19 Yihooway nuussi immido koyidobaa dooriyo maalaalissiya maatay nuuni doˈaappenne mehiyaappe keehi dummatanaadan oottees. Eti oottiyoobaa bantta meretan oottoosona; shin nuuni waani deˈana koyiyaakko doorana danddayoos; qassi nuuni Yihoowa ufayssanawu koyiyaakkonne koyennaakko kuuyana danddayoos. Koyidobaa xallaa oottanawu medhido maashine mala gidokko. Nuuni ay mala asa gidanawu koyiyaakko, oonaara laggetanawu koyiyaakko, qassi nu deˈuwan ay oottanawu koyiyaakko dooriyo maatay nuuyyo deˈees. Nuuni deˈuwan ufayttanaadan Yihooway koyees.

20, 21. Neeni ha wodiyan doorana danddayiyo loˈˈo dooroy aybee?

20 Yihooway nuuni a siiqanaadan koyees. (Maatiyoosa 22:37, 38) Yihooway issi naˈi asi wolqqanttennan wozanappe “Ta nena siiqays” giyoogaa ba naˈaappe siyidi ufayttiya aawa mala. Yihooway awu haggaazanawu woy haggaazennan agganawu dooriyo maataa nuuyyo immiis. Seexaanay, Addaameenne Hewaana Yihoowawu haggaazanawu dooribookkona. Koyidobaa dooriyo ne maataa neeni waata goˈettuutee?

21 Koyidobaa dooriyo ne maataa Yihoowawu haggaazanawu goˈetta. Seexaanaa eqettidi Xoossaa ufayssanawu kuuyida miilooniyan qoodettiya hara asay deˈees. (Leemiso 27:11) Xoossay tugga ubbaa xayssidi ehiyo ooratta alamiyan deˈana mala neeni haˈˈi ay oottana danddayay? Kaalliya shemppuwan ha oyshaa zaaruwaa beˈana.